Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Cymhorthdal Incwm

Pwy sy'n gymwys am Gymhorthdal Incwm?

Ni thelir Cymhorthdal Incwm ar sail cyfraniadau, ond mae'n amodol ar brawf modd. Hynny yw, nid yw'n gysylltiedig â chyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol. Fodd bynnag, os oes gennych gyfalaf, (gan gynnwys cynilion, cyfranddaliadau ac eiddo heblaw eich ty eich hunan) sy'n fwy nag £8,000 ni ellwch hawlio cymhorthdal Incwm fel rheol. Ar gyfer pensiynwyr, (pawb sydd dros 60), y terfyn cyfalaf yw £12,000. Nid yw Cymhorthdal Incwm yn drethadwy. Mae'n daladwy i bobl dros 18 oed, ond gall ambell un sy'n 16 ac 17 oed fod yn gymwys. Hawlir Cymhorthdal Incwm gan yr Asiantaeth Budd-daliadau a gall eich gwneud yn gymwys ar gyfer budd-daliadau eraill yn ogystal.

Sut mae'r swm yn cael ei gyfrifo?

Anwybyddir y £3,000 cyntaf o gynilion. Ychwanegir tariff o £1 at eich incwm wythnosol am bob £250 neu ran ohono rhwng £3,000 ac £8,000. Mae'r cyfrifiad yn cynnwys ychwanegiadau ar gyfer llog morgais, rhent tir a rhai taliadau penodol eraill. Anwybyddir cynilion pensiynwyr hyd at £6,000.

Mae'r cyfrifiad yn seiliedig ar amgylchiadau'r hawliwr a'i deulu, a gall gynnwys ychwanegiadau ar gyfer oedolion a phlant.

Mae Cymhorthdal Incwm ar gael i'r rhai nad ydynt yn gweithio (nad oes rhaid iddynt arwyddo eu bod ar gael i weithio) ac i rai sy'n gweithio llai nag 16 awr yr wythnos, er enghraifft:

  • Rhieni sengl

  • Gofalwyr

  • Pobl na allant weithio oherwydd salwch neu anabledd

  • Pobl sydd dros 60 oed (pensiynwyr)

Telir Cymhorthdal Incwm yn wythnosol neu bob pythefnos mewn ôl-daliadau.

Beth yw'r premiymau sy'n daladwy yn rhan o Gymhorthdal Incwm?

Gellir talu'r premiymau canlynol yn rhan o'ch Cymhorthdal Incwm yn ogystal â'ch lwfansau personol ac unrhyw gostau lletya. Ychwanegir y premiymau at eich lwfansau personol sylfaenol a bwriedir hwy yn gymorth ar gyfer y costau ychwanegol a achosir oherwydd oedran, anabledd neu'r gost o fagu plant. Mae saith premiwm wythnosol gwahanol. Mae gan bob un ei amodau cymhwyster penodol:

1) Premiwm Teulu
Telir hwn os oes gennych blentyn dibynnol o dan 19 oed. Nid yw'n berthnasol i hawlwyr newydd.

2) Premiwm Plentyn Anabl
Telir hwn am bob plentyn sy'n byw gyda chi, sydd naill ai wedi ei gofrestru'n ddall neu'n derbyn Lwfans byw i'r Anabl.

3) Premiwm Gofalwr
Yr ydych yn gymwys i gael hwn os ydych chi neu'ch partner yn derbyn, neu'n cael eich trin fel pe baech yn derbyn, Lwfans Gofal Anabledd.

4) Premiymau Pensiynwr
Yr ydych yn gymwys i gael premiwm pensiynwr os ydych chi, neu'ch partner, yn 60 oed neu drosodd. Mae premiwm ar gyfer person sengl a phremiwm ar gyfer cwpl (hyd yn oed os mai un partner yn unig sy'n gymwys).

5.) Premiwm Anabledd
Mae hwn yn daladwy pan fo'r person sy'n gymwys o dan 60 oed, yn unig. Bodlonir yr amodau cymhwyster am bremiwm anabledd os ydych chi neu eich partner:

  • Wedi cofrestru'n ddall, neu

  • Yn cael un o'r budd-daliadau canlynol: Lwfans Gweini Cyson, Lwfans Byw i'r Anabl, Lwfans Gweithio i'r Anabl, Budd-dâl Analluogrwydd hirdymor, Lwfans Symudedd, Lwfans Anabledd Difrifol, neu

  • Yn parhau i gael cymorth yn unol â'r cynllun cerbydau cyn-1976, e.e. treisicl i'r anabl.

6) Premiwm Anabledd Mwy
Gallech fod yn gymwys i gael hwn os oes o leiaf un aelod o'r teulu yn cael y gyfradd uwch o'r gydran gofal yn y Lwfans Byw i'r Anabl.

7) Premiwm Anabledd Difrifol
Gellir talu hwn yn ychwanegol at y Premiwm Anabledd neu'r Premiwm Pensiynwr.

I fod yn gymwys:

  • Rhaid i chi fod yn Hawliwr Cymhorthdal Incwm, sy'n cael y gyfradd ganol neu'r gyfradd uwch o'r gydran gofal yn y Lwfans Byw i'r Anabl, y Lwfans Gweini neu'r Lwfans Gweini Cyson, ac

  • Nad oes unrhyw un yn derbyn Lwfans Gofal Anabledd am ofalu amdanoch, ac nad oes neb dros 18 oed yn byw gyda chi, nad yw'n derbyn un o'r budd-daliadau cymwys.