Partneriaeth Diogelwch Cymunedo Wrecsam

Safe Wrexham (external link)

Sefydlwyd y bartneriaeth yn Wrecsam yn 1998 i ddod ag asiantaethau pwysig y sector cyhoeddus ynghyd yn y Fwrdeistref Sirol i weithio ar y cyd er mwyn lleihau trosedd ac ofn trosedd. Ymhlith y partneriaid statudol yn y Bartneriaeth Cymunedol mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Gwasanaeth Prawf Cymru ac mae’r partneriaid eraill yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Y Swyddfa Gartref a’r Sector Gwirfoddol lleol.

Gellir diffinio amcanion cyffredinol y Bartneriaeth fel a ganlyn:

  • Lleihau trosedd yn y Fwrdeistref Sirol - sicrhau bod eich ardal yn lle diogel i ymweld ag, i weithio a byw yno.
  • Lleihau ofn trosedd yn y Fwrdeistref Sirol - sicrhau bod eich ardal yn teimlo fell le diogel i ymweld ag, i weithio a byw yno.

O ystyried yr amcanion hyn gellir diffinio ein meysydd allweddol ar gyfer 2011 - 2014 fel a ganlyn:

  • Lleihau lefelau trosedd gan gynnwys trais rhywiol a thrais yn y cartref
  • Mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Lleihau lefelau trosedd meddiangar (byrgleriaeth, trosedd cerbydau a throsedd busnes)
  • Lleihau aildroseddu drwy gefnogi'r asiantaethau sy'n ymdrin â throseddwyr yn weithredol.
  • Lleihau'r niwed mae camddefnyddio sylweddau yn ei achosi i gymunedau, teuluoedd ac unigolion
  • Mynd i'r afael â throsedd casineb ac anrhefn ac annog rhoi gwybod amdano.
  • Ymgysylltu â chymunedau er mwyn darparu sicrwydd meddwl a gwella hyder cyhoeddus.

Cysylltiadau

yn ôl i'r brig