Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau Anodd 2018-20

Ymgynghoriad ‘Penderfyniadau Anodd’

Mae gan Gynghorau Lleol lai o arian i wario ar wasanaethau oherwydd bod y Llywodraeth (Cymru a’r DU) yn rhoi llai o arian yn ein cyllidebau bob blwyddyn.  Mae Cyngor Wrecsam eisoes wedi arbed oddeutu £18 miliwn yn y tair blynedd diwethaf, ac rydym yn credu ein bod am orfod dod o hyd i £13 miliwn arall yn y ddwy flynedd nesaf. Ar y cyfan, mae hyn yn golygu y bu rhaid i ni wneud arbedion o £52 miliwn ers 2008.

Rydym eisiau gallu darparu gwasanaethau da i chi, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella'r hyn yr ydym yn ei wneud.  Rydym yn gweithio’n galed i ddod yn sefydliad mwy modern ac i wneud yn siŵr bod gennym y staff a’r gwasanaethau cywir ar waith i ddiwallu anghenion pobl leol.  

Rydym yn ceisio gwneud arbedion na fydd yn effeithio ar y cyhoedd mewn ffordd ddrwg, ond gan fod gennym lai o arian i wario bob blwyddyn, mae’n mynd yn anoddach.  Hefyd, mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfrifoldebau newydd i ni bob blwyddyn, sydd i gyd yn costio arian ac amser (e.e. newidiadau yn y Gwasanaethau Cymdeithasol)

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae llawer ohonoch wedi rhoi eich barn ar ein cynigion.  Mae eich safbwyntiau a syniadau wedi ein helpu i benderfynu ar y newidiadau yr ydym yn eu gwneud.

Eleni, mae rhai syniadau yr ydym yn sôn wrthych amdanynt, ac nid ydym yn credu y byddant yn cael unrhyw effaith arnoch chi; felly nid ydym yn gofyn i chi am eich barn ar y rhain.  Rydym yn sôn wrthych am ein bod eisiau rhoi gymaint o wybodaeth ag y gallwn ynghylch yr holl bethau gwahanol yr ydym yn eu gwneud i arbed arian ac i wella'r hyn yr ydym yn ei wneud.  Mae rhai syniadau yr hoffem gael eich barn arnynt; a hefyd hoffem wybod os oes gennych unrhyw syniad nad ydym wedi meddwl amdano.

Ar ôl i ni gael eich holl safbwyntiau, byddant yn cael eu defnyddio gan Gynghorwyr i wneud penderfyniadau am gyllideb flwyddyn nesaf ym mis Ionawr a Chwefror 2018.

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi ddweud eich dweud.

  1. Llenwch yr arolwg - naill ai ar-lein neu ar bapur gan ddweud wrthym ni i ba raddau rydych chi’n cytuno â'r cynigion rydym ni wedi eu gwneud.
  2. Byddwn yn cynnal ymgynghoriadau manylach gyda defnyddwyr gwasanaeth ar gyfer rhai o'r cynigion hyn - a fydd hefyd yn cyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau.
  3. Fe allwch chi hefyd ysgrifennu atom yn 'Dywedwch Eich Barn',  Anecs 3ydd Llawr, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY
  4. Neu anfonwch e-bost atom i telluswhatyouthink@wrexham.gov.uk (dylid nodi ‘Penderfyniadau Anodd’ ar eich gohebiaeth)

Rydym eisiau cael eich holl ymatebion i law erbyn 30 Tachwedd er mwyn sicrhau ein bod yn cael cyfle i’w hystyried cyn gwneud y penderfyniadau terfynol yn y flwyddyn newydd.

Diolch i chi am gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn - rydym yn gwerthfawrogi eich barn.