Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Partneriaeth Diogelwch Cymunedo Wrecsam

Diogel WrecsamSefydlwyd y bartneriaeth yn Wrecsam yn 1998 i ddod ag asiantaethau pwysig y sector cyhoeddus ynghyd yn y Fwrdeistref Sirol i weithio ar y cyd er mwyn lleihau trosedd ac ofn trosedd. Ymhlith y partneriaid statudol yn y Bartneriaeth Cymunedol mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Gwasanaeth Prawf Cymru ac mae’r partneriaid eraill yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Y Swyddfa Gartref a’r Sector Gwirfoddol lleol.

Gellir diffinio amcanion cyffredinol y Bartneriaeth fel a ganlyn:

O ystyried yr amcanion hyn gellir diffinio ein meysydd allweddol ar gyfer 2011 - 2014 fel a ganlyn:

Cysylltiadau Defnyddiol