Grantiau a Chymorth Ariannol

Mae cefnogaeth ariannol sydd ar gael i fusnesau yn Wrecsam yn gyfyngedig iawn ac yn amodol ar adolygiad parhaus. 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch yr Adran Datblygiad Economaidd ar 01978 667300 neu ebostiwch business@wrexham.gov.uk

ReAct

Pecyn cymorth i bobl sydd wedi’u colli’u gwaith yw ReAct i’w cefnogi i fynd yn ôl i waith cyn gynted à phosibl.

Mae’r holl ariannu dan ReAct yn ôl disgresiwn ac yn amodol ar gymhwyster ac amodau.

ReAct i unigolion

Gallai ReAct gyfrannu tuag at gostau cyrsiau hyfforddiant galwedigaethol i’ch cynorthwyo i ddod o hyd i swydd newydd. Mae cefnogaeth ReAct ar gael os:

  • ydych wedi’ch gwneud yn ddi-waith yn y chwe mis diwethaf oherwydd colli’ch swydd, yn ddi-waith ar hyn o bryd a heb fod mewn gwaith di-dor am chwe wythnos neu fwy ers colli’ch swydd neu
  • os ydych dan rybudd diswyddiad ar hyn o bryd, ac
  • rydych yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod rhoi’r rhybudd diswyddo
  • rydych yn 25 oed neu hŷn
  • nad ydych yn derbyn hyfforddiant sy’n cael ei ariannu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gan arian cyhoeddus (gan gynnwys rhaglenni Dysgu Seiliedig ar Waith fel Prentisiaeth Fodern).

Am fwy o wybodaeth am sut y mae ReAct yn gweithredu i unigolion cysylltwch â Gyrfa Cymru Wrecsam ar 01978 317015 neu ebostiwch enquiries@cwne.org

ReAct i fusnesau

  • Mae Cymorth Recriwtio i Gyflogwyr yn ariannu cyflogwyr sy’n recriwtio unigolion sydd wedi colli’u gwaith yn y chwe mis diwethaf. Mae’r dyfarniad yn cynnig hyd at £3000, a delir mewn pedwar rhandaliad, yn gyfraniad tuag at gostau cyflog.
  • Mae Cymorth Hyfforddiant i Gyflogwyr yn gronfa ddewisol ar wahân o hyd at £1000 y gall cyflogwr ei roi tuag at gostau hyfforddiant perthnasol i’r swydd i weithiwr newydd ei gyflogi.
  • Mae cymorth ar gael os yw’r swydd yn newydd neu os ydych yn chwilio am olynydd cyfiawnadwy ar gyfer swydd wag, ac mae’r swydd am 16 awr yr wythnos neu fwy; ac mae disgwyl i’r swydd bara 12 mis o leiaf.

Am fwy o wybodaeth am ReAct i fusnesau ac am gefnogaeth hyfforddi arall ar gyfer eich busnes cysylltwch â’ch Ymgynghorwyr Is-adranAdnoddau Dynolar 01978 667000. Neu ffoniwch dîm ReAct ar 01792 765888.

Ariennir ReAct gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

yn ôl i'r brig