Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canmoliaeth a Chwynion, - Sut i gysylltu â'ch Cyngor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymroddedig i Ofal Cwsmer. Fel rhan o'n hymdrech i ddarparu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol, mae angen i ni wybod pan fo gennych gwyn.

Hoffem glywed gennych hefyd os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ynghylch sut i wella'n gwasanaethau neu os cewch chi unrhyw anhawster wrth ddefnyddio unrhyw wasanaethau neu os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am sut y gallwn helpu.

Sut i gysylltu â'ch Cyngor lleol

Beth i'w wneud os ydych chi'n anfodlon ag un o wasanaethau'r Cyngor?

Gallwch fynegi eich pryder i'r Tîm Cwynion Corfforedig yn unrhyw un o'r dulliau canlynol:

E-bost: complaints@wrexham.gov.uk

Ffôn: 01978 292087
Post: Tîm Cwynion Corfforedig, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG
Wyneb i wyneb: Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

Sut ydw i'n cwyno i'r Ombwdsman?

Os na fyddwch yn fodlon â chanlyniad y gwyn, gellwch gwyno'n uniongyrchol i:

Public Services Ombudsman for Wales
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ

Ffon: 0845 601 0987
Ffacs: 01656 641199

e-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk
gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk

Sylwadau

Os hoffech wneud awgrym am sut y gallwn wella, neu os hoffech roi gwybod am rywbeth yr ydym wedi ei wneud yn dda, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio un o'r dulliau uchod neu: drwy lenwi'r ffurflen ar-lein.