Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau Anodd 2019/20

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Mae gan Gyngor Wrecsam hanes o wneud toriadau - £33.8m yn y pum mlynedd diwethaf a bron i £60m ers i’r argyfwng economaidd ddechrau yn 2007/08. Llwyddwyd i wneud dros ¾ o’r rhain gan effeithio cyn lleied â phosibl ar y rhan fwyaf o’r cyhoedd a heb orfod lleihau’n sylweddol y dewis o wasanaethau rydym yn eu darparu. 

Fodd bynnag, rydym yn awr yn wynebu sefyllfa lle mae’n rhaid i ni leihau’r gwasanaethau hynny (h.y. pwynt tyngedfennol). Mae’r arian rydym yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru a llywodraeth y Deyrnas Unedig (sydd tua 3/4; o’n holl gyllid) eisoes yn is na’r cyfartaledd y pen yng Nghymru. Yn ogystal, rydym wedi cadw ein Treth y Cyngor yn isel ac rydym yn awr yn wynebu mwy o alw am ein gwasanaethau, fel gofal cymdeithasol i blant ac oedolion. 

Rydym wedi bod yn lobïo’r Llywodraeth, ynghyd ag Awdurdodau Lleol eraill Cymru, i gael cyfran decach o’i chyllideb gyffredinol. Yn anffodus, fe wnaethom glywed ar ddechrau mis Hydref nad ydym wedi derbyn digon o arian i’n galluogi i ddiwallu ein holl bwysau cyllidebol ar gyfer 2019/20, ac mae hyn yn gadael peryglon cyllidebol ar gyfer 2020/21. Felly, mae’n rhaid i ni ddod o hyd i £9m ychwanegol eleni i fantoli’r cyfrifon. Yn ogystal, ni allwn fforddio peidio ag edrych tua’r dyfodol, oherwydd hyd yn oed os byddwn yn gwneud popeth rydym yn ei gynnig yn y ddogfen hon, rydym yn rhagweld y bydd angen i ni wneud arbedion pellach gwerth swm tebyg yn 2020/21.