Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llyfrgell Fusnes

Mae Llinellfusnes yn cadw amrywiaeth eang o lyfrau busnes, CD-ROMs a chyfeiriaduron cyfredol arbenigol sy’n cwmpasu holl feysydd allweddol busnes. Caiff eitemau eu dosbarthu a’u grwpio yn ôl maes busnes ar ein silffoedd, sy’n caniatáu lleoli adnoddau ar gyfer pwnc arbennig yn rhwydd. Rhoddir crynodeb o’n cyfundrefn ddosbarthu isod:

Maes Busnes Lliw'r Silff
Dechrau Busnes Gwyrdd
Cyfathrebu Oren
Marchnata Coch
Adnoddau Dynol Gwyrdd tywyll
Rheoli Gwinau
Gweithgynhyrchu Llwyd
Y Gyfraith / Eiddo Deallusol Pinc
Cyllid Glas
TG Melyn
Ystadegau Gwyn
Cyfeiriaduron Busnes Du
Diwyddiannau Penodol Gwyn

Chwilio am lyfrau o ddiddordeb

Os ydych chi am holi a oes llyfr arbennig gennym, neu os ydych chi am weld rhestr o'r holl lyfrau sydd gennym mewn categori busnes arbennig, byddwch yn gallu gwneud hynny drwy alw heibio (mae'r Llinellfusnes ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam, neu yn lle hynny byddai croeso i chi ddefnyddio catalog ar-lein llyfrgelloedd Wrecsam i chwilio'n gyfforddus o'ch cartref / swyddfa eich hun.

Os ydych chi am weld pa lyfrau sydd gennym mewn categori busnes arbennig ar-lein, does dim ond rhaid i chi ddewis 'dosbarth' ar ben catalog ar-lein llyfrgelloedd Wrecsam a rhoi i mewn (efo'r allwedd uchod) lliw'r maes busnes y mae gennych ddiddordeb ynddo. Bydd clicio ar y botwm "chwilio'r catalog" nawr yn dychwelyd manylion y nifer o lyfrau sydd yn y categori yr ydych wedi ei ddewis. I weld popeth sydd ar gael, does dim ond rhaid i chi glicio ar y lliw wedi'i danlinellu sydd wedi ei restru o dan y pennawd "dosbarth".

Fel y gwelwch chi ar draws pen uchaf ein catalog ar-lein, yn ogystal â chwilio fesul dosbarth, gallwch hefyd chwilio gyda'r teitl, allweddair, awdur ac ISBN.

Benthyg, rhoi ar gadw ac estyn benthyciad llyfrau

I fenthyg llyfrau bydd arnoch chi angen cerdyn aelodaeth llyfrgelloedd Wrecsam. Gwelwch yr adran "Ymuno â Llyfrgelloedd Wrecsam" isod os nad ydych yn aelod yn barod. Gall oedolion fenthyg hyd at 15 o eitemau a gall plant o dan 16 oed fenthyg hyd at 10 o eitemau. Mae llyfrau yn cael eu dosbarthu am gyfnod benthyg safonol o dair wythnos, y gellir ychwanegu tair wythnos arall ato, tuag at ddiwedd y cyfnod benthyg, hyd at chwe gwaith (oni bai fod y llyfr(au) wedi eu rhoi ar gadw gan fenthyciwr arall). Mae cyfnodau benthyg hirach ar gael i fyfyrwyr neu ar gyfer eitemau sy'n cael eu defnyddio mewn cwrs o astudiaeth.

Wrth ddefnyddio'r catalog ar-lein, bydd gennych y dewis o roi eitemau ar gadw ac estyn cyfnod benthyg unrhyw lyfrau sydd gennych ar fenthyg gennym ar y pryd. Bydd arnoch chi angen rhif cerdyn aelodaeth llyfrgell a chod rhif adnabod personol ar gyfer hwn. Gwelwch yr adran "Ymuno â Llyfrgelloedd Wrecsam" isod os nad ydych yn aelod yn barod a'ch bod yn dymuno ymuno. Os ydych yn aelod, fodd bynnag, ac eisiau cael eich atgoffa o'ch rhif adnabod personol (y dylech chi fod wedi ei dderbyn pan oeddech chi'n ymuno) mae croeso i chi alw heibio i'ch cangen leol efo prawf o'ch cyfeiriad cartref. Mae modd hefyd estyn cyfnodau benthyg ar gyfer eitemau trwy ein ffonio ni ar 01978 292092 a rhoi rhif eich cerdyn llyfrgell i ni.

Gofyn am lyfr sydd ddim i mewn gennym ar y pryd

Os nad ydym ar y pryd yn cadw llyfr busnes y mae arnoch chi eisiau ei fenthyg, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ein ffurflen ymholi ar lein gyda manylion teitl, awdur, rhifyn (os yw'n berthnasol) a rhif ISBN (os ydych yn ei wybod) unrhyw lyfrau y mae gennych chi ddiddordeb ynddynt. Yna byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi a fyddwn ni'n gallu prynu copi, a fydd wedyn ar gael i'w fenthyg. Os nad yw'r llyfr wedi ei gyhoeddi yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf efallai bydd modd i ni gael copi gan wasanaeth llyfrgell arall ar fenthyciad rhwng llyfrgelloedd y byddai'n rhaid talu ffi amdano. Byddwn yn trafod unrhyw ffioedd y byddai'n rhaid eu codi efo chi cyn gwneud unrhyw gais.

Ymuno â Llyfrgelloedd Wrecsam

Gallwch ymuno am ddim â llyfrgelloedd Wrecsam. Byddwch yn gallu ymuno drwy fynd i mewn i unrhyw un o'r llyfrgelloedd yn Wrecsam efo rhywbeth sy'n profi pwy ydych chi. Mae'r dogfennau derbyniol yn cynnwys: eich trwydded yrru, bil nwy, trydan ac ati, llyfr pensiwn/budd-daliadau, llythyrau swyddogol, cyfriflen banc, presgripsiwn doctor. Yn lle hynny, byddwch yn gallu ymuno â Llyfrgelloedd Wrecsam ar lein. Ond sylwch, byddwch yn dal i orfod dangos prawf o bwy ydych chi pan fyddwch yn dod i mewn i nôl eich cerdyn aelodaeth.

Mynediad am ddim i e-lyfrau busnes

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn falch o gyhoeddi gwasanaeth newydd sy'n caniatáu i aelodau'r Llyfrgell lawrlwytho e-lyfrau AM DDIM!

Beth sydd ei angen arnoch

Ddim yn aelod o Wasanaeth Llyfrgell Wrecsam? Dilynwch y dolenni isod i ymuno ar-lein

Mae e-Lyfrau i Gymru yn cael ei gyllido ar y cyd gan CyMAL (Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru) ac 17 awdurdod lleol.

Cysylltiadau Defnyddiol