Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Canmoliaeth a Chwynion, - Sut i gysylltu â'ch Cyngor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymroddedig i Ofal Cwsmer. Fel rhan o'n hymdrech i ddarparu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol, mae angen i ni wybod pan fo gennych gwyn.

Hoffem glywed gennych hefyd os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ynghylch sut i wella'n gwasanaethau neu os cewch chi unrhyw anhawster wrth ddefnyddio unrhyw wasanaethau neu os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am sut y gallwn helpu.

Sut i gysylltu â'ch Cyngor lleol

Beth i'w wneud os ydych chi'n anfodlon ag un o wasanaethau'r Cyngor?

Gallwch fynegi eich pryder i'r Tîm Cwynion Corfforedig yn unrhyw un o'r dulliau canlynol:

E-bost: complaints@wrexham.gov.uk

Ffôn: 01978 292087
Post: Tîm Cwynion Corfforedig, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG
Wyneb i wyneb: Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae cwynion i'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn gweithdrefn wahanol, cysylltwch â'r adran yn uniongyrchol ar 01978 292007 neu'r rhadffôn 0300 790 0203.

Sut ydw i'n cwyno i'r Ombwdsman?

Os na fyddwch yn fodlon â chanlyniad y gwyn, gellwch gwyno'n uniongyrchol i:

Public Services Ombudsman for Wales
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ

Ffon: 0845 601 0987
Ffacs: 01656 641199

e-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk
gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk

Sylwadau

Os hoffech wneud awgrym am sut y gallwn wella, neu os hoffech roi gwybod am rywbeth yr ydym wedi ei wneud yn dda, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio un o'r dulliau uchod neu: drwy lenwi'r ffurflen ar-lein.