Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Plant a Phobl Ifanc

Sut ydw i’n ymuno?

Ymuno!

Gallwch ymuno unrhyw bryd, ond gorau po gyntaf. Gallwch ymuno ar-lein neu fynd i’ch llyfrgell leol. Bydd angen i chi fynd yng nghwmni rhiant neu warcheidwad a bydd angen iddynt ddangos un prawf o’u henw a’u cyfeiriad. Gallwch hefyd ymuno heb riant neu warcheidwad, ond bydd rhaid iddynt barhau i ddangos un prawf o’u henw a chyfeiriad (gofynwch am eu caniatad i wneud hyn yn gyntaf).

Mae AM DDIM !

Beth allaf ei fenthyg?

Gallwch fenthyg i gyd o’r rhain yn y Gymreg a’r Saesneg

Sawl llyfr allaf i fenthyg ac am ba hyd?

Gallwch fenthyg hyd at 20 llyfr am 3 wythnos.  Gallwch eu cadw am hirach os nad yw rhywun arall wedi gofyn amdanynt.  I wneud hyn gallwch adnewyddu’r llyfrau, ar-lein neu drwy fynd i’r llyfrgell.

Beth os na allaf ddod o hyd i’r llyfr yr wyf am ei ddarllen?

Gofynnwch i aelod o staff os oes angen help arnoch i ddod o hyd i’r llyfr rydych yn ei ddymuno.  Os ydych yn parhau i fethu dod o hyd i lyfr penodol, gallwch hefyd ei neilltuo a gwnawn ei gael i chi, neu ei gael o lyfrgell arall i chi.  Gofynwch am help i wneud hyn.

A fydd dirwy, os byddaf yn dychwelyd llyfrau’n hwyr?

Na, nid oes dirwy am ddychwelyd llyfrau’n hwyr ar gardiau plant.

Ydw i’n gallu benthyg DVDs?

Ydych, mae cost wythnosol rhesymol am hurio DVDs.

Beth os ydw i wedi difrodi eitem?

Ni fyddwn yn codi ar gardiau plant os bydd eitemau sydd wedi eu benthyg yn cael eu dychwelyd wedi eu difrodi.

A oes help gyda gwaith cartref i’w gael?

Oes, mae gan eich llyfrgell:

Mae hefyd lawer o wasanaethau ac adnoddau defnyddiol i’ch helpu gyda gwaith cartref.

Mae’r gwasanaethau hyn AM DDIM i aelodau Llyfrgelloedd Wrecsam:

Ydw i’n cael defnyddio’r cyfrifiaduron yn y llyfrgell?

Ydych, mae gan bob llyfrgell gyfrifiaduron a mynediad at y rhyngrwyd.  Fodd bynnag, bydd angen i chi rhiant neu warcheidwad i lofnodi ffurflen ganiatâd i’w defnyddio.

Beth arall allaf i ei wneud?

Rydym yn cynnal lawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ein llyfrgelloedd i blant drwy gydol y flwyddyn.  Dyma rhai o’r digwyddiadau difyr y byddwn yn eu trefnu i chi:

Am ragor o fanylion ewch i’r llyfrgell neu ffonio.

Pobl yn eu Harddegau ac Oedolion Ifanc

Mae gan lyfrgell Wrecsam adran a ddynodwyd yn arbennig ar gyfer pobl yn eu harddegau – gyda stoc dda o lyfrau ffuglen, ffeithiol, llyfrau llafar, yn ogystal â nofelau comig a graffig.

Mae gennym y teitlau diweddaraf gan gynnwys hunangofiannau enwogion poblogaidd, cysylltu â theledu poblogaidd a hyd yn oed amrywiaeth o DVDs, CDs a llyfrau sain sy'n addas ar gyfer pobl yn eu harddegau ac oedolion ifanc. Rydym hefyd yn falch o gynnig y gwasanaeth cyffrous E-zines rhad ac am ddim gan Lyfrgelloedd Cymru sy'n golygu y gallwch gael mynediad yn hawdd at eich hoff gyhoeddiadau ar gyfer eich gliniadur, ffôn neu dabled.

Mae aelodaeth o'r llyfrgell yn rhad ac am ddim a bydd yn eich galluogi nid yn unig i fenthyg eitemau yn rhad ac am ddim, ond i ddefnyddio ein cyfrifiaduron am ddim hefyd. Mae gennym gyfleusterau i argraffu, sganio a gwneud llungopi yn ogystal â WiFi rhad ac am ddim.  Mae cyfleusterau astudio a chyfeirio hefyd ar gael, ynghyd â dodrefn addas ar gyfer gwaith grŵp neu waith unigol.

Dewch i weld dros eich hun - mae gennym staff cyfeillgar, cynorthwyol ac os ydych eisiau eitem ond yn methu dod o hyd iddo, rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth gwneud cais. 

Gwasanaethau Arbennig

Dechrau da

Mae Dechrau Da (dolen allanol) yn rhaglen genedlaethol sy’n cael ei gydlynu gan Dechrau Da. Bydd yn rhoi pecyn llyfrau i bob baban 7 i 9 mis oed a phlentyn ifanc 18 i 24 mis oed, a ddosberthir gan yr Ymwelwyr Iechyd yn y clinigau babanod. Mae’r pecyn yn cynnwys canllawiau i rieni, ac yn hyrwyddo cariad gydol oes at lyfrau. Mae'r cynlluniau wedi eu cydlynu’n lleol gan y Gwasanaeth Llyfrgell.

Mae croeso i famau fwydo eu babanod o’r fron ymhob llyfrgell.

Amser Stori a Rhigwm

Cynhelir y sesiynau difyr hyn yn rheolaidd mewn nifer o lyfrgelloedd Wrecsam. Mae croeso cynnes i rieni, gofalwyr a phlant dan 5 oed i’r llyfrgell i glywed straeon, caneuon a rhigymau.

Cysylltwch â'ch llyfrgell leol am fanylion.

Cylchoedd Chwarae

Gal cylchoedd chwarae, meithrinfeydd, grwpiau rhieni a phlant bach fenthyg casgliad o lyfrai i’w defnyddio gyda’r plant yn eu gofal. Cwblhewch y ffurflen blocs llyfrau ar-lein i ofyn am gasgliad.

Gallwch drefnu sesiwn stori ac ymweliadau â’r llyfrgell gydag unrhyw lyfrgell yn y sir Cysylltwch â’ch llyfrgell leol am ragor o fanylion.

Ymweliadau Ysgol

Mae croeso i ddosbarthiadau ysgol ymweld â  llyfrgelloedd Wrecsam a gall eich llyfrgell leol eu trefnu.  Os ydych yn athro cysylltwch â’ch llyfrgell leol.

Canllawiau Mynediad

Mae llyfrgelloedd Wrecsam yn croesawu pob plentyn.  Mae gan fwyafrif fynediad i’r anabl, llyfrau sain, llyfrau print bras a llyfrau a fydd o ddiddordeb i rieni a gofalwyr plant sydd ag anghenion arbennig, am ragor o fanylion gofynnwch i aelod o staff.

Mae gan Lyfrgell Wrecsam lyfrau print bras a chasgliad Braille o’r enw ‘Access2Books’.