Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Twyll

Beth yw twyll budd-dal?

Mae llawer o amgylchiadau sy’n gallu peri bod pobl yn cael budd-dal nad oes ganddynt hawl o gwbl neu’n rhannol iddo. Y rhesymau mwyaf cyffredin yw:

  • Peidio â datgan gwaith cyflogedig.
  • Peidio â datgan incwm llawn.
  • Peidio â datgan holl gyfalaf a chynilion.
  • Peidio â datgan oedolyn arall yn byw gyda hwy.
  • Cael budd-dal ar gam am eiddo nad ydynt yn byw ynddo.
  • Cael budd-dal am eiddo nad ydynt yn atebol i dalu rhent amdano.
  • Creu amgylchiadau i gamddefnyddio’r system fudd-daliadau’n fwriadol.
  • Rhoi gwybodaeth ffug neu gamarweiniol am eich amgylchiadau.

Mae pobl sydd o fwriad yn peidio â hysbysu newid yn eu hamgylchiadau hefyd yn cyflawni twyll budd-daliadau, heb ystyried a ydynt yn dal i fod â hawl i fudd-dal neu beidio.

Pam ddylwn boeni am dwyll budd-dal?

Bob blwyddyn, mae twyll budd-dal yn mynd â biliynau o bunnoedd o arian cyhoeddus.

Hyd yn oes os na thalwch treth incwm, mae pawb yn talu rhyw fath o drethi anuniongyrchol, felly mae'r bobl hyn yn dwyn oddi wrthych chi!

Beth ydym yn ei wneud i atal y twyll hwn?

Mae gan Gyngor Wrecsam dm penodol o ymchwilwyr twyll hyfforddedig sy'n defnyddio'r dechnoleg a'r systemau casglu data diweddaraf i atal a datgelu hawliadau twyllodrus.

Mae gan bob ymchwilydd gymwysterau proffesiynol llawn, gallant gyfweld â thwyllwyr honedig yn unol â'r Ddeddf Heddlu a Thystiolaeth Droseddol a pharatoi achosion ar gyfer y llys.

A yw'r ymchwilwyr twyll yn gweithio gyda chyrff eraill?

Gwneir sawl achos ar ffurf cyd-ymchwiliadau gyda swyddogion o'r Adran Gwaith a Phensiynau a dwynir achosion o flaen y llys fel cyd-erlyniadau'n aml. Mae gan ymchwilwyr y Cyngor bwerau i gael gwybodaeth gan Gyllid y Wlad, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cofrestrfa Tir, cofnodion cyflogau gweithwyr, cwmnau bancio a chredyd, darparwyr pensiynau preifat a chwmni, awdurdodau lleol eraill a sawl cofnod arall a ddelir ar systemau data amrywiol.

Beth sy'n digwydd i bobl sy'n twyllo?

Bydd unrhyw un a euogfarnir mewn llys ynadon neu lys y Goron yn cael cofnod troseddol. Ni chyfeirir bob achos i'r llys a gellir ymdrin ag achosion llai difrifol yn weinyddol, naill ai ar ffurf rhybudd ffurfiol neu gosb weinyddol.