Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Egluro’r Broses Damweiniau ac Achosion Brys

Mae'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys yn gyfrifol am ddelio ag argyfyngau sy'n bygwth bywydau ac ar gyfer y damweiniau neu'r anhwylderau hynny sydd angen gofal ar unwaith.

Mae'r broses ar gyfer y rheiny sydd heb apwyntiadau ac yn gweithredu ar system rhestr aros, yn seiliedig ar y cyntaf i’r felin. Mae'r system brysbennu yn golygu bod pob claf yn gweld nyrs cyn gweld Doctor ac maent yn cael eu hadolygu a’u categoreiddio fel y gwelir yr achosion mwyaf difrifol yn gyntaf.  

Mae’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys ar gael i gleifion GIG a rhai ag yswiriant iechyd preifat, er y gallai'r meini prawf a'r amseroedd aros amrywio.

Mae mynd i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys yn wahanol i gael apwyntiad gyda'ch meddyg teulu lleol. Ar gyfer anafiadau neu afiechydon llai difrifol, mae canolfan gerdded i mewn GIG neu ganolfan gofal brys yn fwy priodol i'ch trin heb apwyntiad.

Sut mae'n gweithio

Mae’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys ar agor 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae'r staff meddygol yn yr adran wedi'u hyfforddi'n dda mewn gofal brys meddygol, yn ogystal â gofal cyffredinol. Yn yr adran fe welwch:

Cofrestru

Os byddwch chi'n cyrraedd ag ambiwlans, fe'ch cofrestrir gan y criw ambiwlans ar eich rhan. Os ydych chi'n hynod o sâl, bydd y parafeddygon yn yr ambiwlans yn cwblhau'ch cofrestriad ac yn dyrannu’r rhan gywir o’r ysbyty.

Os byddwch chi'n mynd i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys heb ambiwlans, bydd angen i chi gofrestru yn y ddesg fel y peth cyntaf a wnewch. Mae hyn yn cynnwys ateb cwestiynau megis enw, dyddiad geni a chyfeiriad. Gofynnir i chi hefyd pam yr ydych yn ymweld â’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys.

Brysbennu

Mae Brysbennu yn system asesu sydd wedi'i sefydlu i sicrhau bod yr achosion mwyaf difrifol yn cael eu gweld yn gyntaf. Cewch eich rhag-asesu gan feddyg neu nyrs i'ch rhoi mewn categori blaenoriaeth. Er ei fod yn fuddiol i'r rhai sydd â gofynion brys, mae'n golygu y bydd ymholiadau llai brys yn aros yn hwy o lawer i'w gweld yn y pen draw.

Triniaeth neu ryddhau

Yn ddibynnol ar ganlyniadau eich asesiad, byddwch naill ai'n cael eich atgyfeirio i gael eich trin (gweld arbenigwr neu ymgynghorydd), cael eich trosglwyddo i ysbyty gwahanol neu’n cael eich rhyddhau (anfon adref).

Rhestrau Aros

GIG - Mae'r GIG wedi ymrwymo i amser aros o bedair awr i gleifion mewn adrannau damweiniau ac achosion brys, er y gall hyn fod yn ddwbl neu dair gwaith yr amser gan ddibynnu ar ba mor brysur yr ydyw. Mae nosweithiau Sadwrn a gwyliau yn dueddol o gynyddu'r nifer o gleifion.

Preifat - Fel arfer, mae'r amser aros ar gyfer cleifion iechyd preifat yn llai ac weithiau gellir eich gweld ar unwaith. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi gael gofal iechyd preifat a gallu gwneud eich ffordd eich hun i'r ysbyty, heb ddefnyddio ambiwlans.  

Cyfeiriadau gan MediCompare.

Nid ydi Cyngor Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill