Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Meddwl am Sefydlu Eich Busnes Eich Hun?

Mae croeso i chi lenwi ein ffurflen ymholiad i geisio gwybodaeth i'ch cynorthwyo i ddechrau eich busnes neu i drefnu apwyntiad.

Cyflwyno Ymholiad

Rydym yn deall y gall cychwyn eich busnes eich hun fod yn brofiad cyffrous ond yn frawychus ar yr un pryd. Mae Llinellfusnes Llyfrgell Wrecsam yn tanysgrifio i sawl arbenigwr ac adnoddau sy’n flaengar yn y farchnad, a thrwy hynny, gallwn gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau, wedi eu hanelu’n benodol at unigolion sydd am fentro i’r byd hunangyflogedig. Nid oes wahaniaeth ar ba gam yr ydych chi, gallwn helpu.

Yn hytrach na threulio oriau’n ceisio darganfod sut i gychwyn eich busnes, gadewch i ni roi canllawiau hawdd a gwybodaeth i'w dilyn i chi, fydd yn eich helpu chi; darganfod unrhyw arian y gallech ei hawlio, dewis y statws cyfreithiol cywir ar gyfer eich busnes, nodi unrhyw faterion masnachu y dylech fod yn ymwybodol ohonynt, a dadansoddi potensial y farchnad ayyb.

Yn fras, bydd ein hadnoddau yn eich helpu chi i:

Gadewch i ni helpu gyda’r ansicrwydd o wneud penderfyniadau, drwy gynnig gwybodaeth gadarn, gyfredol a pherthnasol i chi. Gellir cynnig y rhan fwyaf o'r wybodaeth yma AM DDIM. Rydym yn ymfalchïo eich bod yn gost effeithiol ac yn effeithlon.

Dechrau rhestr wirio busnes

Gweler y pecyn trosolwg Llinellfusnes am fwy o fanylion ynglŷn â’r amrediad gwasanaethau y gallwn eu cynnig.

Gwasanaethau ac adnoddau ar gyfer busnesau newydd

Mae rhai o’r adnoddau electronig arbenigol yr ydym yn gallu eu cynnig yn cynnwys:

Arfau busnes

Defnyddiwch y templedi y gellir eu lawrlwytho isod i’ch helpu chi i gynllunio, cychwyn neu reoli eich busnes.

Cobweb

Mae bas data Cobra yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth i unrhyw un sy’n cychwyn, rhedeg neu’n astudio busnes. Yn ogystal â channoedd o Broffiliau Cyfleoedd Busnes, sy’n rhoi manylion ynglŷn â sut i gychwyn mathau penodol o fentrau, mae taflenni gwybodaeth ar gael hefyd fydd yn eich helpu chi i redeg eich busnes o ddydd i ddydd. Maen nhw’n cynnwys pynciau megis meithrin ffyddlondeb cwsmeriaid, deall mantolen, telerau ac amodau gwerthu. Mae modd lawr lwytho rhestr o’r holl Daflenni Gwybodaeth Busnes sydd ar gael ar hyn o bryd, mewn categorïau yn ôl testun, isod.

Ymchwil Marchnad – Adroddiadau Business Focus CCH a IBIS World

IBIS World yw’r ffynhonnell wybodaeth gyfoethocaf ar gyfer busnes a diwydiant yn y DU. Mae adroddiadau’n darparu gwaith ymchwil annibynnol, cywir, cynhwysfawr a chyfredol am gannoedd o sectorau marchnad yn y DU, gan gynnwys ystadegau, dadansoddi a rhagolygon.

Gall Llinellfusnes gynnig mynediad AM DDIM at adroddiadau IBIS World, sydd yn aml yn costio £495 i’w prynu. Bydd y wybodaeth mewn adroddiadau ymchwil y farchnad yn eich helpu i wneud penderfyniadau gwell am fusnes a gall helpu i gefnogi ceisiadau am arian a chynlluniau busnes. Gallai tueddiadau marchnadoedd diweddar a marchnadoedd y dyfodol fod o ddiddordeb arbennig i fusnesau sydd heb ddechrau masnachu eto wrth nodi perfformiad y farchnad, cyn penderfynu a ddylent lansio busnes. Gallwch weld adroddiadau llawn yn Llyfrgell Wrecsam a gallwn ddarparu dyfyniadau sy’n cyfateb i 10% o bob adroddiad yn rhad ac am ddim hefyd. Gwelir trosolwg o rai o’r meysydd a ddadansoddir yn yr adroddiadau isod:

Perfformiad Diwydiant

 • Ysgogwyr Allanol Allweddol
 • Perfformiad cyfredol
 • Rhagolygon Diwydiant
 • Cylched Bywyd Diwydiant

Nwyddau a Marchnadoedd

 • Cadwyn Gyflenwi
 • Nwyddau a Gwasanaethau
 • Penderfynyddion Galw

Tirlun Cystadleuol

 • Ffactorau Llwyddiant Allweddol
 • Meincnodau Strwythur Costau
 • Sylfaen Cystadleuaeth
 • Rhwystrau rhag mynediad

Ystadegau Allweddol

 • Data Diwydiant
 • Newid Blynyddol
 • Cymarebau allweddol

Cysylltwch â Llinellfusnes neu fel arall cwblhewch ein Ffurflen Gais Llinellfusnes Arlein   os hoffech wybod os yw unrhyw adroddiadau ar gael sy’n berthnasol i’ch syniad busnes.

Basau Data Busnes Arbenigol

Mae Llinellfusnes yn tanysgrifio i dri basa data busnes blaenllaw yn y farchnad drwy’r DU, ac o’r rheiny, gallwn gynnig:

 • Llythyru o un busnes i’r llall, telewerthu neu restrau marchnata e-bostar ffurf taenlenni, sy’n cynnwys enwau cyswllt ar gyfer rhywun allweddol sy’n gwneud penderfyniadau o fewn y busnes. Mae dau fas data yr ydym yn tanysgrifio iddynt yn ein galluogi hefyd i gynnig enwau cyswllt ar gyfer rhai mewn swyddi penodol o fewn cwmniau mwy.
 • Manylion eich cystadleuwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol hyd yn oed, sy’n eich galluogi i ddadansoddi maint y busnesau o ran nifer y gweithwyr, eu lleoliad a gweld eu gwefannau (lle bo modd) er mwyn nodi bwlch posibl yn y farchnad neu agwedd unigryw ar gyfer gwerthu’ch busnes?
 • Manylion cyswllt ar gyfer cyflenwyr sydd o ddiddordeb i chi.

Cysylltwch â Llinellfusnes neu llenwch ein ffurflen ymholiad ar-lein os hoffech chi i ni eich helpu chi i ddod o hyd i gyflenwyr perthnasol ar gyfer eich busnes neu nodi’r gystadleuaeth sy’n bodoli’n barod i'ch busnes.

Marchnata eich Busnes yn Effeithiol

Gall denu cleientiaid a chodi gwerthiant yn aml fod yn rhai o'r agweddau anoddaf wrth ddechrau busnes newydd ac wrth gwrs gallant fod o'r pwys mwyaf i lwyddiant eich menter i’r dyfodol. Mae Businessline yn tanysgrifio i lu o adnoddau arbenigol a all fod o ddefnydd at ddibenion penodol sy'n gysylltiedig â marchnata ac rydym hefyd yn cynnig nifer o fentrau sy’n ymwneud â marchnata gan gynnwys cyfleoedd i:

Experian – Adroddiadau / Graddio Credyd

Gwarchodwch eich menter rhag gweithio gyda busnesau sydd â sgôr credyd gwael.  P’un ai ydych am archwilio os oes gan gwmni'r incwm i dalu am unrhyw nwyddau / gwasanaethau y gofynnwyd i chi eu darparu, neu er mwyn gwarchod eich hunan rhag masnachu gyda chyflenwyr sydd mewn sefyllfa ariannol wael, bydd yr adroddiadau credyd y gallwn eu darparu am ddim oddi wrth Experian yn gallu rhoi tawelwch meddwl i chi.  Bydd y wybodaeth yn yr adroddiadau yn cynnwys:

 • Crynodeb cyffredinol o’r cwmni
 • Dadansoddiad ariannol a gwybodaeth risg.
 • Manylion perchnogaeth a manylion am y cyfarwyddwr.
 • Sgôr credyd a newidiadau i’r terfynau credyd fesul mis.
 • Mae gwybodaeth am berfformiad talu hefyd ar gael ar gyfer sawl cwmni.

Mae adroddiadau ar gael ar gyfer cwmnïau cyfyngedig yn y DU, ac mae adroddiadau cryno hefyd ar gyfer sawl unig fasnachwr.  Pe byddech yn gweithio gyda busnesau sy’n masnachu y tu allan i’r DU;  mae adroddiadau hefyd ar gael ar gyfer cwmnïau tramor, fodd bynnag byddai cost i gael y wybodaeth hon.

Llyfrgell Fusnes

Mae ein llyfrgell fusnes yn cynnig mynediad am ddim at amrediad eang o lyfrau sydd wedi eu hanelu at fusnesau newydd a rhai sy’n bodoli’n barod. Mae llyfrau cyffredinol yn ymwneud a hunan gyflogaeth ar gael i’w benthyca, yn ogystal â llyfrau arbennig am greu cynllun busnes, marchnata drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu hyd yn oed rai’n ymwneud a chychwyn mathau penodol o fusnesau. Rydym hefyd yn cynnig mynediad at gopïau caled o gyfeirlyfrau o gyflenwyr, papurau newydd a chylchgronau yn y DU a’r Blwyddlyfr Bwrdeistrefol sy’n rhoi manylion cyswllt penaethiaid adrannau o fewn awdurdodau lleol drwy’r DU i enwi dim ond ychydig. Am fwy o wybodaeth ynglyn a sut mae ymuno a gwasanaeth Llyfrgell Wrecsam ac er mwyn gweld y catalog ar-lein o deitlau sydd o ddiddordeb, ewch i dudalen y llyfrgell fusnes am fwy o wybodaeth.  

Gostyngiad i Fusnesau Lleol

Mae sawl gostyngiad ar gael i fusnesau lleol a gellir eu gweld drwy dudalen we gostyngiadau busnes i fusnes, ac mae croeso i fusnesau newydd a rhai presennol fanteisio arni.   

Rhwydweithio / Digwyddiadau Busnes yn Wrecsam

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhwydweithio gyda busnesau yn ardal Wrecsam neu ddarganfod digwyddiadau busnes lleol, ewch i adran rhwydweithio a digwyddiadau ein tudalennau gwe am fwy o wybodaeth a rhowch eich enw ar ein rhestr lythyru. Drwy wneud hynny, byddwch yn derbyn diweddariadau rheolaidd am gyfarfodydd rhwydweithio / digwyddiadau, yn ogystal â’n cylchlythyr misol sy’n rhoi manylion lansio’r arian grant newydd, y gallech chi fod yn gymwys i’w dderbyn er enghraifft.

Cysylltiadau Defnyddiol