Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymrwch ran – Craffu yn Wrecsam

Beth yw Pwyllgorau Archwilio?

Mae Pwyllgorau Archwilio’n cynnwys holl Aelodau (hefyd yn cael eu galw’n Gynghorwyr) nad ydynt yn Aelodau’r Bwrdd Gweithredol. Eu prif ddiben yw adolygu a gwella gwasanaethau’r Cyngor, gwneud argymhellion ar ddewisiadau polisi at y dyfodol a gweithredu fel atalfa ar y Bwrdd Gweithredol trwy ei wneud yn atebol am ei benderfyniadau.

Felly, mae’r swyddogaeth Archwilio’n bwysig i ddangos atebolrwydd y Cyngor. Er enghraifft, gall Aelodau Archwilio ofyn i Aelodau’r Bwrdd Gweithredol a Swyddogion fynychu eu cyfarfodydd i roi cyfrif am eu penderfyniadau.

Mae gan Wrecsam 5 pwyllgor archwilio:

Y Grŵp Cydgysylltu Cyd-gadeiryddion sy’n goruchwylio ac yn cydgysylltu llwyth gwaith y pum Pwyllgor Archwilio.

Beth all Pwyllgorau Archwilio wneud?

  • Adolygu polisïau a phenderfyniadau
  • Ymwneud â datblygu polisïau
  • Gwneud Swyddogion y Bwrdd Gweithredol a’r Cyngor yn atebol
  • Gwneud adolygiadau i gyflawni gwelliannau i gwasanaethau
  • Adolygu ac archwilio gwasanaethau asiantaethau allanol sy’n effeithio ar bobl Wrecsam
  • Gwneud argymhellion ar sail tystiolaeth
  • Cyfeirio argymhellion at y Bwrdd Gweithredol neu’r Cyngor llawn, fel y bo’n briodol

Sut mae’r materion yn cyrraedd y Pwyllgorau Craffu?

Gall Pwyllgorau Archwilio gymryd awgrymiadau o amrywiol ffynonellau, gan gynnwys y cyhoedd, aelodau unigol a Swyddogion. Gall pob Pwyllgor hefyd nodi eu meysydd eu hunain i’w hadolygu.

Byddai Aelodau Archwilio’n ystyried beth yw’r blaenoriaethau yn Wrecsam, beth sydd angen ei adolygu a lle allai Archwiliad wneud gwahaniaeth. Fodd bynnag, caiff eu rhaglenni gwaith eu cadw’n hyblyg i ystyried materion newydd all godi’n annisgwyl.

Cymryd rhan mewn Craffu?

Gall aelodau o’r cyhoedd fynychu Cyfarfodydd Craffu, oni ba bod eitemau personol neu gyfrinachol yn cael eu hystyried.

Mae pob Pwyllgor yn cyfarfod bob mis, er gall gyfarfodydd ychwanegol gael eu canslo.

Ar hyn o bryd, mae’r rhan fwyaf o gyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Neuadd Y Dref, Wrecsam. Os yw’n briodol, cynhelir cyfarfodydd mewn lleoliadau eraill. Os hoffech fynychu neu fod yn rhan o gyfarfod Pwyllgor Craffu, darllenwch y protocol ymgysylltu â’r cyhoedd isod.

Gall y Tîm Craffu roi mwy o wybodaeth i chi ar sut y gallwch gymryd rhan. Gallwch gysylltu â nhw fel a ganlyn: 01978 292179 neu anfon e-bost scrutiny@wrexham.gov.uk