Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Ar Lein Datganiad Preifatrwydd

Mae eich hawl i breifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym yn cydnabod eich bod yn ymddiried ynom i weithredu mewn ffordd gyfrifol, pan fyddwch yn dewis rhoi gwybodaeth amdanoch i ni.

Credwn y dylai'r wybodaeth hon gael ei defnyddio i'n helpu i roi gwasanaeth gwell i chi yn unig. Dyma pam mae gennym bolisi i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol.

Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol a geir drwy'r wefan i gwmnïau nac unigolion eraill oni bai y gofynnir i ni wneud hynny dan y gyfraith.

Pryd bynnag byddwch yn darparu gwybodaeth sensitif (er enghraifft, rhif cerdyn credyd i dalu am rywbeth), byddwn yn sicrhau'r holl gamau rhesymol i'w diogelu, megis amgodio rhif eich cerdyn. Byddwn yn cymryd mesurau diogelwch hefyd i ddiogelu y wybodaeth bersonol a gedwir. Defnyddir rhifau cardiau credyd ar gyfer prosesu taliadau yn unig ac nid ydynt yn cael eu cadw at ddibenion marchnata.

Gallai ein gwefannau ddarparu cysylltiadau i wefannau eraill. Gan nad ydym yn rheoli'r gwefannau hyn, rydym yn eich annog i arolygu polisïau preifatrwydd y gwefannau hyn.

Bydd gwybodaeth a gesglir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael ei chadw a'i phrosesu mewn cronfeydd data dan berchnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn unig.

Defnydd cwcis (cookies)

Neges fach sy’n cael ei hanfon i’ch porwr gwe (web browser) gan wefannau yr ydych yn ymweld â nhw yw cwci.  Mae’r porwr yn cadw’r neges mewn ffeil destun, ac yn ei hanfon yn ôl i’r porwr pob tro mae’r porwr yn gofyn am dudalen o’r gweinydd (server).  Mae cwcis yn cael eu defnyddio’n rheolaidd er mwyn sicrhau bod gwefannau’n gweithio neu’n gweithio’n fwy effeithiol, a hefyd i ddarparu gwybodaeth i berchnogion y wefan.

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth gyfanredol anhysbys.  Y bwriad yw dysgu sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, ac i ddarganfod beth maen nhw’n ei gael yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol arni.  Mae cwcis hefyd yn cael eu defnyddio i alluogi defnyddwyr ein gwefan i addasu golwg a diwyg y wefan – ond mae’r cwcis yma’n cael eu cadw ar gyfrifiaduron personol yn unig.  Nid yw ein cwcis yn cynnwys gwybodaeth bersonol fel cyfeiriadau e-bost nag unrhyw fanylion personol eraill.

Sut mae cwcis yn gweithio

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chwcis, ewch i BBC Webwise reference (cyswllt allanol), neu "How government websites use cookies (cyswllt allanol).

Y cwcis rydym ni'n eu defnyddio

Mae'r tabl islaw yn esbonio pa cwcis rydym ni'n eu defnyddio, a pham.

Cwcis sy'n galluogi gwefan Cyngor Wrecsam i weithio

Mae'r cwcis yma'n rheoli sut mae'r wefan yn gweithio, er enghraifft drwy gofio eich dewisiadau a'ch ffafriaethau, neu drwy sicrhau beth mae eich porwr yn medru ei wneud.

Cwci Enw Daw i ben Bwriad Mwy o wybodaeth
ColdFusion CFID 30 mlynedd Mae'r rhain yn cael eu defnyddio ar raglenni sydd wedi eu seilio ar ColdFusion, er enghraifft Rheoli Plâu. Mae'n rhaid cael y cwcis yma i ddefnyddio'r gwasanaeth yma.  
CFTOKEN 30 mlynedd
Gwefan Mapio ASPSESSIONID(XXXXXXX)   Mae'r cwci yma'n hanfodol ar gyfer y rhaglen ar-lein Mapio a'i theclynnau, er enghraifft "Ble mae...". Mae'n rhaid cael y cwci yma ar gyfer hyn. Mae'r cwci'n cael ei ddileu wrth gau'r porwr. Gwefan Microsoft (cyswllt allanol)
Cyfrifo budd-daliadau ar-lein ASPSESSIONID(XXXXXXXX)   Mae'r cwci yma'n hanfodol ar gyfer cyfrifo budd-daliadau ar-lein. Mae'n cael ei ddefnyddio gan bobl sy'n defnyddio'r ffurflen yn unig, ac yn cael ei ddileu wrth gau'r porwr.

Mae taliadau ar-lein yn cael eu derbyn ar ran Cyngor Wrecsam trwy'r AuthorityIcon WebPay system www.civicaepay.co.uk (cyswllt allanol) sy'n cael ei ddarparu gan Civica UK Ltd (cyswllt allanol). Mae cwcis yn hanfodol ar gyfer taliadau ar-lein i Gyngor Wrecsam, ond mae'n bosib, talu mewn ffyrdd eraill.

Nod Tudalen Bookmark) a Rhannu/Ychwanegu Hyn (Share/Add This)

Rydym ni'n defnyddio Ychwanegu Hyn (Add This) er mwyn galluogi ein defnyddwyr i rannu cynnwys ein gwefan gyda phobl eraill trwy gyfrwng gwefannau cymdeithasol poblogaidd.

Cwci Enw Daw i ben Bwriad Mwy o wybodaeth
Cwcis 'Ychwanegu Hyn' bt Dwy flynedd Mae'r cwcis yma'n ein galluogi i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae ymwelwyr yn defnyddio'n gwefan. Rydym ni'n defnyddio'r wybodaeth i baratoi adroddiadau ac i'n cynorthwyo i wella'r wefan. Mae'r cwcis yn casglu'r wybodaeth yn anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r safle, o ble maen nhw wedi cyrraedd y wefan a pha dudalennau maen nhw wedi ymweld â nhw. Os ydych yn dewis yn erbyn derbyn y cwcis yma, fydd y dewisiadau Nod Tudalen na Rhannu/Ychwanegu Hyn ddim ar gael. Mae yna fwy o wybodaeth ynglŷn â'r cwcis syn cael eu gosod gan Ychwanegu Hyn a sut i ddewis peidio â'u derbyn ar wefan allanol AddThis (cyswllt allanol).
di Dwy flynedd
dt 30 dydd
loc 90 dydd
psc Dwy flynedd
uid Dau ddydd
uit Un dydd
uvc Dwy flynedd

Cwcis ar gyfer mesur defnydd dadansoddwyr (analytics)

Mae'r rhestr hon yn cael ei diweddaru'n aml wrth i Gyngor Wrecsam gasglu mwy o wybodaeth oddi wrth gwmnïau ac adrannau llywodraeth mae'n dod i gysylltiad â nhw. Trwy ddysgu mwy am sut mae pobl yn defnyddio'r wefan mae Cyngor Wrecsam yn medru gwella'r ddarpariaeth. Mae hynny'n golygu bod y gwasanaeth rydych chi eisiau ar gael ar unwaith ar amser cyfleus i chi.

Cwci Enw Daw i ben Bwriad Mwy o wybodaeth
Google Analytics _utma Dwy flynedd Mae'r cwcis yma'n ein galluogi i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae ymwelwyr yn defnyddio'n gwefan. Rydym ni'n defnyddio'r wybodaeth i baratoi adroddiadau ac i'n cynorthwyo i wella'r wefan. Mae'r cwcis yn casglu'r wybodaeth yn anhysbys, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r safle, o ble maen nhw wedi cyrraedd y wefan a pha dudalennau maen nhw wedi ymweld â nhw. Cwcis sy'n cael eu gosod gan Google Analytics (cyswllt allanol)
 
Golwg gyffredinol Google ar breifatrwydd (cyswllt allanol)
_utmb 30 munud
_utmc Pan mae'r defnyddiwr yn gadael y porwr
_utmz Chwe mis
__utmmobile Dwy flynedd
SiteImprove nmstat Dwy flynedd ac wyth mis ar ôl yr ymweliad olaf

Mae'r cwci yma'n ein helpu i gofnodi defnydd ymwelwyr o'r wefan. Yna mae'r wybodaeth yn cael ei defnyddio i wella profiad yr ymwelydd wrth ddefnyddio'r wefan. Mae'n cael ei ddefnyddio i gasglu ystadegau ynglŷn â defnydd y wefan, er enghraifft dyddiad ymweliad diwethaf y defnyddiwr. Mae'r cwci SiteAnalyze yma'n cynnwys modd adnabod sydd wedi cael ei greu ar hap, sy'n cael ei ddefnyddio i adnabod y porwr pan mae ymwelydd yn darllen tudalen. Nid oes gan y cwci yma unrhyw wybodaeth bersonol o gwbl – mae'n cael ei ddefnyddio'n unig ar gyfer dadansoddi defnydd y rhyngrwyd.

Mae'r cwci yma'n cael ei ddefnyddio'n unig i ddilyn trywydd y tudalennau mae'r defnyddiwr yn ymweld â nhw yn ystod ei ymweliad. Mae'n medru cael ei ddefnyddio i ostwng nifer teithiau'r defnyddiwr, a'i alluogi i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol yn gyflymach.

Cwcis sy'n cael eu gosod gan Site Improve (cyswllt allanol)
ASP.NET_SessionId   Mae'r cwci yma'n cael ei ddefnyddio'n unig i ddilyn trywydd y tudalennau mae'r defnyddiwr yn ymweld â nhw yn ystod ei ymweliad. Mae'n medru cael ei ddefnyddio i ostwng nifer teithiau'r defnyddiwr, a'i alluogi i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol yn gyflymach.
.ASPXAUTH   Unig bwrpas y cwci yma yw galluogi Cyngor Wrecsam i ddangos gwybodaeth ar ein gwefan ynglŷn â Defnydd ein Gwefan arc Argaeledd ein Gwefan..
SOCITM Defnydd y wefan socitm_test_cookies (X) Blwyddyn

Mae Gwasanaeth Defnydd y Wefan yn darparu gwybodaeth i danysgrifwyr ynglŷn â chyfanswm yr ymwelwyr unigryw i'w gwefannau, ynghyd â gwybodaeth arall am y rhesymau dros ymweld â'r wefan, sut, eu teimladau am yr ymweliad, a pha mor debygol maen nhw i ymweld eto. Daw'r wybodaeth o arolwg byr wrth adael y wefan ar gyfer un o bob pum ymwelydd. Mae'r arolwg yn cymryd munudau'n unig i'w gwblhau.

Rydym ni'n defnyddio cwcis (*) i ddangos a yw defnyddiwr wedi dewis yn erbyn cwblhau'r arolwg neu wedi ei gwblhau cyn hyn. Yn y ddau achos ni fydd y defnyddiwr yn cael cais eto hyd nes y bydd yr arolwg wedi newid, sydd fel arfer yn digwydd unwaith y flwyddyn. Ond os yw'r cwcis wedi eu diffodd neu eu clirio, mi fydd y gwahoddiad i gwblhau'r arolwg yn ymddangos o bryd i'w gilydd.

Cookies set by SOCITM (cyswllt allanol)
Socitm_include_me(X) Blwyddyn
Socitm_exclude_me(X) Blwyddyn

Cwcis hysbysebu gan gyrff eraill ar wrecsam.gov.uk

Cwci Enw Daw i ben Bwriad Mwy o wybodaeth
Google Adsense .doubleclick.net _drt_ Dwy flynedd

Google uses the DoubleClick cookie on AdSense sites, partner sites and certain Google services to serve more relevant ads across the web and limit the number of times a given ad is shown to you. When you visit a website, view an ad, or click an ad supported by Google's advertising services, it may set a cookie on your browser. This advertising cookie will appear in your browser as coming from the domain "doubleclick.net.

Adverts appear on the www.wrecsam.gov.uk/swyddi and home page.

Google Advertising Privacy Policy (cyswllt allanol)
id

Dileu, neu wrthod, cwcis

Mae'r mwyafrif o borwyr wedi cael eu cyfarwyddo i dderbyn cwcis. Os nad ydych chi'n awyddus i dderbyn cwcis, mae'n bosib newid gosodiadau eich porwr gwe i wrthod pob cwci, neu i'ch rhybuddio pan mae un yn cael ei anfon atoch er mwyn i chi ddewis i'w wrthod neu ei dderbyn.

Mae'r mwyafrif o borwyr yn galluogi rhywfaint o reolaeth o'r mwyafrif o gwcis trwy addasu gosodiadau eich porwr. Os nad ydych chi eisiau derbyn cwcis oddi wrth y wefan hon, ewch at osodiadau preifatrwydd eich porwr, dewiswch osodiadau cwcis, ac ychwanegwch ein safwe at y rhestr o wefannau nad ydych chi'n awyddus i dderbyn cwcis oddi wrthynt.

Er mwyn dysgu mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa cwcis sydd wedi cael eu gosod, sut i'w rheoli a sut i'w dileu, ewch i www.allaboutcookies.org (cyswllt allanol), neu GOV.UK (cyswllt allanol).

Er mwyn peidio cael eich dilyn gan Google Analytics i bob gwefan rydych yn ymweld â nhw, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (cyswllt allanol).

Os ydych chi wedi dewis gwrthod cwcis, nodwch fod yna beryg na fydd rhai elfennau o nifer o wefannau yn gweithio.

Diwygiadau

Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ddiwygio'r termau hyn ar unrhyw adeg drwy ddiweddaru'r dudalen hon. Fe'ch cynghorir i ymweld â'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i arolygu'r termau, oherwydd maent yn eich rhwymo. Gall darpariaethau penodol yn y termau hyn cael eu disodli gan hysbysiadau neu dermau cyfreithiol ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.