Hyfforddiant y Bwrdd

‘Er mwyn diogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, rhaid i bawb sy’n
gweithio gyda phlant a chydag oedolion sy’n rhieni neu’n ofalwyr fod â’r
wybodaeth a’r sgiliau i gyflawni’u rôl… Y ffordd orau o wneud hyn fydd
drwy gyfuniad o hyfforddiant un asiantaeth a hyfforddiant amlasiantaeth’
(Gweithio Gyda'n Gilydd, 11.1, 2006).

Mae hyfforddiant i ddiogelu plant yn Sir y Fflint a Wrecsam yn cael ei gyd-drefnu gan is-grŵp hyfforddiant y Bwrdd Lleol Diogelu Plant. Mae’r is-grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o’r prif asiantaethau statudol sy’n ymwneud ag amddiffyn plant yn ogystal â chynrychiolwyr o’r sector annibynnol.

Mae’r is-grŵp hyfforddiant yn gyfrifol am ddarparu hyfforddiant amddiffyn plant a diogelu plant amlasiantaeth i’r sefydliadau sydd wedi’u lleoli yn ardaloedd daearyddol Sir y Fflint a Wrecsam.

Sut mae gwneud cais a Ffurflen Gais am Hyfforddiant

Os hoffech ddod i gwrs hyfforddi sydd wedi’i restru ar galendr hyfforddiant y Bwrdd, bydd angen ichi lenwi ffurflen gais a’i hanfon at Swyddog Hyfforddi’r Bwrdd fel a ganlyn.

Ffurflen gais am Hyfforddiant – Wrecsam – fersiwn PDF 218Kb PDF logo

Ffurflen gais am Hyfforddiant – Sir y Fflint – fersiwn PDF 32Kb PDF logo

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho’r meddalwedd.
Link from this graphic to download the free Acrobat reader from the Adobe website
Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio’r Accessible Adobe® Reader.