Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin – Gwasanaethau Gorfodi

Beth os nad oedd biniau o gwmpas pan gefais fy nirwy?

Nid yw’n bosibl i’r cyngor roi biniau sbwriel ar bob stryd, ffordd a phriffordd yn y rhanbarth oherwydd na fyddai’n ymarferol nac yn fforddiadwy. Gwneir pob ymdrech i roi biniau lle mae eu hangen, yn gyffredinol o amgylch y lefelau uchaf o ran nifer cerddwyr.

Gellir rhoi baw cŵn mewn bag mewn unrhyw fin sbwriel, nid dim ond y biniau baw cŵn dynodedig.

Pan nad yw biniau ar gael, mae i fyny i chi weithredu mewn ffordd gyfrifol a chario eich sbwriel i fin neu fynd ag ef adref.

Pam ddylwn i dalu os nad oedd arwyddion am ollwng sbwriel, baw cŵn neu dipio anghyfreithlon yn yr ardal?

Nid oes gofyniad ar y cyngor i roi arwyddion ym mhob ardal i roi gwybod i bobl i beidio gollwng sbwriel a rhoi gwybod iddynt am batrolau sbwriel. Fodd bynnag, mae’r cyngor wedi rhoi arwyddion mewn ardaloedd lle mae nifer uchel o gerddwyr, i rybuddio’r cyhoedd bod camau gorfodi yn digwydd yn yr ardal.

Cefais Rybudd Cosb Benodedig am ollwng stwmpyn sigarét, does bosibl eu bod yn cyfrif fel sbwriel?

Ydynt, maen nhw’n cyfrif fel sbwriel. Mae sbwriel yn cynnwys stympiau sigaréts a gwm cnoi. Mae’r ddau eitem hyn yn tueddu i fod yn fwy o niwsans ac yn ddrytach i’w glanhau nag eitemau sbwriel eraill.

Ysmygwyr sy’n gyfrifol am sicrhau eu bod yn diffodd eu sigaréts yn llwyr cyn eu rhoi mewn bin.

Os byddaf yn casglu fy sbwriel ar ôl i swyddog ddod ataf, a fyddaf yn dal i gael dirwy?

Mae troseddau gollwng sbwriel yn ymwneud â’r weithred o ollwng sbwriel, felly p’un a ydych yn gwirfoddoli i’w godi wedyn neu beidio, rydych yn dal i fod wedi cyflawni trosedd a byddwch yn dal i gael dirwy.

Gwnes i gyflawni’r drosedd ar dir preifat, a oes gennych hawl i roi Rhybudd Cosb Benodedig i mi o hyd?

Yn unol ag Adran 87 (2) a (3) o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, gall y Cyngor (neu’r gorfodwr a gontractiwyd) gyhoeddi tocyn ar unrhyw dir sy’n agored i’r cyhoedd.

Beth os na fyddaf yn cytuno fy mod wedi cyflawni trosedd? A allaf apelio rhybudd cosb benodedig?

Nid oes sail ffurfiol i apelio yn erbyn Rhybudd Cosb Benodedig. Mae hyn oherwydd drwy dalu Rhybudd Cosb Benodedig er nad yw’n gyfaddefiad o euogrwydd, rydych yn cytuno bod trosedd wedi’i chyflawni a thrwy dalu, na fydd camau pellach yn cael eu cymryd gan y cyngor.

Mae hyn yn arbed amser i bawb (gan gynnwys y troseddwr), yn hytrach na mynd â’r achos i’r llys. Mae’r ddirwy yn debygol o fod yn sylweddol is nag unrhyw ddirwy a roddir gan y llysoedd. Er enghraifft, y gosb uchaf a ellir ei rhoi gan y llysoedd am ollwng sbwriel yw £2,500.

Os nad ydych yn cytuno eich bod wedi cyflawni’r drosedd rydych wedi cael y Rhybudd Cosb Benodedig amdani, caiff y mater ei drin drwy erlyn ffurfiol drwy’r llysoedd.
Fodd bynnag, gellir cyflwyno unrhyw amgylchiadau lliniarol rydych am roi gwybod i ni amdanynt drwy anfon e-bost i environmentalcrime@wrexham.gov.uk.

Sylwch, ni all Gweithdrefn Gwyno'r Cyngor ystyried rhinweddau unrhyw her yn erbyn cyhoeddi Rhybudd Cosb Benodedig, am y rhesymau a nodir uchod.

Mae swm cyfyngedig o arian gen i, ac ni allaf dalu o fewn yr 14 diwrnod, beth allaf ei wneud?

Os rhoddwyd dirwy i chi am ollwng sbwriel a baw cŵn, gallwch gysylltu â’r Cyngor i egluro eich amgylchiadau.

Cysylltiadau Allanol