Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Wrecsam Lle Gwych i Wneud Busnes

Mae ein canllaw buddsoddi ar-lein wedi ei greu i ddweud wrthych beth gall Wrecsam ei gynnig i’ch busnes. Mae pawb yn dweud eu bod yn wych, pwy all eu beio? Mae'n fyd cystadleuol. Nid ydym ni’n wahanol; rydym am i chi fuddsoddi ac adeiladu eich busnes yma a byddwn yn gwneud ein gorau i roi’r holl ddata, gwybodaeth a chymorth all fod ei angen arnoch i chi, er mwyn caniatáu i chi wneud eich penderfyniad eich hun am Wrecsam fel lleoliad busnes. Os nad ydych yn siŵr os mai Wrecsam sy’n iawn i chi, beth am gysylltu â ni a byddwn yn gwneud popeth a allwn i ofalu amdanoch ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Fel cipolwg byr, Wrecsam (cyswllt allanol) yw’r ail sir fwyaf yng Ngogledd Cymru, gyda phoblogaeth breswyl dros 135,000 o breswylwyr. Cynyddodd poblogaeth yr ardal 5% rhwng 2001 a 2011, gyda rhagolygon Llywodraeth Cymru (cyswllt allanol) yn rhagweld cynnydd pellach o 10% ym mhoblogaeth y Fwrdeistref Sirol erbyn 2039, yr ail gyfradd uchaf yng Nghymru. Yn ogystal â bod â phoblogaeth sy’n tyfu, mae gan Wrecsam economi cryf ac amrywiol sy’n dangos pob arwydd o gynnal y twf sylweddol a ddigwyddodd yn fwyaf nodedig yn y 1990au a dros y 10 mlynedd diwethaf. Eto, mae ystadegau Llywodraeth Cymru (cyswllt allanol) yn datgelu bod mwy na 8,910 o fusnesau actif yn seiliedig yn y Fwrdeistref Sirol, cynnydd o 26% ers 2010. O ran incwm gwario, mae gan Wrecsam ganran fwy o bobl sy'n economaidd actif (cyswllt allanol), o gymharu â chyfartaledd Cymru a'r DU, gyda thâl wythnosol gros cyfartalog unigolion yn £489.3 yn 2017.

Un o gryfderau gorau Wrecsam yn ddiamau yw ei lleoliad, gyda mynediad rhwydd i farchnadoedd drwy’r DU a'r byd, os byddwch yn seilio eich busnes yma byddwch yn gallu cysylltu gyda chyflenwyr, cwsmeriaid, pobl, sgiliau a gwybodaeth o’r rhan fwyaf o’r DU a thu hwnt. Mae wedi’i lleoli yng nghornel gogledd-ddwyreiniol Cymru, yn union gyfagos i’r ffin â Lloegr, ac mae ein safle o ran cysylltiadau ffordd, rheilffordd, maes awyr a morgludiant yn wych, wrth osgoi tagfeydd gormodol, y mae dinasoedd mawr yn dueddol o’u profi. Gyda mynediad ffordd rhwydd i Lerpwl, Manceinion, Birmingham a Chanolbarth Lloegr, mae Wrecsam o fewn dwy awr o yrru i draean o boblogaeth y DU a hanner ei ddiwydiant gweithgynhyrchu.

Mae llawer o sefydliadau wedi gwneud buddsoddiadau sylweddol yn yr ardal ac mae’r ffaith eu bod yn parhau i ffynnu a chynnal eu hymrwymiad i Wrecsam yn dangos ei bod, fel lleoliad, yn darparu lleoliad busnes lle gallant lwyddo a thyfu.

Beth sy’n gwneud Wrecsam yn ddeniadol fel lleoliad busnes?

Mae Wrecsam yn dal i fod yn ymrwymedig i gefnogi economi gynaliadwy ac sy’n ffynnu ac mae’n darparu amgylchedd i fusnesau ffynnu, tyfu a theimlo’n hyderus i ehangu ac ail-fuddsoddi. Yn wir, pan fydd busnes yn agor neu’n adleoli i Wrecsam maen nhw’n manteisio ar genedl hyderus, greadigol ac uchelgeisiol sydd ar eu hochr, ac un sydd â nifer o bwerau datganoledig a hanes cryf o gefnogi busnesau. Fel cipolwg byr, mae’r pwyntiau canlynol yn gwneud Wrecsam yn gynnig deniadol fel lleoliad busnes:

 • Pris cystadleuol tir / eiddo
 • Lleoliad daearyddol a chysylltiadau cludiant
 • Ansawdd, agwedd a theyrngarwch y gweithlu
 • Ansawdd bywyd da yn y Fwrdeistref Sirol
 • Cyfleusterau addysgol a hamdden da
 • Marchnad dwristiaeth sy’n tyfu
 • Ansawdd y gefnogaeth a gynigir gan dîm cefnogi busnes Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ynghyd â sefydliadau allanol fel Busnes Cymru (cyswllt allanol).

Pam mae Wrecsam yn gynnig deniadol ar gyfer manwerthwyr a mannau gwerthu bwyd?

Gan weithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi dod â lefelau newydd o gyllid i’r ardal dros y blynyddoedd, sydd wedi trawsnewid canol y dref, yn benodol, y tu hwnt i adnabyddiaeth, gydag arian yn cael ei fuddsoddi i orsafoedd rheilffordd a bws newydd a thirlunio ar raddfa fawr, pedestreiddio a datblygiadau ffisegol. Mae buddsoddiadau o’r fath wedi datblygu Wrecsam o gael ei hadnabod fel tref marchnad draddodiadol yn unig i fod yn ganolfan fanwerthu o bwysigrwydd rhanbarthol.

Mae mwy na 485,000 troedfedd sgwâr o ofod manwerthu wedi’i greu yn y dref ers 2003. Mae datblygiad Canolfan Siopa Dôl yr Eryrod (cyswllt allanol) er enghraifft yn atgyfnerthu Wrecsam fel prif dref siopa Gogledd Cymru ac mae’n cynnwys nifer o fanwerthwyr ffasiwn rhyngwladol fel Debenhams, Next, H&M a Marks and Spencer. Yn ogystal â Chanolfan Siopa Dôl yr Eryrod, mae gan Wrecsam dri pharc manwerthu arall ar gyrion Canol y Dref; Parc Manwerthu Border, Parc Manwerthu Central a Pharc Manwerthu Plas Coch, a thair marchnad dan do, a marchnad awyr agored wythnosol.

Mae’r cymysgedd o argaeledd parcio, cyfleoedd siopa sy’n amrywio o stondinau marchnad i siopau adrannol, a lleoedd i’w harchwilio fel tŵr enwog eglwys San Silyn (un o Saith Rhyfeddod Cymru), y Ganolfan Gelfyddydau sydd ar fin agor, ac amrywiaeth o leoedd i fwyta ac yfed, yn golygu y gall ymwelwyr dreulio diwrnod yma yn rhwydd.

Mae grŵp llywio a fforwm canol tref wedi’u sefydlu sydd ag ymrwymiad i ddylanwadu ar ddatblygiadau cadarnhaol, gweithgareddau a mentrau, a’u sicrhau. Mae’r fforwm yn dod ag amrywiaeth eang o fusnesau a sefydliadau ynghyd, gyda diddordeb cyffredin yn natblygiad ffyniannus canol tref Wrecsam a’r nod yw sicrhau bod Canol Tref Wrecsam yn cael ei gydnabod fel amgylchedd deniadol glân a diogel er mwyn cynyddu ei botensial fel y prif ganolfan siopa, twristiaeth a diwylliannol ar gyfer Gogledd Cymru.

Cynhelir gwyliau stryd (cyswllt allanol) misol hefyd yng nghanol y dref, ynghyd â nifer o ddigwyddiadau blynyddol, sy’n cynyddu niferoedd ymwelwyr.

Gweithgynhyrchwyr a Chyfanwerthwyr

Mae wedi’i wasanaethu gan ffordd gyswllt £35 miliwn, ac Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam yw’r ystâd ddiwydiannol fwyaf yn y Fwrdeistref Sirol. Mae’n cwmpasu tua 550 hectar a hwn yw un o'r ystadau diwydiannol mwyaf yn Ewrop!

Gyda phoblogaeth isel o gymharu â phrif ddinasoedd y DU, mantais allweddol mae Wrecsam yn ei chynnig fel lleoliad busnes yw’r diffyg nodedig o ran tagfeydd ffordd gormodol, wrth ddal i allu cynnig cysylltiadau ffordd, rheilffordd, maes awyr a morgludiant gwych.

Caiff 20% o weithlu Wrecsam (cyswllt allanol) eu cyflogi yn y diwydiant gweithgynhyrchu, o gymharu â chyfartaledd y DU, sef dim ond 8.1%, gan bwysleisio’r sgiliau a’r arbenigedd gall y farchnad lafur leol eu cynnig yn y sector gweithgynhyrchu.

Mae cymuned fusnes gweithgynhyrchu a chyfanwerthu ffyniannus Wrecsam yn cynnwys popeth o weithrediadau brodorol bach i gwmnïau rhyngwladol mawr sydd ymhlith y rhai gorau yn y byd fel Hoya, Kellogg’s, Cadbury a JCB.

O ran cryfderau’r sector, mae’r rhai canlynol yn cael eu cynrychioli’n gryf yn Wrecsam:

 • Peirianneg
 • Cydrannau Modurol
 • Pecynnu
 • Gofal iechyd / meddygol / fferyllol
 • Electroneg
 • Ffibrau optig
 • Prosesu bwyd
 • Cemegion
 • Plastigau

Pa ddata sydd ar gael i’m helpu i benderfynu p’un a ddylwn i agor busnes / adleoli i Wrecsam?

Mae ystadegau (cyswllt allanol) wythnosol a misol ar gael ar gyfer nifer ymwelwyr i Ganol Tref Wrecsam sy’n amlygu nifer ymwelwyr yn ôl misoedd y flwyddyn, dyddiau’r wythnos, ac oriau’r dydd er enghraifft, a allai fod o ddiddordeb wrth benderfynu oriau agor a lefelau staffio. Yn ychwanegol, mae adroddiadau twristiaeth manwl ar gael, gyda’r diweddaraf yn amlygu bod 2.57 miliwn o ymweliadau i Wrecsam yn ystod 2016, a gyfrannodd £115.9 miliwn i’r economi leol yn ystod 2016, sy’n gynnydd o fwy na 37% ers 2010. Gellir darparu ffigurau ymwelwyr ar gyfer atyniadau, cyfleusterau neu feysydd parcio a gaiff eu rhedeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ardal gyfagos unrhyw eiddo rydych yn ystyried eu prynu / rhentu hefyd ar gais. Gall Llinell Fusnes; gwasanaeth gwybodaeth fusnes Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ddarparu amrywiaeth o ystadegau demograffig sy’n dadansoddi’r boblogaeth preswylwyr hefyd, ynghyd ag argaeledd cyllid ac adroddiadau ymchwil marchnad arbenigol sy’n amlygu tueddiadau mewn sectorau marchnad penodol.

Argaeledd eiddo / tir

Mae dod o hyd i’r gofod iawn ar gyfer eich busnes yn hanfodol, dyma lle fydd eich busnes yn byw ac yn tyfu. P’un a ydych yn chwilio am swyddfa, warws, siop neu safle tir llwyd, mae tir ac eiddo masnachol ar gael ym mhob siâp a maint bron, mae costau yn amrywio, ond yn gyffredinol, mae prisiau yn gystadleuol iawn yn Wrecsam. Mae posibilrwydd y gallwn gynnig yr eiddo iawn i chi, am y pris iawn, gyda’r seilwaith cludiant a thechnolegol iawn o’i gwmpas. Beth am gysylltu â’n tîm cefnogaeth fusnes a fydd yn gallu rhedeg chwiliad personol i chi, ar sail eich gofynion penodol.

Lleoliad a Mynediad i Farchnadoedd y DU / Rhyngwladol

Mae lleoliad Wrecsam y tu allan i ardaloedd mawr o ran poblogaeth a dwysedd diwydiant yn rhoi mantais nodedig iddi, o ran nad yw’r ardal yn dioddef o dagfeydd ffordd gormodol, y mae dinasoedd mawr yn dueddol o’u profi.

Ffordd

Y brif ffordd sy’n gwasanaethu Wrecsam, dim ond munudau o ganol y dref a phob ystâd ddiwydiannol fawr, yw’r A483. Mae’r ffordd hon yn cysylltu Wrecsam i’r rhwydwaith traffyrdd cenedlaethol, drwy’r M53/M56. Oddi yma, mae mynediad rhwydd i bob llwybr, gogledd, de, dwyrain a gorllewin. Yn enwedig i Faes Awyr Manceinion a phorthladdoedd arfordir y gorllewin ym Mostyn, Lerpwl, Caergybi a Garston, ond hefyd i borthladdoedd arfordir y dwyrain, drwy draffordd traws penwynion.

Meysydd Awyr

Mae Maes Awyr Manceinion (cyswllt allanol) yn brif faes awyr rhyngwladol a dim ond 45 munud o Wrecsam. Mae ei agosrwydd a’r fynediad rhwydd iddo yn un o asedau mwyaf Wrecsam. Mae gan y maes awyr derfynell cludiant byd wedi’i hadeiladu’n bwrpasol, a gall busnesau Wrecsam ei defnyddio i gael mynediad i'r nifer o gwmnïau cludiant cenedlaethol a lleol sy’n defnyddio’r cyfleuster hwn.

Gellir cyrraedd Maes Awyr Lerpwl (cyswllt allanol) mewn tua 40 munud ac mae’n cynnig teithiau awyr i ddetholiad cynyddol o gyrchfannau Ewropeaidd, yn ogystal ag i ddewis da o feysydd awyr y DU.

Mae Maes Awyr Penarlâg (cyswllt allanol) tua 20 munud o yrru o Wrecsam ac mae cyfleusterau ar gyfer jetiau preifat.

Morgludiant

Mae nifer ryfeddol o opsiynau ar gael i gwmnïau Wrecsam, o ran morgludiant:

Mae gan Wrecsam dair porthladd ‘leol’, pob un o fewn awr o yrru – Mostyn (cyswllt allanol), Lerpwl (cyswllt allanol) a Garston (cyswllt allanol) – mae pob un yn cynnig gwasanaeth byd-eang helaeth.

Mae porthladd Caergybi yn bwysig, oherwydd ei chysylltiadau gydag Iwerddon. Mae tua 55 milltir i ffwrdd ac yn ogystal â theithiau fferi confensiynol, mae’n cynnig taith gyflym (90 munud) ar hydroffoil.

Mae cysylltiadau traffordd gwych i borthladdoedd fel Hull, Immingham a Felixtowe ar arfordir y dwyrain ac mae cwmnïau Wrecsam yn ei chael yn ymarferol defnyddio’r cyfleusterau maen nhw’n eu cynnig. I roi syniad o amserlen, gellir cyrraedd Hull mewn tryc mewn tua 3 awr.

Rheilffordd

Mae dwy orsaf yn Wrecsam (Gorsaf Wrecsam Cyffredinol (cyswllt allanol) a Gorsaf Wrecsam Canolog (cyswllt allanol)) sydd wedi’u cysylltu â dwy reilffordd wahanol. Mae safleoedd cludiant rheilffordd (cyswllt allanol) wedi’u lleoli yn Lerpwl, Manceinion, Stoke-on-Trent a Llandudno a Bangor. Mae gorsaf Euston Llundain ddwy awr a hanner i ffwrdd ar y trên.

Cymorth Busnes

Bydd unrhyw fusnes, mawr, bach neu ar fin agor ac sy’n ystyried symud i’r ardal neu ddechrau busnes yn yr ardal yn canfod, yn Nhîm Cymorth Busnes y Cyngor, tîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig a fydd yn gwneud eu gorau i gynnig amrywiaeth gynhwysfawr o wasanaethau wedi’u hanelu at symleiddio a chynorthwyo gydag unrhyw benderfyniadau y gallech fod angen eu gwneud. Mae’r gefnogaeth a’r cymorth y gellir eu darparu yn cynnwys:

 • Ffynhonnell gynhwysfawr o wybodaeth am ddim ar bob mater sy’n ymwneud â dechrau a rhedeg busnes yn yr ardal, h.y. gofynion hyfforddiant a thrwyddedu, tueddiadau’r farchnad, chwiliadau cyflenwyr a llawer mwy.
 • Ymchwil a chasglu gwybodaeth
 • Chwiliadau safle ac adeiladau
 • Mynediad i gysylltiadau / asiantaethau lleol a rhanbarthol
 • Cymorth i nodi ffynonellau cyllid posibl

Addysg a Chyflogaeth / cynlluniau Datblygu’r Gweithlu

Cyfleusterau Addysg

O ran cynhyrchiant llafur (gwerth ychwanegol gros, fesul awr a weithir (cyswllt allanol)), mae Wrecsam a Sir y Fflint yn perfformio’n well nag ardaloedd cyfagos fel Lerpwl, Birmingham, Wirral, Manceinion Fwyaf, Swydd Amwythig a Swydd Stafford. Gan fod y tâl wythnosol gros ar gyfer gweithwyr llawn amser yn is na chyfartaledd y DU, mae’r gymysgedd o gostau llafur isel a chynhyrchiant da yn ddiamau yn atgyfnerthu atyniad yr ardal fel lleoliad busnes.

Mae proffiliau marchnad lafur (cyswllt allanol) a data Cyfrifiad yn darparu dadansoddiad ystadegol o’r boblogaeth preswylwyr, gan nodi cyflogaeth yn ôl galwedigaeth, cymwysterau ac enillion cyfartalog. Yn ogystal â’r boblogaeth preswylwyr, mae Wrecsam hefyd yn denu gweithlu symudol o mor bell â Manceinion, Gorllewin Swydd Gaer a Chaer, Lerpwl a Swydd Amwythig.

Mae Wrecsam wedi’i gwasanaethu’n hynod o dda, ar bob lefel o addysg, gyda rhwydwaith o ysgolion cynradd ac uwchradd gwladol, ynghyd â darparwyr addysg bellach fel Prifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria (cyswllt allanol), ac mae gan y ddau gampws ar gyrion canol y dref.

Mae Prifysgol Glyndŵr (cyswllt allanol) yn gweithio’n agos gyda busnesau ar ymchwil a datblygu, prosiectau arbenigol a lleoliadau. Mae eu partneriaid masnachol wedi chwarae rôl fawr yn nhwf cyflym y sefydliad gyda chwmnïau fel Airbus, Toyota a’r BBC ymhlith y cwmnïau byd-eang mawr byddan nhw’n gwneud busnes gyda nhw bob dydd.

Roedd 93% o fyfyrwyr (cyswllt allanol) a gwblhaodd radd llawn amser yn 2015/16 mewn gwaith neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio – y ffigur gorau yn y rhanbarth. Mae 10 prifysgol arall o fewn awr o yrru hefyd, gan gynnwys yn fwyaf nodedig, Manceinion (cyswllt allanol) a Lerpwl (cyswllt allanol).

Cyflogaeth a chynlluniau datblygu’r gweithlu

Gall busnesau sy’n seiliedig yn Wrecsam hefyd fanteisio ar nifer o fentrau cyflogaeth (cyswllt allanol) a ariennir a chyfleoedd datblygu’r gweithlu, mae cynlluniau o’r fath wedi bod ar gael ers tro, gan amlygu ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i ddarparu dull cost effeithiol i fusnesau fuddsoddi mewn uwchsgilio a gwella galluoedd eu gweithlu, ynghyd â chynorthwyo â thwf busnes o safbwynt staffio. Fel enghraifft, mae’r cynllun Twf Swyddi Cymru (cyswllt allanol) yn darparu cyfraniad o 50% i fusnesau tuag at gyflogau’r person ifanc am 6 mis.

Hamdden, diwylliant, treftadaeth ac amwynderau

Hamdden, diwylliant a threftadaeth

Mae amrywiaeth eang o gyfleusterau hamdden a diwylliannol ar gael drwy ardal bwrdeistref sirol Wrecsam, yn fwyaf nodedig mae gan Wrecsam ei chae rasio ei hun ym Mangor-is-y-coed (cyswllt allanol), stadiwm athletau (cyswllt allanol), stadiwm pêl-droed (cyswllt allanol), dwy theatr, bowlio deg (cyswllt allanol) a sinema aml sgrin (cyswllt allanol). Mae Wrecsam hefyd yn gartref i Draphont Ddŵr Pontcysyllte (cyswllt allanol), sy’n safle treftadaeth y byd, dau eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ysblennydd - Erddig (cyswllt allanol) a Chastell y Waun (cyswllt allanol), Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth (cyswllt allanol), Ty Pawb - Canolfan Gelfyddydau/Marchnad ac amgueddfa.

Mae dewis gwych o westai yn yr ardal, mae rhai yn cynnig llety ac addurniadau cyfnod, a nifer o fwytai a bariau caffi da.

Mae Wrecsam ei hun wedi’i hamgylchynu gan gefn gwlad, sy’n wych ar gyfer teithiau cerdded; mae Afon Dyfrdwy hefyd yn enwog am bysgota. Ar dref gymharol fach, mae Wrecsam yn uchelgeisiol iawn o ran y ffordd mae’n hyrwyddo ei hun drwy weithgareddau hamdden sydd â ffocws rhanbarthol neu genedlaethol. Mae Neuadd William Aston (cyswllt allanol), My Racecourse (cyswllt allanol) a Central Station (cyswllt allanol) yn denu rhai o brif ddiddanwyr y DU yn rheolaidd.

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau blynyddol yn yr ardal hefyd fel Comic Con Cymru (cyswllt allanol), Focus Wales (cyswllt allanol), Gŵyl Bwyd a Diod Wrecsam (cyswllt allanol), O Dan y Bwâu a marchnad Nadolig Fictoraidd. Bob mis cynhelir gŵyl stryd (cyswllt allanol) yng nghanol y dref ac mae amrywiaeth o ddigwyddiadau proffil uchel wedi dod i’r ardal yn ystod y blynyddoedd diweddar, fel Rali Cymru Prydain Fawr, Taith Prydain a’r Ffagl Olympaidd.

Mae Wrecsam o fewn taith 20 munud o yrru i Eryri – un o Barciau Cenedlaethol mwyaf enwog ac ysblennydd y DU. Mae Eryri ei hun yn cynnig posibiliadau diddiwedd ar gyfer gweithgareddau hamdden awyr agored, a gyda Chanolbarth Cymru ac ardaloedd cyffiniol Gogledd-orllewin Lloegr, rhaid i’r ardal ddarparu ar gyfer bron pob math o weithgareddau awyr agored. Mae’r arfordir o fewn cyrraedd rhwydd hefyd ac eto mae rhywbeth i bawb o fewn taith rhwydd o yrru o Wrecsam.

Siopa

Mae amrywiaeth eang o archfarchnadoedd, siopau groser a siopau cyfleus yn yr ardal, gyda chynigion gwych, dewis a chyfleustra, mae rhai ar agor 24 awr lle gallwch gael popeth dan un to. Ar ochr arall y raddfa, mae’r sector annibynnol yn ffynnu gyda phopeth o fwyd i ddillad dylunydd o safon uchel a gemwaith ar gael yng nghanol y dref. Mae Wrecsam hefyd yn ddiamau yn manteisio ar ei agosrwydd i nifer o brif ddinasoedd sy’n cynnig mynediad i gyfleusterau ychwanegol. Mae dinas hynafol Caer 12 milltir i ffwrdd a gellir cyrraedd dinasoedd Lerpwl a Manceinion o fewn awr. Rhyngddynt, mae’r tri hyn yn cynnig mynediad i’r dewis gorau o ran cerddoriaeth, theatr, bale a’r Celfyddydau. Mae lleoliad canolog Wrecsam hefyd yn golygu ei bod yn fan dechrau delfrydol ar gyfer y rhai sydd am gael mynediad i’r amrywiaeth gynyddol eang o weithgareddau hamdden sydd ar gael drwy ogledd-orllewin Lloegr a gogledd canolbarth Lloegr.

Tai

Mae pob math o dai bron ar gael yn ardal Wrecsam, yn amrywio o eiddo gwledig mewn tir helaeth i dŷ tref teras neu fflat stiwdio. Mae dewis da o eiddo hen a newydd o ansawdd uchel, yn y dref ac yn yr ardal wledig helaeth, lle mae llawer o bentrefi gwledig deniadol. Mae prisiau’n cymharu’n ffafriol (cyswllt allanol) â nifer o ardaloedd y DU.

Gofal Meddygol

Mae Ysbyty Maelor Wrecsam ar gyrion y dref a hwn yw’r ysbyty mwyaf ar un safle sydd gan y GIG yng Ngogledd Cymru. Mae Maelor Wrecsam yn ymwneud ag ymchwil a datblygiad mewn gofal iechyd meddygol a chymdeithasol ac mae cyfleusterau addysgu helaeth ar gael fel rhan o bartneriaeth gyda phrifysgolion lleol. Mae gan Wrecsam ysbyty preifat hefyd – Ysbyty Spire Yale sydd drws nesaf i Ysbyty Maelor Wrecsam.

Cysylltwch â ni

Gobeithio y byddwch yn hapus gyda phopeth rydych wedi’i ddarllen am Wrecsam. Rhowch wybod i ni os hoffech rhagor o fanylion, neu os hoffech i ni eich rhoi mewn cysylltiad gydag unrhyw sefydliadau lleol eraill a allai gynnig help a chyngor. Os hoffech ymweld â ni, er mwyn i chi weld drosoch eich hunain pam fod cymaint o fusnesau wedi dewis Wrecsam fel eu lleoliad busnes a ffefrir, cysylltwch â ni drwy lenwi’r ffurflen isod a byddwn yn falch o wneud trefniadau neu ateb unrhyw ymholiadau.

Mae'n rhaid llenwi'r adrannau a ddynodir a *.

Diogelu Data | Polisi Preifatrwydd

Amdanoch chi


Statws Busnes

Sector Busnes

Ymholiad


Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich sylwadau.