Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Archwiliad yn Wrecsam

Beth yw Pwyllgorau Archwilio?

Mae Pwyllgorau Archwilio’n cynnwys holl Aelodau (hefyd yn cael eu galw’n Gynghorwyr) nad ydynt yn Aelodau’r Bwrdd Gweithredol. Eu prif ddiben yw adolygu a gwella gwasanaethau’r Cyngor, gwneud argymhellion ar ddewisiadau polisi at y dyfodol a gweithredu fel atalfa ar y Bwrdd Gweithredol trwy ei wneud yn atebol am ei benderfyniadau.

Felly, mae’r swyddogaeth Archwilio’n bwysig i ddangos atebolrwydd y Cyngor. Er enghraifft, gall Aelodau Archwilio ofyn i Aelodau’r Bwrdd Gweithredol a Swyddogion fynychu eu cyfarfodydd i roi cyfrif am eu penderfyniadau.

Mae gan Wrecsam 5 pwyllgor archwilio:

Y Grŵp Cydgysylltu Cyd-gadeiryddion sy’n goruchwylio ac yn cydgysylltu llwyth gwaith y pum Pwyllgor Archwilio.

Beth all Pwyllgorau Archwilio wneud?

  • Adolygu polisïau a phenderfyniadau
  • Ymwneud â datblygu polisïau
  • Gwneud Swyddogion y Bwrdd Gweithredol a’r Cyngor yn atebol
  • Gwneud adolygiadau i gyflawni gwelliannau i gwasanaethau
  • Adolygu ac archwilio gwasanaethau asiantaethau allanol sy’n effeithio ar bobl Wrecsam
  • Gwneud argymhellion ar sail tystiolaeth
  • Cyfeirio argymhellion at y Bwrdd Gweithredol neu’r Cyngor llawn, fel y bo’n briodol

Sut mae gwaith yn dod i Bwyllgorau Archwilio?

Gall Pwyllgorau Archwilio gymryd awgrymiadau o amrywiol ffynonellau, gan gynnwys y cyhoedd, aelodau unigol a Swyddogion. Gall pob Pwyllgor hefyd nodi eu meysydd eu hunain i’w hadolygu.

Byddai Aelodau Archwilio’n ystyried beth yw’r blaenoriaethau yn Wrecsam, beth sydd angen ei adolygu a lle allai Archwiliad wneud gwahaniaeth. Fodd bynnag, caiff eu rhaglenni gwaith eu cadw’n hyblyg i ystyried materion newydd all godi’n annisgwyl.

Allaf i ymwneud ag Archwilio fy hun?

Gallwch. Gall y cyhoedd fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio (heblaw pan fo eitemau personol neu gydgyfrinachol yn cael eu hystyried).

Fel arfer bydd pob Pwyllgor yn cyfarfod bob mis, er bod modd galw cyfarfodydd ychwanegol yn dibynnu ar y mater sy’n cael ei adolygu.

Ar hyn o bryd, bydd mwyafrif y cyfarfodydd yn digwydd yn Ystafell Bwyllgora 3 yn Neuadd y Dref, ynghanol tref Wrecsam. Fodd bynnag, caiff ei drefnu weithiau bod cyfarfodydd yn digwydd mewn mannau cyfarfod eraill. Os ydych am fynychu cyfarfod o Bwyllgor Archwilio, cliciwch ar y ddolen isod, fydd yn rhoi nodyn esboniadol i chi o beth sy’n digwydd yn y cyfarfod.

Fe all y Tîm Archwiliad roi rhagor o wybodaeth i chi am sut i gymryd rhan.