Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ymgynghori ar Ffederasiwn Ysgolion Dyffryn Ceiriog

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gyfle i staff, rhieni, budd-ddeiliaid a'r gymuned ehangach ddysgu am y cynigion trefniadaeth ysgolion a gyflwynwyd yn eich ardal chi.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno ceisio barn partïon â diddordeb.

Mae'r ddogfen ymgynghori hon â gwybodaeth y bydd angen i ymgyngoreion ei hystyried i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori. Mae'r broses yn dilyn y canllawiau rheoleiddio a nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Mae'r cyfnod ymgynghori ffurfiol yn dechrau ar  9 Ionawr 2018 ac yn dod i ben ar 21 Chwefror 2018.

Yr Ymgynghoriad

Mae’r Cyngor yn dymuno ceisio barn pawb sydd â diddordeb posibl yn y cynnig. Mae’n bwysig i ni gael cyfle i ystyried yr holl safbwyntiau cyn gwneud penderfyniad.

Mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau a chyflwyno eich barn a'ch sylwadau i ni drwy anfon e-bost at Ceiriogvalleyconsultation@wrexham.gov.uk