Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Anghenion Addysgol Arbennig

Beth yw anghenion addysgol arbennig?

Mae hyn yn golygu:

  • bod y plentyn yn ei chael hi'n anoddach dysgu na'r rhan fwyaf o blant o'r un oedran, neu
  • bod gan y plentyn anabledd sy'n ei rwystro rhag defnyddio'r cyfleusterau addysgol arferol a ddarperir gan ysgolion i blant o'r un oedran
  • bod y plentyn dan yr oedran ysgol gorfodol ond y byddai'n disgyn i'r categorau uchod pe na fyddai darpariaeth addysgol arbennig yn cael ei gwneud ar ei gyfer

Beth ddylwn ei wneud os ydw i'n credu bod gan fy mhlentyn anghenion addysgol arbennig?

Os ydych yn credu bod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig, galwch heibio i ysgol eich plentyn i siarad â'r athro/athrawes (d)dosbarth, y Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig (CAAA) neu'r pennaeth. Byddant yn gwrando ar eich pryderon â chymdeimlad ac yn trafod y materion y byddwch yn eu codi. Gellwch ofyn sut mae'r ysgol yn cefnogi plant ag anghenion addysgol arbennig a bydd y wybodaeth hon hefyd ar gael ym Mholisi AAA yr ysgol. Os nad ydych yn teimlo bod Polisi AAA yr ysgol yn addas ar gyfer eich plentyn, gellwch drafod hyn â Llywodraethwr AAA yr ysgol.

Os oes gan fy mhlentyn anghenion addysgol arbennig, a yw hyn yn golygu bod angen datganiad arnynt?

Dim ond canran fechan o blant ag anghenion arbennig sydd angen asesiad statudol a datganiad. Mae'r Côd Ymarfer AAA yn nodi ymagwedd gam wrth gam tuag at fodloni anghenion arbennig plant. Mae gofyn i ysgolion fabwysiadu ymateb raddedig tuag at anghenion arbennig sy'n cynnwys ystod o strategaethau ac ymyriadau ar lefelau amrywiol. Fel rhiant, dylai'r ysgol roi gwybod i chi bod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig a sut maent yn bodloni'r anghenion hyn. Mae'r Côd Ymarfer AAA yn nodi'r camau ar gyfer adnabod a bodloni anghenion addysgol arbennig fel a ganlyn:

  • Monitro
  • Gweithred Blynyddoedd Cynnar/Gweithredu gan yr Ysgol
  • Gweithred Blynyddoedd Cynnar a Mwy/Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy
  • Asesiad Statudol
  • Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig

Sut fyddaf yn gwybod os yw fy mhlentyn ar un o'r camau hyn ar gyfer anghenion arbennig?

Mae'r ysgol yn gyfrifol am y camau monitro, Gweithredu gan yr Ysgol a Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy. Mae'r ysgol yn gyfrifol am hysbysu a chynnwys rhieni wrth gynllunio a bodloni anghenion addysgol arbennig eu plant. Os bydd eich plentyn yn cael ei roi ar Weithredu gan yr Ysgol neu Weithredu gan yr Ysgol a Mwy bydd ganddynt Gynllun Addysgu Unigol (CAU) a fydd yn gosod targedau i'w cyflawni ac yn nodi sut y cyflawnir y rhain. Gall rhieni gyfrannu at y CAU a byddant yn cael copi ohono. Dylid monitro cynnydd eich plentyn ac adolygir y CAU yn rheolaidd - mae'r mwyafrif o ysgolion yn adolygu bob yn dymor neu bob hanner tymor. Bydd yr ysgol yn gofyn am eich barn bob amser ac yn eich gwahodd i gymryd rhan yn yr adolygiadau. Os yw'r ysgol yn teimlo na all eu hadnoddau nhw na'r adnoddau sydd ar gael gan yr Is-adran Cefnogi Dysgu fodloni anghenion eich plentyn, byddant yn siarad â chi ynghylch gofyn i'r Awdurdod Addysg Lleol (AALl) gwblhau asesiad statudol.

Os oes gan fy mhlentyn anghenion addysgol arbennig, a fydd raid iddynt fynychu ysgol arbennig?

Dim ond canran fechan o blant ag anghenion addysgol arbennig fydd yn gorfod mynychu ysgol arbennig. Mewn nifer o achosion, gall y plant barhau mewn ysgolion prif ffrwd lle byddant yn derbyn y gefnogaeth ychwanegol sydd ei hangen arnynt i fodloni eu hanghenion addysgol arbennig.

Beth yw adolygiad blynyddol?

Bydd datganiad eich plentyn yn cael ei adolygu'n flynyddol. Bydd yr AALl yn rhoi gwybod i'r ysgol pryd y dylid cynnal yr adolygiad a bydd yr ysgol yn pennu dyddiad ac yn trefnu'r adolygiad. Pwrpas yr adolygiad yw edrych ar y cynnydd a wnaed dros y 12 mis diwethaf mewn perthynas ag amcanion y datganiad.

Beth yw Adolygiad Trosglwyddo a Chynllun Trosglwyddo?

Enw'r adolygiad blynyddol cyntaf yn dilyn pen-blwydd eich plentyn yn 14 oed yw'r Adolygiad Trosglwyddo 14+. Yn ogystal ag adolygu cynnydd eich plentyn dros y flwyddyn ddiwethaf, nod yr adolygiad hwn yw dechrau cynllunio at y dyfodol. Datblygir y Cynllun Trosglwyddo i helpu'ch plentyn ystyried a chynllunio ar gyfer symud o'r ysgol i fywyd fel oedolyn.

Beth yw asesiad statudol?

Mae'r AALl yn ystyried yr angen am asesiad statudol ac, os yw'n briodol, yn cwblhau asesiad amlddisgyblaeth.

Beth yw datganiad o anghenion addysgol arbennig?

Mae'r AALl yn ystyried yr angen am ddatganiad o AAA ac, os yw'n briodol, yn llunio datganiad ac yn trefnu, monitro ac yn adolygu'r ddarpariaeth.

Beth yw Gwasanaeth Partneriaeth y Rhieni?

Mae Gwasanaeth Partneriaeth y Rhieni yn cynnig cyngor, cefnogaeth ac yn rhoi manylion mudiadau amrywiol yn yr ardal. Maent yno i helpu rhieni, i gyfryngu ar eu rhan ac i esbonio gweithdrefnau.

Gellwch gysylltu â Gwasanaeth Partneriaeth y Rhieni yn:

Canolfan Cyngor ar Bopeth Wrecsam
35 Ffordd Grosvenor
Wrecsam
LL11 1BT
Ffôn: 01978 364639