Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Tir ac Eiddo

Sut allan ganfod os yw'r Cyngor yn berchen ar eiddo neu ddarn o dir?

Dylid cyflwyno unrhyw ymholiadau yn ymwneud â pherchnogaeth tir neu eiddo yn ysgrifenedig i Bennaeth Adran Asedau a Datblygu Economaidd. Ffordd Rhuthun, Wrecsam LL13 7TU. E-bost property@wrexham.gov.uk.

Rwyf wedi clywed bod y tir ger fy eiddo i'n dir comin. Sut allaf ganfod os yw hyn yn wir?

Cedwir Mapiau / Cofrestr Tir Comin gan Adran y Gyfraith a Gweinyddiaeth yn Neuadd y Dref.  Mae’r mapiau ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd yn ystod oriau swyddfa, heb unrhyw gost.  Er mwyn gweld y mapiau dylid gwneud apwyntiad gyda’r Adran Pridiant Tir ar y rhif ffôn canlynol 01978 298874. Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynglŷn â ffioedd chwiliadau tir comin, cysylltwch ag Adran Pridiant Tir yn uniongyrchol dros y ffôn neu anfon e-bost at landcharges@wrexham.gov.uk.

A oes gan y Cyngor unrhyw dir neu eiddo i'w rentu neu ei werthu?

Bydd unrhyw dir neu eiddo’r Cyngor sydd i’w rentu neu ar werth yn cael ei hysbysebu trwy Werthwyr Eiddo neu yn y cyfryngau lleol. Dewch o hyd i eiddo masnachol neu safle datblygu yng Nghonwy ar-lein trwy ddefnyddio ein cronfa ddata o eiddo: www.wrexham.gov.uk/eiddo

A oes gan y Cyngor unrhyw wybodaeth ar eiddo neu dir masnachol eraill sydd ar gael?

Dewch o hyd i eiddo masnachol neu safle datblygu yng Nghonwy ar-lein trwy ddefnyddio ein cronfa ddata o eiddo: www.wrexham.gov.uk/eiddo

Mae gan Adran Asedau a Datblygu Economaidd restr o eiddo o’r fath.  Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch â chymorth busnes ar 01978 667000 neu business@wrexham.gov.uk

A oes gan y Cyngor dir pori i'w rentu?

Gellir cyflwyno unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â Phori yn ysgrifenedig i Bennaeth Asedau a Datblygu Economaidd, Adeiladau’r Goron, 31 Stryt Caer, Wrecsam, LL13 8BG. Dylid cyflwyno cynllun / darlun o’r lleoliad sy’n dangos ardal gyffredinol y tir dan sylw gydag yr ymholiad ynghyd ag unrhyw fanylion. Fel arall cysylltwch â’r Prisiwr Cynorthwyol, ffôn 01978 297254.

Sut y gallaf rentu llain garej gan y Cyngor?

Dylid cyflwyno ceisiadau i rentu llain garej yn uniongyrchol i’r swyddfa dai leol neu Prif Swyddog Tai a Gwarchod y Cyhoedd, Gwasanaethau Tai, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, LL13 7TU e-bost housing@wrexham.gov.uk

Sut y gallaf rentu llain lotment gan y Cyngor?

Dylid cyflwyno’r holl geisiadau am lotment i’r Adran Gwasanaethau Amgylcheddol ar y rhif ffôn canlynol 01978 729638.

Sut y gallaf ganfod pwy sydd berchen ar dir nad yw’n eiddo i’r Cyngor?

Cysylltwch â Swyddfa'r Gofrestrfa Tir ar 01792 458877 neu ewch i’r wefan www.landregistry.gov.uk (dolen i wefan allanol).

Sut y gallaf archebu cae pêl-droed?

Er mwyn archebu un o’r caeau a restrwyd isod, cysylltwch â Stadiwm Chwaraeon Queensway ar 01978 355826 neu ar e-bost – queensway@wrexham.gov.uk  

 • Llai, Maes Adloniant Shones Lane – 1 cae.  
 • Bradle, Cae Hamdden The Wauns – 4 cae.  
 • Brynteg, Maes Adloniant Solway Banks, Forge Road – 2 gae
  Solway Banks, Lodge – 1 cae
  Solway Banks, i’r De o Forge Road – 1 cae  
 • Coepoeth, Maes Adloniant Penygelli – 2 gae  
 • Maes Adloniant Brychdyn Newydd – 1 cae  
 • Cae Pêl-Droed oddi ar Minera Road - 1 cae  
 • Maes Adloniant Rhostyllen – 1 cae  
 • Marchwiel, Cae Chwarae Station Road – 1 cae  
 • Rhos, Cae Ponciau Banks – 1 cae  
 • Pen-y-Cae, Maes Adloniant Afoneitha – 2 gae  
 • Johnstown, Maes Adloniant Heol Kenyon – 2 gae  
 • Rhiwabon, Cae Chwarae Tatham Road – 1 cae  
 • Rhosymedre, Cae Chwarae Chwarel Chathams – 1 cae  
 • Cae Chwarae Rhosymedre – 1 cae  
 • Cae Chwarae Cefn Mawr/ New Bridge – 1 cae  
 • Maes Adloniant Rhosnesni, Oak Drive- 2 gae  
 • Wrecsam, Maes Adloniant Court Road – 3 cae  
 • Cae Chwaraeon Whitegate – 1 cae
 • The Dunks, Parc Caia – 2 gae