Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cydbwysedd Rhwng Gwaith a Bywyd

Mae cydbwyso gwaith â gweddill ein bywydau’n rhywbeth y mae pob un ohonom yn gorfod ei wneud.  Mae’n sicr bod y ffordd y trefnir ein bywyd gwaith yn gwneud gwahaniaeth i sut rydym yn rheoli ein bywydau a sut y teimlwn am ein gwaith.

Nid yw gweithio oriau hwy’n dda i fusnes - nac i chi.  Bydd poeni am ofal plant ond yn ychwanegu at eich straen.  Mae dychwelyd i’r gwaith yn rhy fuan neu’n rhy hwyr ar ôl genedigaeth eich plentyn neu ar ôl unrhyw ddigwyddiad anodd yn eich bywyd yn debygol o effeithio arnoch yn y pen draw.

Mae polisïau ac arferion gorau cydbwysedd gwaith-bywyd yn ymwneud â mwy na theuluoedd a gofal plant.  Ac nid yw’n ymwneud â gweithio llai.  Mae’n ymwneud â chael y cydbwysedd iawn rhwng yr hyn y gallwch ei gyflawni yn y gwaith ac yn y cartref a bod yn ddigon egnïol i roi eich gorau ym mhob agwedd ar eich bywyd.  Mae’n hanfodol i bob un ohonom - beth bynnag fo’n hoedran. 

Mewn rhai busnesau, mae’n bosibl bod yn hyblyg o ran patrymau gwaith ac mewn eraill mae’n ymwneud â chynnig buddion eraill - megis tocynnau gofal plant neu gefnogi gofalwyr.

Os hoffech wybod mwy am gydbwysedd rhwng gwaith a bywyd a sut gall weithio i chi, yna anfonwch e-bost at fis@wrexham.gov.uk neu galwch heibio i Ganolfan Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam am ragor o wybodaeth.  Mae gwybodaeth ar gael am y trefniadau i weithio’n hyblyg, seibiannau o’r gwaith, deddfwriaeth sy’n effeithio ar gydbwysedd gwaith-bywyd a thalebau gofal plant.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn rhan o Brosiect Eurobalance sy’n hybu Cydbwysedd Bywyd a Gwaith ledled Ewrop.