Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Materion Ariannol

Credydau Treth

Mae Credyd Treth Plant ar gael i deuluoedd gyda phlant ni waeth os ydych yn gweithio neu beidio. Mae'r swm a gewch yn seiliedig ar eich incwm blynyddol a bydd yn gostwng fel y mae eich incwm yn codi. Gellir ei ddefnyddio i dalu am gostau gofal plant ond nid taliad ar gyfer gofal plant yw hwn yn benodol.

Mae Credyd Treth Gwaith yn cefnogi pobl sy'n gweithio (yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig) ar incwm isel. Mae'n rhaid i chi fod yn gweithio 16 awr fel person sengl neu 24 awr rhyngoch chi os ydych yn gwpl, gydag un ohonoch yn gweithio o leiaf 16 awr. Mae'r swm a gewch yn seiliedig ar eich incwm blynyddol a bydd yn gostwng fel y mae eich incwm yn codi.

Gall Elfen Gofal Plant y Credyd Treth Gwaith helpu tuag at gostau gofal plant cofrestredig neu gymeradwy os ydych yn gymwys. Mae'r swm a gewch yn dibynnu ar incwm yr aelwyd ac ar eich costau gofal plant. Efallai y gallech fod yn well eich byd yn defnyddio talebau gofal plant os yw eich incwm yn uchel.

Credyd Cynhwysol

Credyd Cynhwysol yw’r taliad misol sengl newydd ar gyfer pobl sydd ar incwm isel neu sydd allan o waith. Bydd yr holl hawlwyr newydd yn cael mynediad at Gredyd Cynhwysol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam o fis Hydref 2017. Os ydych ar fudd-daliadau eraill ar hyn o bryd, caiff y rhain eu disodli gan Gredyd Cynhwysol yn y blynyddoedd nesaf, ond mae'n bosibl y cewch eich trosglwyddo i Gredyd Cynhwysol yn gynt os byddwch yn rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau.

Talebau Gofal Plant

Mae rhai cyflogwyr yn cynnig talebau gofal plant i'w gweithwyr. Daw'r arian allan o'ch cyflog, ond nid ydych yn talu treth na chyfraniadau Yswiriant Gwladol ar yr arian hwn. Bydd angen i'ch darparwr gofal plant gofrestru gyda'r cwmni talebau gofal plant er mwyn i chi allu defnyddio'r cynllun. Gallwch gofrestru â’r cynllun hwn tan 2018.

Gofal Plant Di-dreth

Bydd y cynllun Gofal Plant Di-Dreth ar gael i bob rhiant sy'n gweithio (gan gynnwys gweithwyr hunangyflogedig) ac nid yw'n dibynnu a yw eich cyflogwr yn cynnig y cynllun ai peidio. Bydd y cynllun ar gael o 2017 a bydd y Llywodraeth yn rhoi arian yn llygad y swm y byddwch yn ei dalu i mewn i'r cynllun. Os ydych eisoes yn defnyddio talebau gofal plant byddwch yn parhau i fedru gwneud hynny cyhyd ag y mae eich cyflogwr yn parhau i’w cynnig.

https://www.gov.uk/childcare-vouchers-better-off-calculator Bydd y gyfrifiannell hon yn eich helpu i benderfynu a fyddech yn well eich byd wrth ddefnyddio credydau treth neu dalebau gofal plant.

Cyllidebu

Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Arian nifer o awgrymiadau ymarferol a chynghorion i'ch helpu i wneud i'ch arian fynd ymhellach yn ogystal â chynllunydd cyllideb i helpu i reoli eich arian.

Dyled

Gellir cael cyngor a chefnogaeth ymarferol a chyfrinachol mewn perthynas â bod mewn dyled oddi wrth: