Cwestiynau Poblogaidd

Croeso i'r adran Cwestiynau Poblogaidd a Ofynnir yn Aml, lle medrwch ganfod atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin ynglyn â Gwasanaethau'r Cyngor, Cyfleusterau a gwybodaeth arall gysylltiedig.

Methu canfod yr ateb roeddech ei eisiau? | Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Poblogaidd:

 

Cyswllt i

Y WEFAN HON

Sut wyf yn defnyddio'r wefan hon?

Pa opsiynau mynediad gwahanol sydd ar gael?

Sut wyf yn newid y cysodiadau ar fy mhorwr gwe?

A allaf roi atborth ar y wefan hon?

Beth yw Acrobat Reader?

GWYBODAETH GYFFREDINOL

Sut wyf yn cysylltu â'r Cyngor

Rhifau Ffôn Brys a Defnyddiol

Sut wyf yn cyrraedd Wrecsam?

Sut wyf yn cwyno?

Beth yw'r diweddaraf yn y Cyngor?

Pa swyddi sydd ar gael yn y Cyngor?

Ble allaf barcio yn Wrecsam?

Pa waith ffordd sydd o gwmpas y sir ar hyn o bryd?

Sut mae'r tywydd?

Y CYNGOR

Pwy yw fy Nghynghorydd?

Pwy yw fy AS/AC?

Pwy yw'r awdurdodau cyfagos?

Sut wyf yn ymgeisio am dy?

A allaf weld cofnodion cyfarfodydd pwyllgor?

Sut allaf dalu fy Nhreth y Cyngor?

Sut allaf adrodd am dwyll budd-dal?

BUSNES

A oes unrhyw grantiau ar gael i helpu fy musnes??

A oes cymorth ar gael i'm helpu i gychwyn busnes?

Beth all y Cyngor ei wneud i helpu fy musnes?

CYMUNED

Pa wasanaethau llyfrgell sydd?

Bethy yw fy hawliau fel defnyddiwr?

Sut i gael gwybodaeth am deithio?

Sut wyf yn cyrraedd ysbyty Wrecsam?

Beth mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn ei ddarparu?

Gwyboedaeth ar faethu plant

Sut i ddarganfod eich hanes teuluol

ADDYSG

Beth yw dyddiadau'r tymor ysgol?

Sut wyf yn dod y llywodraethwr ysgol?

Pa oed ddylai fy mhlentyn fod cyn dechrau yn yr ysgol?

Pa ysgolion sydd yn y sir?

Beth yw'r Cwricwlwm Cenedlaethol?

HAMDDEN A THWRISTIAETH

Beth sydd 'mlaen yn Wrecsam?

Pa gyfleusterau chwaraeon sydd?

Pa barciau gwledig sydd?

Pa amgueddfeydd sydd?

Sut wyf yn dod o hyd i lety?

Beth yw treftadaeth Wrecsam?

Pa gelfyddydau sydd yn y sir?

AMGYLCHEDD

A oes angen caniatâd cynllunio arnaf?

Beth yw'r ceisiadau cynllunio diweddaraf?

Pryd gaiff fy sbwriel ei gasglu?

Sut wyf yn cael gwared ar eitemau mawr?

A allaf ailgylchu fy ngwastraff cartref?

 

yn ôl i'r brig