Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cydbwysedd Bywyd Gwaith a Gweithio Hyblyg

Nid oes a wnelo polisïau Cydbwysedd Bywyd a Gwaith ac arferion da â theuluoedd a gofal plant yn unig. Nac â gweithio llai. Maent yn ymwneud â chael y cydbwysedd iawn rhwng yr hyn y gallwch ei gyflawni yn y gwaith ac yn y cartref a bod yn ddigon ffres i roi eich gorau ym mhob agwedd o’ch bywyd.

Mae sawl gwahanol fath o weithio hyblyg a gall gynnwys gweithio'n rhan amser, gweithio yn ystod y tymor ysgol, rhannu swydd, oriau hyblyg, oriau cywasgedig, oriau blynyddol, gweithio o gartref yn rheolaidd, gweithio’n symudol, seibiant gyrfa neu gomisiynu canlyniadau.

Yr hawl i ofyn am weithio hyblyg

Mae gan bob gweithiwr sydd â 26 wythnos o wasanaeth cyflogaeth di-dor yr hawl i ofyn am weithio hyblyg. Er y gallwch wneud cais i weithio'n hyblyg, gall y cyflogwr wrthod y cais os bydd cydsynio i'r cais yn gosod baich diangen ar y cyflogwr.

Hawl i Hyfforddi

Fel yn achos gweithio hyblyg, mae modd i weithwyr sydd wedi gweithio am 26 wythnos yn ddi-dor gyda chyflogwr ofyn am amser i hyfforddi. Mae angen i'r gweithiwr allu dangos y manteision i'r sefydliad o ddilyn yr hyfforddiant. Gellir gwrthod y cais os bydd cydsynio iddo yn gosod baich diangen ar y cyflogwr.

Pan mae pethau'n mynd o chwith yn y gwaith

Os hoffech wybod mwy am Gydbwysedd Bywyd a Gwaith a sut y gallwch wneud i hynny weithio i chi, yna e-bostiwch fis@wrexham.gov.uk neu galwch i weld Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam i gael rhagor o wybodaeth. Mae gwybodaeth ar gael am drefniadau gweithio hyblyg, seibiannau gwaith, deddfwriaeth sy'n effeithio ar gydbwysedd bywyd a gwaith, a chredydau treth a thalebau gofal plant.