Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Safonau Masnach

Beth yw'r camau cyntaf y dylwn eu cymryd pan fo gennyf broblem gyda nwyddau new wasanaeth?

Hysbysu'r masnachwr y prynasoch y nwyddau ganddynt neu'r person y gwnaethoch eu contractio I ddarparu'r gwasanaeth. Os na chaiff y broblem ei datrys ar unwaith, y peth callaf fyddai cyflwyno eich cwyn yn ysgrifenedig. Anfonwch y llythyr drwy ddanfoniad cofnodedig. Mae gennym lyfryn I'ch helpu gyda hyn.

Beth yw fy hawliau os byddaf yn newid fy meddwl ynghylch eitem rwyf wedi brynu mewn siop, a phen derfynu nad wyf ei eisiau?

Nid oes gennych hawl awtomatig I gael ad-daliad o dan yr amgylchiadau hyn. Fodd bynnag, mae nifer o fanwerthwyr yn caniatáu i chi newid eich meddwl o fewn cyfnod arbennig, ar yr amod bod modd ailwerthu'r nwyddau. Byddant fel arfer yn gofyn am brawf eich bod wedi prynu'r nwyddau e.e. y dderbynneb.

A oes unrhyw amgylchiadau lle bo gennyf hawl i newid fy meddwl yn ôl y gyfraith?

Oes - mewn rhai amgylchiadau, os byddwch wedi llofnodi cytuneb y tu allan i'r adeilad busnes e.e. yn eich cartref, efallai y bydd gennych gyfnod ailfeddwl lle gallwch newid eich meddwl. O ran cytundebau credyd a lofnodwyd y tu allan i'r adeilad busnes, fel arfer bydd gennych gyfnod o bum niwrnod i'w canslo. O ran cytundeb a wnaed yn eich cartref yn dilyn ymweliad digymell gan y masnachwr, fel arfer bydd gennych saith diwrnod i'w ganslo. Fodd byn nag, os bydd masnachwr yn darparu gwasanaeth yn ystod y cyfnod ailfeddwl, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am unrhyw waith a gyflawnir.

A all manwerthwyr mynnu fy mod yn delio â'r gwneuthurwr pan fydd problem yn codi?

Na, ond mi all fod yn gynt ac yn haws i ddatrys y broblem drwy'r gwneuthurwr o dan warantiad. Yn aml, bydd manwerthwyr eisiau ceisio barn y gwneuthurwr ynglyn â pham bo problem wedi codi, ac fel arfer, byddwn yn eich cynghori i'w caniatáu i wneud hyn.

Os na chaf warant ysgrifenedig, beth yw'm hawliau a pha mor hir fydd yr hawliau hyn yn para?

Mae gennych hawliau statudol o dan ddeddfwriaeth Gwerthiant Nwyddau. Mae'r ddeddf hon yn dweud bod yn rhaid i'r nwyddau yr ydych yn eu prynu, fod o ansawdd boddhaol. Mae'r term "ansawdd boddhaol" yn cwmpasu materion megis ymddangosiad a gorffeniad, gwydnwch a bod y nwyddau heb ddiffygion. Ni ddiffinnir yr amser yn mae'n rhaid i nwyddau bara yn y ddeddfwriaeth, a bydd hyn yn amrywio o un cynnyrch i'r llall e.e. byddwch fel arfer yn disgwyl i offeryn trydanol bara'n hirach na bwyd ffres.

A oes gennyf unrhyw hawliau wrth brynu nwyddau ail-law?

Oes. Mae'r ddeddfwriaeth yn gymwys i nwyddau ail-law, ond dylech fod yn ymwybodol na fyddwch fel arfer yn disgwyl i nwyddau ail-law fod mewn cyflwr perffaith, nac i bara cyn hired â nwyddau newydd.

A oes gennyf unrhyw hawliau os byddaf yn prynu gan werthwr preifat e.e. car neu nwyddau eraill o hysbyseb bychan yn y papur newydd lleol?

Mae gennych lai o hawliau na phetaech yn prynu oddi wrth fasnachwr. Mae'n hynod bwysig bod y prynwr yn ofalus. Does dim ond angen i'r nwyddau fod fel y'u dis grifiwyd. Nid oes angen i'r nwyddau fod yn berffaith, nac ychwaith yn addas i'w diben.

A yw'n bosibl i fasnachwyr arddangos rhybuddion "Dim ad-daliadau", a dibynnu ar y rhybuddion hyn i wrthod ad-daliad ar gyfer nwyddau diffygiol?

Mae'n drosedd i fasnachwyr arddangos rhybuddion o'r fath, ac nid oes modd iddynt ddileu eich hawliau drwy arddangos y rhybuddion hyn.

A yw prynu ar gredyd yn rhoi unrhyw ddiogelwch ychwanegol i mi?

Ydy. Os yw'r nwyddau neu'r gwasanaethau yn costio mwy na £100, mae'r cwmni cerdyd neu'r cwmni cyllid yr un mor atebol ar gyfer unrhyw gais y byddwch yn ei wneud yn erbyn y cyflenwr o ran nwyddau neu wasanaethau diffygiol. Noder nad yw'r hawliau hyn yn gymwys pan fyddwch yn defnyddio cerdyn debyd.

A oes angen i mi geisio barn arbenigwr ar y broblem?

Efallai y bydd angen i chi geisio barn arbenigwr os â'r mater i'r Llys. Fodd bynnag, nid yw fel arfer yn fuddiol i dalu am arbenigwr yn ystod y camau cyntaf. Os bydd diffyg yn codi gyda nwyddau o fewn 6 mis i chi dderbyn yr eitem, fel arfer bydd angen i'r gwerthwr brofi nad ydynt yn ddiffygiol. Fe'ch cynghorir i geisio cyngor gennym ni cyn cyfarwyddo arbenigwr.

A ydych yn ymdrin â phroblemau gyda gwasanaethau ariannol ac yswiriant?

Ymdrinnir â'r rhain gan yr Ombwdsmon Cyllidol fel arfer, a gellir cysylltu â hwy ar 0845 080 1800.