Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hysbysydd Porth y Gorllewin

Prosiect datblygu hirdymor yw Porth y Gorllewin sy’n cael ei hybu gan y Cyngor, mewn partneriaeth â chyrff eraill.

Ei amcan hirdymor yw ymestyn Parc Technoleg Wrecsam i’w drydydd cyfnod, gan ganolbwyntio ar fusnesau sy’n gallu rhoi hwb i economi Wrecsam a’i wneud yn fwy cynaliadwy, er enghraifft, trwy greu swyddi newydd ac ar gyflog gwell. Mae’n debygol y bydd hefyd yn cyflenwi nifer sylweddol o gartrefi newydd o safon.

Yn y tymor byrrach, mae’n bwriadu gwella nifer o ffyrdd a llwybrau troed, sy’n cael eu galw’n ‘waith isadeiledd sylfaenol’. Mae’r rhain yn cynnwys creu cyffordd newydd, llwybr troed a lôn feicio ar Ffordd Croesnewydd; cyffordd newydd ar Ffordd Rhuthun yn y gorllewin; a ffordd newydd yn cysylltu’r ddwy gyffordd newydd trwy safle Porth y Gorllewin; bydd hyn yn agor y safle cyfan i’w ddatblygu.

Y bwriad yw i Borth y Gorllewin ddod yn gynllun blaenllaw. Yr agwedd fwyaf arloesol arno fydd ei ddatblygu fel parc busnes ‘gwyrdd’ neu ‘eco’ yn canolbwyntio ar gynaliadwyedd gyda chymwysterau amgylcheddol uchel. Bydd y canolbwynt hwn yn berthnasol i’r safle cyfan o ddechrau dylunio i adeiladu, i’w ddefnydd terfynol gan gynnwys y ffyrdd, adeiladau, draenio ac, efallai, hyd yn oed y prif gyflenwad trydan. Yn yr amseroedd economaidd anodd hyn, mae hon yn her sylweddol ond mae’r Cyngor yn benderfynol o fod yn esiampl yn y maes hwn er mwyn cyfrannu tuag at liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Ciplun o Nodau'r Prosiect

Llwyddiannau'r Prosiect Hyd Yma

Bu’r prosiect ar y gweill ers nifer o flynyddoedd. Hyd yma, canolbwyntiodd gwaith ar y meysydd canlynol.

Cyfranogiad y Gymuned a Rhaddeiliaid

Ym mlynyddoedd cynnar y prosiect, cyn adeiladu’r cylchoedd preswyl, cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd gyda busnesau lleol i ddweud wrthynt am y prosiect a rhoi sylw i unrhyw bryderon a materion oedd yn codi, yn benodol mewn perthynas â’r gwaith isadeiledd sylfaenol; bryd hynny, cyfrifoldeb Redrow Homes oedd y rhain.

Mynegwyd sawl barn, a rhai pryderon, yn yr achlysuron hyn yn enwedig ynghylch effaith gwaith adeiladu ar reoli traffig ar ac o gwmpas y safle. Nodwyd y rhain ac maent wedi ffurfio rhan o ystyriaethau’r Cyngor wrth ddylunio’r cynllun.

Ar yr adeg honno, neilltuodd y Cyngor Cynghorwr Busnes penodedig, Mike Bather, i Barc Technoleg Wrecsam hefyd. Mae Mike yn dal i weithredu yn y swyddogaeth hon i gefnogi busnesau a gall busnesau lleol gysylltu ag ef ar.

Fel darn sylweddol o astudiaeth dechnegol, mae amrywiaeth eang o randdeiliaid proffesiynol wedi bod yn rhan o’r gwaith uwchgynllunio. Cawsant eu dewis ar sail eu gallu i ddylanwadu ar ystyriaethau technegol yr Uwchgynllun, e.e. y Comisiwn Dylunio, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

Cynhwyswyd Aelodau Lleol hefyd yn ogystal â sefydliadau lleol fel Fforwm Cynaliadwyedd Wrecsam, Coleg Iâl, Prifysgol Glyndwr ac Ysbyty Maelor Wrecsam. Cyfranogodd Sharp Manufacturing yn Llai hefyd; Sharp yw cydosodydd paneli ffotofoltaidd (modiwlau celloedd solar) mwyaf Ewrop a theimlwyd y gallent ddylanwadu ar drafodaethau ar sut i ddatblygu’r safle gydag ynni adnewyddadwy.

Cwblhawyd Uwchgynllun Porth y Gorllewin ym mis Hydref 2007. Ei nod yw rhoi cyfeiriad enghreifftiol i ddatblygiad y safle yn y dyfodol ac mae o natur hyrwyddol. Os ydych eisiau gweld copi o’r Uwchgynllun, cofiwch gysylltu â ni.

Erbyn hyn mae’r prosiect yn dechrau ar gyfnod newydd o gyfranogiad y gymuned a rhanddeiliaid wrth i waith ddechrau ar y safle

Mae tîm y prosiect yn awyddus i gael y gymuned leol i gymryd rhan, yn enwedig ysgolion lleol. Os oes gennych unrhyw syniadau ar sut i wneud hyn, cofiwch sôn wrthym.

Y Dirwasgiad a'i Effaith ar y Prosiect

Fel gyda llawer o brosiectau adfywio ac adeiladu cyfalaf ar hyd a lled y wlad, mae’r cynllun wedi dioddef gyda’r dirwasgiad: cyllid yw’r anhawster mwyaf. Felly, mae amserlenni wedi gorfod llithro a bu peth oedi ar y prosiect.

Erbyn hyn cafwyd cyllid newydd ar gyfer gwneud y gwelliannau i draffig a cherddwyr ar Gyffordd Ffordd Croesnewydd – ger y bont ffordd bresennol dros yr hen reilffordd – fel cyfnod cyntaf y gwaith isadeiledd sylfaenol.

Adeiladu Cyffordd Ffordd Croesnewydd a Dolen Gerdded Hanfodol

Bydd Cyffordd Ffordd Croesnewydd yn disodli’r bont ffordd bresennol gan gyffordd pedair coes ar y gwastad fydd yn ymgorffori llwybr troed a lôn feicio newydd ac yn creu dolen barhaol newydd i faes parcio’r ysbyty.

Nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer y gyffordd hon oherwydd bod modd ei chwblhau ochr yn ochr â thir y briffordd bresennol.

Bydd yn cymryd 20 wythnos i’w hadeiladu. Fodd bynnag, mae’r gwaith hwn yn dibynnu ar fod cyllid ar gael a beth yw’r gost ar adeg tendro. Tra bo’r gyffordd newydd yn cael ei hadeiladu, bydd y briffordd bresennol yn aros ar agor.

Caiff hyn ei gwblhau’n bennaf ar dir preswyl y Cyngor ei hun, i’r dwyrain o Ffordd Croesnewydd.

Beth yw CEEQUAL?

Mae’r Cyngor yn gweithio tuag at Ddyfarniad Rhagorol CEE QUAL am ddylunio ac adeiladu Cyffordd Ffordd Croesnewydd.

CEEQUAL yw ‘Cynllun Asesiad a Dyfarniadau Ansawdd Amgylcheddol Peirianneg Sifil’.

Trwy hyrwyddo ‘arferion gorau’ amgylcheddol a chymdeithasol a mesur perfformiad yn y meysydd hyn, mae CEEQUAL yn offeryn sy’n gallu helpu’n sylweddol yr ymgyrch dros ddatblygu ac adeiladu mwy cynaliadwy.

Rydym yn Croesawu eich Sylwadau a Syniadau

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy am y prosiect, neu os ydych eisiau rhannu unrhyw syniadau efo ni, byddem yn hoffi clywed oddi wrthych.