Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Twristiaeth

Pa lyfrynnau cyhoeddusrwydd y mae'r Adran Dwristiaeth yn eu darparu?

Ceir dau brif lyfryn twristiaeth: Gororau Gogledd Cymru sy'n cwmpasu'r ardal ddaearyddol ehangach a Wrecsam Go Iawn, sef canllaw pwrpasol i ymwelwyr am y fwrdeistref sirol gyfan.

Mae gan y ddau ohonynt ddosbarthiad eang a cheir costau hysbysebu drwy gysylltu â'r Adran Dwristiaeth ar 01978 292010 neu tourism@wrexham.gov.uk. Gellwch ofyn am gopi caled neu lawrlwytho copi oddi ar y gwefannau priodol www.wrecsam.gov.uk. Mae Wrecsam Go Iawn hefyd ar gael yn y Gymraeg.

'Be' sy' 'Mlaen?'

Mae'r Adran hefyd yn cynhyrchu 'Digwyddiadur' cynhwysfawr gan roi manylion digwyddiadau a gynhelir yn y fwrdeistref sirol. Mae hwn ar gael yn ddwyieithog ac fe'i gynhyrchir unwaith bob chwarter. Os ydych am gynnwys digwyddiad yn y canllaw, defnyddiwch y ffurflen ar y wefan hon neu ffoniwch yr Adran Dwristiaeth ar 01978 292010. I gael copi, e-bostiwch tic@wrexham.gov.uk lle gellwch hefyd wneud cais i gael eich cynnwys ar y rhestr bostio. Mae'r canllaw hefyd ar gael mewn amrywiaeth eang o leoliadau ledled y fwrdeistref sirol.

A oes unrhyw ystadegau ar gael am dwristiaeth?

Mae Adran Dwristiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cydlynu rhaglen ymchwil barhaus ar gyfer gogledd Cymru o'r enw STEAM. Nod y prosiect yw gwerthuso maint a gwerth twristiaeth ac mae'n casglu gwybodaeth am nifer yr ymwelwyr a chyfraddau llenwi ar gyfer pob gweithredwr twristiaeth yng ngogledd Cymru. Ceir crynodeb o'r canlyniadau ar wefan y Cyngor drwy'r tudalennau twristiaeth.

Mae mwy o wybodaeth am ystadegau twristiaeth ar gael ar gais. Ffoniwch 01978 292010 neu e-bostiwch tourism@wrexham.gov.uk

A yw'r Cyngor yn darparu grantiau ar gyfer busnesau twristiaeth?

Nid oes gan CBSW unrhyw raglen grantiau penodol ar gyfer twristiaeth - dylid cysylltu â Croeso Cymru drwy'r wefan http://wales.gov.uk/topics/tourism/.

Sut i gael arwyddion brown ag ysgrifen wen ar gyfer lleoliadau yn y fwrdeistref sirol?

Mae ffurflenni ar gael gan yr Adran Gludiant ar 01978 297139 ond ceir cyngor ar feini prawf cymhwyster gan yr Adran Dwristiaeth ar 01978 292010 neu tourism@wrexham.gov.uk

Sut allaf ddod o hyd i lety?

Cysylltwch â'r Ganolfan Groeso ar 01978 292015. Maent yn cadw rhestr ddiweddar o'r holl letyau graddedig yn yr ardal a gallant neilltuo ar eich rhan yn lleol ac ar draws y DU.