Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhyddid Gwybodaeth

Sut i gael mynediad at wybodaeth a gedwir gan y Cyngor

Mae’r wybodaeth ganlynol ar gael gennym fel mater o drefn:

  1. Pwy ydyn ni a beth yw’n gwaith ni- Gwybodaeth drefniadol, lleoliadau a chysylltiadau, trefn gyfansoddiadol a chyfreithiol.
  2. Faint rydyn ni’n ei wario a sut - Gwybodaeth gyllidol yn ymwneud â gwir incwm a gwariant ac incwm a gwariant arfaethedig, tendro, caffael a chytundebau.
  3. Beth yw’n blaenoriaethau a sut rydyn ni’n dod ymlaen-Gwybodaeth strategol a pherfformiad, cynlluniau, asesiadau, arolygiadau ac adolygiadau.
  4. Sut rydyn ni’n gwneud penderfyniadau- Cynigion polisi a phenderfyniadau. Prosesau dod i benderfyniadau, meini prawf a gweithdrefnau mewnol, ymgynghoriadau
  5. Ein polisïau a’n gweithdrefnau-Protocoliau ysgrifenedig presennol ar gyfer cyflenwi ein swyddogaethau a’n cyfrifoldebau.
  6. Rhestrau a Chofrestrau-Gwybodaeth a gedwir mewn cofrestrau sydd eu hangen yn ôl y gyfraith a rhestrau a chofrestrau eraill sy’n ymwneud â swyddogaethau’r awdurdod.
  7. Y gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig-Cyngor ac arweiniad, llyfrynnau a thaflenni,  trafodion a datganiadau i’r cyfryngau.  Disgrifiad o’r gwasanaethau a gynigir.

Ni fydd y dosbarthiadau hyn o wybodaeth fel arfer yn cynnwys:

Os na allwch gael hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano ar wefan y Cyngor, defnyddiwch y cyfeirlyfr o wybodaeth a gyhoeddwyd. Mae’r cyfeirlyfr yn rhestru’r wybodaeth sydd ar gael fel mater o drefn ac yn dweud wrthych ym mha le y cewch hyd iddo neu â phwy y dylech gysylltu i’w gael.

Yn anffodus, nid yw'r dudalen hon ar gael yn Gymraeg.

Chwiliwch y cyfeirlyfr

A godir tâl am ddarparu’r wybodaeth?

Mae gwybodaeth a gyhoeddir am ddim os na nodir fel arall. Gellir gweld a lawrlwytho gwybodaeth am ddim, ond gellir codi tâl am unrhyw lungopïau a gafwyd.

Taliadau

Llungopïo

Du a Gwyn A4 £0.10
Du a Gwyn A3 £0.15
Du a Gwyn A2 (cynllun) £4.00 *
Du a Gwyn A1 (cynllun) £5.00 *
Du a Gwyn A0 (cynllun) £6.50 *
Lliw A4 £1.00
Lliw A3 £1.50

Mae cyfraddau disgownt ar gyfer copïau swmp ac eithrio ar gyfer y rhai eitemau wedi'u marcio *.

Faccs

fesul tudalen A4 Tudalen 1af Tudalen ychwanegol
Anfon i Brydain £1.50 £0.60
Anfon i Ewrop £2.00 £1.00
Anfon i Weddill y Byd £3.00 £1.50
Derbyn £1.00 £0.50

Tâl Post

Bydd tâl postau arferol yn cael ei godi yn ôl pwysau, dosbarth a chyrchnod.

Mae'r holl brisiau'n cynnwys TAW.

Gellir gofyn am wybodaeth a gedwir gan y Cyngor ond na chafodd ei gyhoeddi ar y wefan, nac a restrwyd yn y cyfeirlyfr drwy wneud cais yn ysgrifenedig :

Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY