Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Rheoli Plâu

Pa blâu ydych chi'n eu trin?

Mae'r gwasanaeth yn trin y plâu canlynol. Trwy glicio ar y plâu sydd wedi'u hamlygu, gellwch ganfod mwy am sut i'w trin a'u rheoli.

 • Llygod mawr
 • Llygod
 • Chwilod duon
 • Chwain
 • Cacwn

Llau gwely - nid yw'r gwasanaeth yn trin llau gwely fodd bynnag rydym yn cynnig gwasanaeth archwilio, canfod a chynghori am ddim. Dylech ffonio 01978 292040 i drefnu i un o'n swyddogion ymweld â chi. Trwy glicio ar y cyswllt llau gwely yn y fan hon cewch rywfaint o wybodaeth ddefnyddiol am lau gwely a sut i'w trin. Dylai tenantiaid preifat adrodd am broblemau efo llau gwely i'w landlord. Os nad yw'r landlord yn fodlon trin y boblem, dylai'r tenant gysylltu â ni a rhoi manylion yn landlord i ni. Byddwn yn cysylltu â'r landlord yn uniongyrchol wedyn.

Gallwn drin y plâu canlynol hefyd, ond mae ein hymateb i'r ceisiadau hyn yn dibynnu ar y galw am y gwasanaeth ac amgylchiadau'r pla. Byddwn yn eich cynghori am argaeledd y gwasanaeth pan fyddwch yn ffonio:

 • Morgrug
 • Pryfed arian
 • Chwilod carped
 • Chwilod plastr
 • Pryfed clust
 • Pryfed
 • Psosidiaid a phlâu bwyd eraill
 • Pryfed lludw

NID yw'r gwasanaeth yn trin y plâu canlynol:

Gwenyn; cwningod; llwynogod; tyrchod daear; gwiwerod; pryfed cop; gwyfynod; cathod gwyllt; ystlumod; colomennod gwyllt; pryfed pren a chwilod coed-dyllol; plâu'r ardd neu blâu garddwriaethol megis malwod, gwlithod, pryfed teiliwr, chwilod Mai, gwiddon ac ati.

Os byddwch yn cael trafferth gydag unrhyw rai o'r plâu hyn, efallai y byddwch am gysylltu â chwmni rheoli plâu preifat. Cewch fanylion cyswllt y cwmnïau hyn mewn cyfeirlyfrau busnes lleol.

A ydych yn codi tâl am y gwasanaeth?

Ydym, rydym yn codi tâl am y gwasanaeth, tabl o'r prisiau presennol.

Bydd gofyn i chi dalu am y gwasanaeth wrth wneud cais.

Gellwch dalu dros y ffôn gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd. Os yw'n well gennych, gellwch anfon siec yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam at y cyfeiriad isod. Fel arall, gellwch dalu'n bersonol trwy alw heibio i'r Adran Tai a Diogelu'r Cyhoedd, Adeiladau'r Goron, Stryt Caer, Wrecsam, LL13 8BG. Sylwer na fyddwn yn trin unrhyw blâu nes i ni dderbyn eich taliad.

Nid yw rheoli plâu yn un o swyddogaethau statudol y Cyngor. Mae'r costau a godir am y gwasanaeth yn talu am gost y driniaeth. Ein nod yw darparu gwasanaeth rheoli plâu proffesiynol a fforddiadwy i drigolion Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Pa mor gyflym gallwch ymateb i'r broblem?

Gweithredwn system apwyntiadau yn ein gwasanaeth rheoli plâu. Gwelwn fod cynnig apwyntiadau'n golygu bod ceisiadau am driniaeth yn cael ymateb mwy buan.

Pan ffoniwch i ofyn am driniaeth, byddwch yn cael dyddiad pan fydd swyddog yn gallu galw heibio a slot bore neu brynhaw. Mae'r slotiau'r bore rhwng 8.30 am a 12.00 canol dydd ac mae slotiau'r prynhawn rhwng 1.00pm a 5.30pm. Mae'n bwysig i chi sylweddoli na allwn roi amser mwy penodol i chi.

Yn dibynnu ar fath a lleoliad eich problem, mae'n bosibl na fydd raid i chi fod yn bresennol pan fydd y swyddog yn galw heibio. Fodd bynnag, pan gewch eich apwyntiad, dylech roi gwybod os na fyddwch yno. Gofynnir i chi gytuno ar lafar i'r swyddog ddod i'ch eiddo a gwneud y driniaeth yn eich absenoldeb.

Os yw'r apwyntiad nesaf ychydig ddiwrnoau i ffwrdd, dylech ofyn am gyngor ar sut i ddelio â'r broblem yn y cyfamser.

Beth yw oriau'r gwasanaeth?

Mae ein canolfan galwadau ar agor rhwng ddyd Llun a dydd Gwener, 8.30am - 5.30pm. Mae ein swyddogion rheoli plâu'n gweithio rhwng yr oriau hyn hefyd.

Nid ydym yn darparu gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa arferol. Am broblemau y tu allan i oriau arferol y gwasanaeth, fe'ch cynghorir i gysylltu â chwmni rheoli plâu preifat am gymorth neu defnyddiwch y cysylltiadau a ddarperir yma am gyngor ynghylch sut i ymdrin â'r pla.

Sut ydw i'n gwneud cais am y gwasanaeth neu am help neu gyngor?

I wneud cais am driniaeth i reoli plâu dylech ffonio'r Adran Tai a Diogelu'r Cyhoedd ar 01978 292040. Am gymorth neu wybodaeth gyffredinol am bla neu blâu, anfonwch e-bost at: environmental@wrexham.gov.uk neu cwblhewch y ffurflen ymholiadau cyffredinol ar-lein.