Ymgynghoriad ynghylch Cyfuno Ysgol Fabanod y Waun ac Ysgol Gynradd Iau Ceiriog

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn arfaethu sefydlu Ysgol Gynradd Gymunedol yn y Waun, a bydd hynny’n digwydd trwy gyfuno Ysgol Fabanod y Waun ac Ysgol Gynradd Iau Ceiriog.  Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw gweld yn union beth yw barn y gymuned, y defnyddwyr posibl â’r rhanddeiliaid pwysig eraill.

Ers 2005 mae Cyngor Wrecsam, fel rhan o’r Adolygiad Cynradd, wedi ceisio cael ymgynghoriad ynghylch cyfuno’r ysgolion babanod a chynradd presennol.  Rydym wedi ceisio gwneud hyn ar adeg pan fyddai hynny’n tarfu cyn lleied ag y bo modd ar yr ysgolion; er enghraifft pan mae un pennaeth yn ymddeol.

Fe wnaeth Pennaeth Ysgol Gynradd Iau Ceiriog ymddeol ym mis Rhagfyr 2010 ac mae Pennaeth dros dro yn llenwi ei swydd ar hyn o bryd.  Mae gan Ysgol Fabanod y Waun Bennaeth sydd eisoes wrth ei gwaith.  Ar hyn o bryd mae’r Pennaeth yn Ysgol Fabanod y Waun ar gyfnod secondiad gyda’r awdurdod a bydd yn dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi 2011.

Yn amodol ar ganlyniad yr ymgynghoriad cyhoeddus fe ragwelir y bydd yr ysgol newydd yn agor ym mis Medi 2012 fan bellaf.


Cwestiynau Cyffredin am Ymgynghoriad ynghylch Cyfuno Ysgol Fabanod y Waun ac Ysgol Gynradd Iau Ceiriog


Allwch chi egluro proses yr ymgynghoriad?

Fe gynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd er mwyn trafod darpariaeth ysgol yn ardal y Waun.  Ar ben hynny byddwn yn defnyddio’r rhyngrwyd i gasglu sylwadau barn pobl.

Mae croeso ichi ofyn cwestiynau a rhoi eich sylwadau barn inni yn y cyfarfodydd hyn, ymateb ar-lein neu ymateb trwy ysgrifennu atom.

Dylai’r llythyrau ymateb gael eu hanfon at Dafydd Ifans, Uwch Swyddog Gwella Ysgolion, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG erbyn 29 Medi 2011.

Bydd eich sylwadau’n cael eu hystyried gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor mewn cyfarfod a gynhelir ym mis Hydref.  Bryd hynny fe wneir penderfyniad ynghylch cyhoeddi’r hysbysiadau statudol ai peidio.

Os bydd penderfyniad yn cael ei gymryd i fwrw ymlaen â’r cynigion, yna mae’n bur debyg y bydd yr hysbysiadau statudol yn cael eu cyhoeddi ym mis Medi 2011.

Bydd yr hysbysiadau i’w gweld yn y Wrexham Leader ac ar yr hysbysfyrddau wrth Ysgol Fabanod Y Waun yn Lôn y Capel ac wrth Ysgol Gynradd Iau Ceiriog yn Lôn Lwyd yn Y Waun.

Ar ôl i’r hysbysiadau gael eu cyhoeddi fe fydd cyfnod o un mis i roi ymateb yn mewn ysgrifen.  Hwn yw’r cyfnod statudol ar gyfer cyflwyno gwrthwynebiadau.  Dylid anfon y gwrthwynebiadau, mewn ysgrifen, at Dafydd Ifans, Uwch Swyddog Gwella Ysgolion, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

Os na cheir unrhyw wrthwynebiadau, yna bydd y cynnig yn cael ei benderfynu gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor ddau fis ar ôl dyddiad cyhoeddi’r hysbysiad.

Os bydd gwrthwynebiadau’n cael eu cyflwyno yna Gweinidogion Cymru fydd yn penderfynu ar y cynigion.  O ddiwedd y cyfnod gwrthwynebu bydd gan yr Awdurdod Lleol/Hyrwyddwyr ddwy wythnos, yn ystod pryd y bydd rhaid iddynt adael i Weinidogion Cymru gael y sylwadau ar y gwrthwynebiadau.

Gellir disgwyl derbyn penderfyniad Gweinidogion Cymru oddeutu 3 mis ar ôl cyflwyno’r gwrthwynebiadau a rhoi’r sylwadau arnynt.

Sut allaf i gael dweud fy marn am yr ymgynghoriad hwn?

Byddwch cystal ag ymateb ar-lein isod neu roi eich ymateb mewn ysgrifen.

Dylai’r llythyrau ymateb gael eu hanfon at Dafydd Ifans, Uwch Swyddog Gwella Ysgolion, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG erbyn 29 Medi 2011.

 phwy mae'r broses hon yn ymgynghori?

Rydym yn ymgynghori â’r gymuned, y defnyddwyr posibl a’r rhanddeiliaid pwysig eraill.  Rydym wedi cynnal cyfarfodydd ar gyfer y disgyblion, y rhieni, y staff a’r llywodraethwyr yn Ysgol Fabanod y Waun ac Ysgol Gynradd Iau Ceiriog gan mai’r grwpiau hyn a effeithir fwyaf yn ôl pob tebyg.  Byddwn hefyd yn mynd i weld Cylchoedd Chwarae yn yr ardal.

Pam mae'r Cyngor yn dymuno cyfuno'r ddwy ysgol?

Ers 2005 mae’r Awdurdod wedi rhoi cychwyn ar raglen cyfuno ysgolion babanod ac iau fel rhan o’r Adolygiad Cynradd.  Hyd yn hyn mae 10 cyfuniad wedi digwydd.  Mae tair set o ysgolion babanod ac iau ar ôl.

Pa mor llwyddiannus fu'r trefniadau cyfuno hyd yma?

Mae ysgolion cyfunedig Wrecsam wedi cyflawni nifer o amcanion pwysig.  Un o’r gwir fanteision i rieni a disgyblion fu cael gwared ag un o’r cyfnodau pontio yn addysg y plentyn.  Yn ôl y gwaith ymchwil a wnaed gall cyfnodau pontio darfu ar addysg y plentyn a rhaid rheoli hynny’n ofalus er mwyn i’r safonau gael eu cynnal.  Am y rheswm hwn gall cael gwared â chyfnod pontio fod yn fanteisiol i’r disgyblion.

Mae trefniadau cyfuno wedi galluogi cyrff llywodraethol i ddod â grwpiau o staff at ei gilydd - grwpiau a oedd ar wahân yn flaenorol - er mwyn iddynt gydweithio ar eu materion pwysig.  Gan mai dim ond un pennaeth ac nid dau fydd angen mwyach, bydd hynny’n arbed arian sylweddol hefyd a gellir defnyddio’r arian hwnnw i roi rhagor o gymorth er mwyn gwella canlyniadau’r disgyblion.

A fydd ysgol newydd yn cael ei hadeiladu?

Yn y lle cyntaf bydd yr ysgol yn parhau i weithredu ar safleoedd ar wahân yn yr un modd â’r rhan fwyaf o’r cyfuniadau eraill.  Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i fynd i’r afael â mater safleoedd ar wahân.  Pan fydd yr arian ar gael bydd yn mynd ati, yn drefnus, i newid y ddarpariaeth bresennol trwy adeiladu un ysgol gynradd bwrpasol ar un safle.  Fodd bynnag bydd hyn yn cymryd nifer o flynyddoedd.

Sut allai'r ysgol newydd effeithio ar addysg fy mhlentyn?

I ddechrau ni fydd y cyfuniad, i bob golwg, yn gwneud fawr ddim gwahaniaeth o ran lle’n union y bydd eich plentyn yn cael ei addysgu.  Byddai gan ysgol gyfunedig un pennaeth.  Mae hyn yn golygu y bydd gan yr ysgol un weledigaeth a chyd-ethos.  Bydd hefyd yn golygu bod y cyfnod pontio o’r babanod i’r iau yn fwy effeithiol fyth.  Er enghraifft, gallai’r ysgol gyfan gytuno ar faterion fel cynllunio, asesu a disgyblaeth.

Pa mor fawr fydd y grwpiau addysgu?

Mae gan y grwpiau addysgu derfyn statudol, sef 30 disgybl yn y dosbarthiadau babanod.  Mae cyllid Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cael ei ddarparu er mwyn sicrhau bod y disgyblion Iau hwythau mewn dosbarthiadau o 30 disgybl neu lai.

Sut fydd yr ysgol yn cael ei rheoli?

Byddai un corff llywodraethol yn rheoli’r ysgol gynradd. Yn y lle cyntaf fe sefydlir corff llywodraethol dros dro sy’n cynnwys dau lywodraethwr o'r ddau gorff llywodraethol presennol.

Sut fydd yr ysgol yn cael ei staffio?

Cyfrifoldeb y corff llywodraethol dros dro fydd penodi athrawon i weithio yn yr ysgol newydd.  Disgwylir y byddai’r staff addysgu a’r staff nad ydynt yn addysgu yn symud i’r ysgol newydd.  Efallai y bydd yn rhaid hysbysebu’n genedlaethol am uwch staff fel y Pennaeth ac unrhyw Ddirprwy Benaethiaid.

Pa gyfleusterau fydd gan yr ysgol newydd ar gyfer y disgyblion?

I ddechrau bydd y cyfleusterau yn aros fel y maent ar y ddau safle.  Os bydd ysgol newydd yn cael ei hadeiladu bydd ganddi’r cyfleusterau sydd, yn ôl yr ymchwil diweddaraf a wnaed, yn mynd i roi’r addysg fwyaf effeithiol i’r disgyblion.  Mae hyn yn cynnwys darpariaeth TGCh sy’n hwyluso’r defnydd a wneir o sgiliau ymchwil a dysgu, mannau dysgu hyblyg y gellir newid eu cyfluniad i gyd-fynd â gwahanol arddulliau a chyfleoedd dysgu, amgylchedd dysgu helaeth yn yr awyr agored ynghyd ag adeilad sy’n ynni-effeithlon.  Ar ben hynny bydd yn gallu rhoi gofal cofleidiol i’r disgyblion.

Pa gyfleusterau fydd gan yr ysgol newydd ar gyfer y gymuned?

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ysgolion yn rhan annatod o'r gymuned y maent yn ei gwasanaethu.  Felly mewn unrhyw adeilad newydd fe fydd lle pwrpasol yn cael ei gynnwys yn yr adeilad er mwyn i grwpiau cymunedol allu manteisio arno yn ystod y diwrnod ysgol a thu allan i’r oriau ysgol arferol. 

Mae’n bwysig nodi fodd bynnag mai am un ysgol ar ddau safle y mae’r cynnig ac felly byddai unrhyw gyllid yn dibynnu ar gael arian o ffynonellau eraill o’r tu allan yn y dyfodol.

Sut fydd yr Awdurdod Lleol yn sicrhau bod y traffig yn cael ei reoli'n briodol a bod gan y disgyblion lwybr cerdded diogel i fynd i'r ysgol?

Fe roddir ystyriaeth lawn i raglen llwybrau diogelach i’r ysgol, yn ystod y broses ymgynghori.  Os bydd canlyniad yr ymgynghoriad yn galw am hynny, fe gaiff ei gynnwys hefyd mewn unrhyw gamau cynllunio ychwanegol a fydd yn cael eu cymryd.


Os gennych chi unrhyw gwestiwn sydd angen ei ateb? Cofiwch ei e-bostio atom yn ChirkAmalgamationConsultation@wrexham.gov.uk neu gallwch ysgrifennu atom yn:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
16 Stryt yr Arglwydd
Wrecsam
LL11 1LG

Rhybudd Statudol i gau Ysgol Iau Y Waun ac Ysgol Iau Ceiriog a Sefydlu Ysgol Gynradd Gymunedol Newydd

Rhybudd Statudol i gau Ysgol Iau Y Waun ac Ysgol Iau Ceiriog a Sefydlu Ysgol Gynradd Gymunedol Newydd - fformat PDF 763Kb

 

yn ôl i'r brig