Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Athrawon ac Ysgolion

Adnoddau addysgol ar gyfer ysgolion, colegau, prifysgolion a grwpiau ieuenctid

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyhoeddiadau ar bynciau amrywiol yn ymwneud â'r UE, megis sefydliadau'r UE, sut mae'r UE yn gweithio, ieithoedd, newid yn yr hinsawdd, a llawer mwy. Mae'r rhan fwyaf o adnoddau mewn print ond maent ar gael mewn pdf. Mae DVDs, CD-ROM, clipiau fideo ac ar-lein hefyd ar gael ar gyfer rhai pynciau. Mae hefyd amrywiaeth o bosteri a deunyddiau arddangosfa wal y gellir eu defnyddio mewn ystafell ddosbarth.

Mae pob un o'r adnoddau ar gael yn rhad ac am ddim i athrawon neu fyfyrwyr fel copïau unigol neu mewn swmp. Gweler ein rhestr o adnoddau ar gyfer ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd isod. Gellir cael y rhan fwyaf o'r rhain ym mhob un o 24 iaith swyddogol yr UE yn ogystal â rhai yn y Gymraeg. Os oes pwnc sydd heb gael sylw neu un yr hoffech gael rhagor o wybodaeth amdano, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Yn Llyfrgell Wrecsam, mae gennym lyfrgell fechan o lyfrau sydd ar gael i'w benthyg i'r cyhoedd. Mae'r llyfrau hyn yn rhoi gwybodaeth am bynciau megis sut mae'r UE yn gweithio, Cyfraith yr UE, sefydliadau'r UE yn ogystal ag ystadegau a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer astudiaethau gradd neu ôl-radd.

Gweithdai

Gallwn helpu gyda dysgu am yr UE a darparu gweithdai ar gyfer pob oedran. Gall y rhain gynnwys gweithdai rhyngweithiol gyda trosolwg cyffredinol o'r hyn yw'r Undeb Ewropeaidd, cwisiau Ewropeaidd gyda gwobrau, sesiynau crefft, a gweithgareddau eraill yn ymwneud â gwaith grŵp. Nod y gweithdai hyn yw gwella gwybodaeth am yr UE a dysgu am agweddau ar ddinasyddiaeth yr UE. Gellir teilwra’r holl sesiynau i'ch anghenion ac oedran y disgyblion.

Os hoffech gael adnoddau ar gyfer gwersi neu ddeunydd ar gyfer yr ystafell ddosbarth gallwn ddarparu'r rhain am ddim.

Newyddlen

Cyfnewidfa Addurniadau Coeden Nadolig

Bob blwyddyn rydym yn trefnu cyfnewidfa addurniadau blynyddol rhwng ysgolion ar draws Ewrop.