Genesis Cymru Wales 2

Prosiect i helpu rhieni unig a di-waith yw Genesis Cymru Wales 2 i oresgyn llawer o’r rhwystrau a wynebant pan fyddant am ddysgu sgiliau newydd neu ddychwelyd i weithio.

Bydd y prosiect yn darparu:

  • Cymorth, cefnogaeth, cyngor ac arweiniad am ddim
  • Gofal plant am ddim neu gymorthdaledig
  • Cyrsiau ‘blasu’ am ddim yn ystod y dydd i unrhyw un sydd â diddordeb mewngweithio gyda phlant. Mae meithrinfa am ddim ar gael ar y safle.

I gael hyd i fwy o wybodaeth am Genesis Cymru Wales 2 yn Wrecsam a sut i gael mynediad at y Prosiect cysylltwch â naill ai:

Lynda Jones - Ymgynghorydd Rhieni: 01978 298341 neu ebostio: project_genesis@wrexham.gov.uk.

Meini Prawf Cymhwysedd

Rhaid i unigolion fod yn:

  • 16 oed neu hŷn
  • Byw yn Wrecsam
  • Rhiant neu ofalwr (plentyn / plant dibynnol)
  • Economaidd anweithgar (ddim yn gweithio a ddim yn chwilio am waith)
  • Wynebu rhwystrau sy’n eu hatal rhag cael addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. Gall y rhwystrau hyn gynnwys: diffyg gwybodaeth a chyngor, hyder a hunan-barch, diffyg sgiliau sylfaenol, dim cymwysterau cyfoes, problemau gofal plant a diffyg rheolaeth arian.

yn ôl i'r brig