Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth am Ymgynghoriad Cyhoeddus: Canolbwynt Celfyddyd a Diwylliant Newydd i Wrecsam

Pam fo hwn yn syniad da i Wrecsam?

Wrecsam yw’r dref fwyaf yng ngogledd Cymru, ond ar hyn o bryd mae’r dref yn dioddef o ganlyniad i sector manwerthu gwannach a strydoedd gwag gyda’r nos. Mae cynllun pwysig yn cael ei ddatblygu a fydd yn hyrwyddo bywyd, y celfyddydau a diwylliant canol y dref fel dull o helpu i’w adfywio.

Mae gan Wrecsam gefndir celfyddydau gweledol a maes cerddoriaeth gref eisoes. Ceir ‘gwefr’ am y sector celf sy’n ymddangos - ond nid yw’r oriel bresennol yn ateb y diben ac mae’n rhy fach i ymdopi â’r nifer uchel o ymwelwyr.

Cred Cyngor Wrecsam y gallai Canolbwynt Celfyddyd a Diwylliant mwy uchelgeisiol ddenu ymwelwyr i mewn i ganol y dref a gallai fod yn boblogaidd gyda thrigolion lleol. Mae pobl eisoes yn teithio sawl milltir i’n siopau, a byddai'r Canolbwynt Celfyddydau a Diwylliant newydd yn annog hyd yn oed mwy o bobl i ymweld â Wrecsam ac aros yma’n hwy, yn ogystal â marchnata Wrecsam fel cyrchfan newydd i artistiaid a rhai’n sy’n gwirioni ar gelf. Yn y pendraw, bydd mwy o bobl yng nghanol y dref yn cynorthwyo i ysgogi economi gyda’r nos Wrecsam er mwy denu mwy o fuddsoddwyr ac i adfywio canol ein tref.

Er mwyn cyflawni hyn, mae’n rhaid i ni wneud argraff amlwg a beiddgar - un a fydd yn newid safbwyntiau ac yn rhoi’r sylw haeddiannol i Wrecsam fel atyniad cyffrous!

Cynnig: Canolbwynt Celfyddyd a Diwylliant Newydd ym Marchnad y Bobl

Cyn yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn, nodwyd pum adeilad yng nghanol y dref fel lleoliadau posib ar gyfer y Canolbwynt Celfyddydau a Diwylliant newydd. Sgoriwyd pob un yn erbyn meini prawf, gan gynnwys lle, lleoliad, unigrywiaeth, costau a chynhyrchiad incwm er mwyn nodi’r ateb gorau.

Ar sail yr asesiad hwn, yr opsiwn gorau a ddaeth i’r amlwg oedd lleoli’r Canolbwynt Celfyddydau a Diwylliant y tu mewn i Farchnad y Bobl ochr yn ochr â’r farchnad bresennol.

Mae lleoli’r Canolbwynt Celfyddydau a Diwylliant ym Marchnad y Bobl yn gyfle i Wrecsam wneud y mwyaf o botensial y datblygiad ar gyfer y safle hwn er budd y busnesau lleol a sin y celfyddydau. Bydd yn helpu i adfywi’r farchnad ac atgyfnerthu ei rôl fel marchnad boblogaidd yng nghanol y dref drwy amrywio’r hyn sydd ar gael yno, a denu mwy o ymwelwyr,ac ymwelwyr sy’n gwario mwy. Ar yr un pryd bydd gan Wrecsam Ganolbwynt Celfyddydau eiconig yng nghanol y dref sy’n ennyn trafodaeth.

Y Weledigaeth ar gyfer y Canolbwynt Celfyddydau a Diwylliant

Er mwyn newid Marchnad y Bobl yn Ganolbwynt Celfyddydau a Diwylliant cyffrous y mae Wrecsam yn ei haeddu, rydym yn bwriadu llunio lleoliad a fydd yn gallu ymdopi â rhaglen amrywiol sy’n cynnig rhywbeth i bawb. Gallai gynnwys lle i oriel, lle ar gyfer perfformiadau achlysurol a lle ar gyfer sinema, lle i gynnyrch artistiaid, rhaglen addysgu a chaffi, a’r cwbl ochr yn ochr â’r stondinau marchnad presennol a newydd. Rydym am ddod yn ganolbwynt lle gall y gymuned leol, stondinwyr marchnad, artistiaid, cymdeithasau celf lleol, ymwelwyr, myfyrwyr a dosbarthiadau ysgol ryngweithio a mwynhau celf ragorol gyda’i gilydd!

Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen gwneud newidiadau i’r adeilad presennol. Mae’r penseiri AshSakula wedi datblygu rhai syniadau a brasluniau dechreuol ar gyfer y weledigaeth gyffrous hon yn y dyfodol gan gynnwys:

Yn y pendraw sut fydd y Canolbwynt Celfyddydau a Diwylliant yn cael ei ariannu?

Mae cynllun busnes yn cael ei baratoi ar hyn o bryd ar gyfer y Canolbwynt Celfyddydau a Diwylliant er mwyn penderfynu ar ei dichonolrwydd yn yr hirdymor yn fanylach.

Mae’r cynnig o ddod â Chanolbwynt Celfyddydau a Diwylliant i Farchnad y Bobl yn agor potensial i’w ariannu drwy incwm o werthiant tocynnau, pacio ceir, incwm manwerthu a chaffi yn ychwanegol at gefnogaeth Cyngor Wrecsam a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae gan y Cyngor Celfyddydau gysylltiadau cryf â’r prosiect ac yn ystyried Wrecsam yn strategol bwysig.

Dewch i rannu eich barn gyda ni!

Mae’n bwysig iawn i ni gael eich barn am y Canolbwynt Celfyddydau a Diwylliant newydd er mwyn i ni allu mynd ymlaen a chreu rhywbeth y bydd Wrecsam yn falch ohono.

Cysylltwch â’r Oriel Wrecsam, 11, Chester Street, Wrexham. LL13 8BE oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk