Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Trafnidiaeth Gyhoeddus yn Wrecsam

Sut allaf gael gwybodaeth am wasanaethau bws lleol yn Wrecsam?

  • Ffoniwch Linell Fysiau Wrecsam ar 01978 266 166.
    dydd Llun i ddydd Gwener 0845 - 1700 a dydd Sadwrn 0845 - 1300.
  • Ffoniwch Traveline Cymru 0871 200 22 33.
  • Ceir gwybodaeth hefyd yn.

Sut allaf gael gwybodaeth am wasanaethau coetsis?

Ffoniwch: National Express ar 08717 818181

Gwybodaeth ychwanegol: www.nationalexpress.com

Sut allaf ddod o hyd i amseroedd trenau?

Ffoniwch y Llinell Ymholiadau Genedlaethol ar 0845 48 49 50 (Cymraeg: 0845 60 40 500) neu defnyddiwch y teclyn cynllunio teithiau sydd ar y we - www.nationalrail.co.uk.

Sut allaf gyflwyno awgrymiadau ar gyfer y gwasanaeth bws?

Cysylltwch â'r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn Adeiladau'r Goron, Stryt Caer, Wrecsam LL13 8BG, ffoniwch 01978 297131, neu anfonwch e-bost at webmaster@wrexham.gov.uk

Sut allaf gwyno am y gwasanaeth bws?

Mae angen i chi gysylltu â'r cwmni bysiau dan sylw. Os nad ydych yn fodlon â'r ymateb a gewch, ysgrifennwch at: Bus Appeals Body, PO Box 320, Portsmouth PO5 3SD. Gweler y weithdrefn gwyno yn: www.bususers.org/complain.htm

Pwy ddylwn i siarad â nhw am eiddo coll?

Mae angen i chi gysylltu â'r cwmni bysiau dan sylw. I ddod o hyd i'w manylion, ewch i: www.wrexham.gov.uk/welsh/LINKS_W/links_transport.htm.

Pwy sydd â hawl i deithio am ddim?

Mae tocynnau mantais ar gael i drigolion Wrecsam sydd naill ai dros 60 oed neu sydd ag anableddau penodol. Am fanylion a ffurflen gais, ewch i: www.wrexham.gov.uk/welsh/travel/bus/concessionary_travel.htm

Fel arall, cysylltwch â Teithio am Ddim ar 01978 292037 e-bost webmaster@wrexham.gov.uk

Ar ba wasanaethau y gellir teithio am ddim?

Pob gwasanaeth bws lleol sydd wedi cofrestru. Ni fyddwch yn gallu teithio am ddim ar goetsis sy'n teithio'n bell, ar drenau nac ar y rhan fwyaf o wasanaethau cludiant cymunedol. Nid oes unrhyw gyfyngiadau penodol o ran teithio am ddim, cyn belled â bod:

(a) deilydd y tocyn mantais yn ei ddefnyddio ar wasanaethau dilys,

(b) deilydd y tocyn mantais yn cydymffurfio ag amodau'r cynllun,

(c) y daith yn dechrau neu'n gorffen yng Nghymru

A oes unrhyw adegau pan nad yw'r tocynnau mantais yn ddilys?

Nac oes. Gellwch ddefnyddio'r tocyn mantais ar unrhyw adeg ac ar unrhyw ddiwrnod yn ystod yr wythnos.

Beth fydd ei angen arnaf i deithio am ddim?

Bydd angen tocyn bws arnoch a ddosberthir gan y cyngor lleol. A fyddech cystal â nodi nad yw tocynnau'n cael eu dosbarthu ar unwaith - cânt eu postio atoch ar ôl iddynt gael eu prosesu. Am ffurflen gais, ewch i: www.wrexham.gov.uk/welsh/travel/bus/concessionary_travel.htm

A ydych yn codi tâl am docynnau mantais?

Nac ydym. Fodd bynnag, rydym yn codi tâl am amnewid unrhyw gardiau sydd wedi'u colli, eu dwyn neu eu difrodi.

Sut ydw i'n gwneud cais am docyn mantais?

Mae ffurflenni cais ar gael gan y rhan fwyaf o swyddfeydd y Cyngor, neu drwy ffonio 01978 297131 neu e-bostio: webmaster@wrexham.gov.uk.

Fel arall, dilynwch y cyswllt hwn: www.wrexham.gov.uk/welsh/travel/bus/concessionary_travel.htm

Bydd angen i chi ddarparu llun diweddarach ohonoch sydd o faint llun pasbort, tystiolaeth o'ch cyfeiriad a'ch hawl i gael tocyn mantais.