Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Ble allaf weld y Map Swyddogol?

Mae’r Map Swyddogol o Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ddogfen gyfreithiol ac yn dystiolaeth derfynol o’r manylion mae’n eu cynnwys.

Mae’r map ar gael i’w archwilio fel arfer heb apwyntiad rhwng 9a.m. a 4.45p.m. dydd Llun i ddydd Gwener yn De Ffordd yr Abaty, Ystad Ddiwydianol Wrecsam. Gofynnwch wrth y dderbynfa am Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Fodd bynnag, os gwnewch apwyntiad, gallwn sicrhau y bydd rhywun ar gael i ateb eich ymholiadau.

Mae’r Map Swyddogol yn ‘fraslun’ o hawliau tramwy yn 1978, felly, mewn sawl ffordd, mae allan o ddyddiad a gall fod yn anodd ei ddehongli. (Gweler y cwestiwn nesaf.) Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01978 298989.

Beth yw’r ffordd orau o ddarganfod ble mae’r hawliau tramwy cyhoeddus?

Y ffordd orau yw prynu map “Explorer” Arolwg Ordnans. Mae rhan fwyaf y sir ar fap 256 “Wrexham & Llangollen”. I’r dwyrain o linell rhwng Yr Orsedd ac Owrtyn, byddech angen map 257 “Crewe & Nantwich” ac ar gyfer rhan bellach Dyffryn Ceiriog, map 255 “Llangollen & Berwyn”. Mae darn de-ddwyreiniol pellach Maelor ar fap 241.

Mae’r mapiau Explorer yn rhai gweddol diweddar ac yn dangos hawliau tramwy ac unrhyw newidiadau yn glir iawn. Maent yn dangos ffiniau caeau, felly mae’n hawdd gweld trywydd y llwybrau. Mae’r Arolwg Ordnans yn cael y wybodaeth am hawliau tramwy gan y Map Swyddogol o Hawliau Tramwy Cyhoeddus sydd gan y Cyngor a gan gopïau o orchmynion gwyro a newidiadau eraill rydym wedi anfon atynt. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01978 298989.

Nid wyf yn darllen map yn dda iawn, oes ffordd haws o ddechrau cerdded?

Nid yw sgiliau darllen map yn hanfodol i fwynhau taith gerdded dda. Ewch i ddarn Cefn Gwlad ein gwefan am gyfleoedd cerdded yn y parciau gwledig. Yn ogystal, mae sawl taflen gyhoeddiedig ar gyfer teithiau cerdded lleol. Mae 5 neu 6 llyfr o deithiau cerdded yn ein hardal, ynghyd ag oddeutu 30 taflen o deithiau unigol. Mae’r rhain yn gyflwyniad gwych i’r rhwydwaith hawliau tramwy. Maent ar gael o ganolfannau croeso, siopau llyfrau a sawl siop arall.

Mae yna broblem efo’r llwybr rwy’n ei ddefnyddio? Beth ddylwn ei wneud?

Os nad oes gan y llwybr arwyneb ac os yw’n wledig, gallai fod yn hawl tramwy cyhoeddus cofnodedig, felly ffoniwch yr Is-Adran Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar 01978 298989.

Fodd bynnag, os yw’r llwybr yn llwybr troed neu ‘balmant’ ger ffordd neu lwybr troed cyswllt o fewn ystad tai (h.y. y rhan fwyaf o lwybrau ag arwyneb), ffoniwch yr Is-Adran Cynnal Priffyrdd ar 01978 298989.

A oes Fforwm Mynediad Lleol yn Wrecsam?

Bu i gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sefydlu’r Fforwm Mynediad Lleol ym mis Tachwedd 2002 yn unol â darpariaethau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. Mae’r fforwm yn cynghori’r Awdurdod Lleol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac eraill ar wella mynediad cyhoeddus at dir ar gyfer hamdden yn yr awyr agored a mwynhad o’r ardal.

Mae hyn yn cynnwys gwella hawliau tramwy a’r hawl newydd i gael mynediad i dir agored a thir comin cofrestredig.

I weld tudalennau gwe y Fforwm Mynediad Lleol a chael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at laf@wrexham.gov.uk

A oes tir mynediad yn Wrecsam?

Oes. Dechreuodd yr hawl mynediad ar 28 Mai 2005 ac yn Wrecsam mae’n berthnasol i gefn gwlad agored a thir comin cofrestredig yn Rhiwabon, y Mwynglawdd a Mynydd Esclusham a mynyddoedd y Berwyn uwchben Dyffryn Ceiriog yn unig. Nodir Tir Mynediad ar y fersiynau diweddaraf o fapiau Ordnans Explorer yn defnyddio arlliw melyn. Gyda chymorth Cyngor Cefn Gwlad Cymru, mae’r Cyngor yn torri glaswellt ar hyd hawliau tramwy cyhoeddus ar draws tiroedd mynediad. Dylai’r llwybrau hyn fod yn rhwydd i’w dilyn gan ddarparu man dechrau ardderchog i archwilio mannau pellach i ffwrdd. Am ragor o wybodaeth, gweler gwefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru ar http://naturalresources.wales.

Rwyf wedi bod yn defnyddio llwybr ers sawl blwyddyn ond mae’r Cyngor yn dweud nad yw’r llwybr wedi ei gofnodi ac felly ni fydd yn ei gynnal a’i gadw. Sut allaf gofnodi llwybr ar y Map Swyddogol?

Mae hwn yn fater cymhleth a dylech gysylltu â Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar 01978 298989 am gyngor.

Yn fras iawn, gallwch wneud cais dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 i ychwanegu’r llwybr at y Map Swyddogol. Rhaid i chi gynnwys tystiolaeth ddogfennol a thystiolaeth o’i ddefnydd. Os nad oes unrhyw wrthwynebiad ac os yw perchennog y tir yn cytuno i lofnodi Cytundeb Creu, mae pethau’n gymharol syml.

Fodd bynnag, mewn sawl achos, bydd yna wrthwynebiadau ac mae’r mater yn mynd yn anodd ac yn cymryd amser. Ar adegau, os na all y Cyngor ddatrys y broblem neu os nad yw pobl yn gallu derbyn ei benderfyniad, bydd y mater yn cael ei ddatrys gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn aml, bydd ymchwiliad cyhoeddus lleol yn cael ei gynnal.

Sut wyf yn rhwystro llwybr cyhoeddus rhag cael ei sefydlu ar fy nhir?

Y ffordd ddiogelaf yw cyflwyno datganiad dan Adran 31(6) o Ddeddf Priffyrdd 1980. Bydd hyn yn atal unrhyw hawliau tramwy newydd rhag dod i rym wedi’r dyddiad y mae’r Cyngor yn derbyn y datganiad. Fodd bynnag, ni fydd yn effeithio ar unrhyw hawliau tramwy sydd eisoes yn bodoli (e.e. drwy gysegriad tybiedig neu 20 mlynedd o ddefnydd di-dor) cyn y llofnodwyd y datganiad. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01978 298989.

Sut wyf yn gwyro Hawl Tramwy Cyhoeddus?

Gall awdurdodau lleol wyro hawliau tramwy cyhoeddus dan Adran 119 o Ddeddf Priffyrdd 1980. Fodd bynnag, pŵer yw hwn nid dyletswydd. Seilir y newidiadau hyn i’r Map Swyddogol ar ddewis yn hytrach na thystiolaeth. Cyn gwneud gorchymyn gwyro, rhaid i’r Awdurdod fod yn fodlon bod angen gwyro’r llwybr er budd y cyhoedd neu’r perchennog, preswylydd neu brydlesydd y tir sy’n cael ei groesi gan y llwybr.

Yn ychwanegol, mae gan yr Awdurdod bŵer dan Adran 257 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i wyro hawl tramwy cyhoeddus pan fo angen i alluogi’r caniatâd cynllunio a roddwyd ganddo i gael ei weithredu. Fodd bynnag, golyga hyn, er ei fod yn bosibl gwyro hawl tramwy cyhoeddus o fewn y safle datblygu, nid yw fel arfer yn bosibl gwyro hawl tramwy cyhoeddus nac unrhyw ran ohono sydd y tu allan i’r ardal y mae’r caniatâd cynllunio yn ymwneud â hi. Nid yw rhoi caniatâd cynllunio’n rhoi hawl i ymyrryd â’r hawl tramwy cyhoeddus.

Am fwy o wybodaeth ar wyriadau, cysylltwch â’r Is-Adran Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar 01978 298989.

Sut wyf yn diddymu hawl tramwy cyhoeddus?

Gall awdurdodau lleol dan Adran 118 o Ddeddf Priffyrdd 1980, ddiddymu hawliau tramwy cyhoeddus. Fodd bynnag, pŵer yw hwn nid dyletswydd. Gall yr Awdurdod Priffyrdd gael un rheswm yn unig am wneud gorchymyn diddymu, sef ei fod yn ymddangos nad oes angen y llwybr at ddefnydd y cyhoedd. Mae’n weddol anodd profi hyn ac ychydig iawn o geisiadau diddymu sy’n llwyddiannus. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Is-Adran Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar 01978 298989.