Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hysbysebu ar wrecsam.gov.uk

Mae cyfle i hysbysebu ar wefan Cyngor Wrecsam a’r fewnrwyd i staff i fusnesau a sefydliadau addas.

Bydd dros 2 filiwn o bobl yn ymweld â Wrecsam.gov.uk bob blwyddyn.  Mae hyn, nghyd a’r gwasanaethau a ddarperir ar y wefan yn ei wneud yn ddull pwerus i sefydliadau lleol a chenedlaethol i hyrwyddo eu hunain i bobl Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Pam y byddwn yn cynnig hysbysebu ar ein gwefan?

Mae Wrecsam yn defnyddio Rhwydwaith Hysbysebu’r Cyngor (CAN) i hysbysebu ar ei wefan a’i fewnrwyd.  Mae Rhwydwaith Hysbysebu’r Cyngor (CAN) yn rhwydwaith o awdurdodau lleol sy’n cynhyrchu incwm o hysbysebu a ddaw o ffynhonnell briodol yn eu hystadau digidol.

Os ydych am hysbysebu ar ein gwefan ac yr hoffech ragor o wybodaeth anfonwch e-bost at Advertisingteam@counciladvertising.net

Hysbysebu

Mae Rhwydwaith Hysbysebu'r Cyngor yn gyfrifol am gyflwyno hysbysebion ar wefan Cyngor Wrecsam. Cymerwch eiliad i ddarllen eu polisi preifatrwydd sy'n cynnwys gwybodaeth am cwcis a manylion ar sut i eithrio: www.counciladvertising.net/can-privacy-policy.html

Canllawiau Hysbysebu ar Wefan

Fel rhan o nod hirdymor y Cyngor i leihau costau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (“y Cyngor”) wedi caniatáu hysbysebion a reolir ar ei wefan sef  www.Wrecsam.gov.uk. Bydd unrhyw incwm a gynhyrchir o’r hysbysebion ar y safle yn cael ei ddefnyddio i gymorthdalu cadw a datblygu’r safle’n gyffredinol.

Egwyddorion Cyffredinol

Bydd hysbysebu ar y safle yn cael ei gydlynu er mwyn sicrhau ei fod yn cydweddu â phrif bwrpas ac ymarferoldeb y wefan. 

Mae pob  hysbyseb yn destun cymeradwyaeth cyn ei osod ar wefan y Cyngor.  Bydd y Cyngor yn cadw’r hawl i wrthod hyrwyddo neu dynnu unrhyw hysbyseb unigol, sy’n cael ei ystyried yn anaddas ym marn y Cyngor. Gellir gwirio addasrwydd yr hysbysebwyr unigol gan Adran Safonau Masnach y Cyngor.

Rhaid i bob hysbyseb gydymffurfio â chod ymarfer yr Awdurdod Safonau Hysbysebu ac ni ddylent fynd yn erbyn ag egwyddorion ac amcanion y Cyngor.  Mae Cod yr Awdurdod Safonau Hysbysebu yn cynnwys darpariaethau sy’n marchnata cyfathrebiadau:

Ni ddylai unrhyw hysbyseb ar wefan y Cyngor gael ei ystyried fel cymeradwyaeth swyddogol neu argymhelliad i brynu/defnyddio nwyddau neu wasanaethau’r hysbysebwr.

Nid yw'r Cyngor yn gyfrifol am safon na dibynadwyedd y nwyddau neu wasanaethau a gynigir mewn unrhyw hysbyseb.  Ni fydd y Cyngor yn dangos hysbyseb sy’n gamarweiniol, yn anwir, sarhaus neu’n dwyllodrus yn fwriadol. Nid yw Cyngor Wrecsam yn cefnogi nac yn cymeradwyo unrhyw gwmni neu sefydliad sy’n hysbysebu ar ei wefan.

Nid yw’r Cyngor yn derbyn cyfrifoldeb am gamgymeriadau, esgeulustod neu unrhyw achos sy’n codi o ganlyniad i wefannau trydydd parti pan fydd y ddolen hysbysebu yn cael ei dilyn.