Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd - Ymgynghoriad

Cynnig i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg 210 lle newydd

Mae’r ymgynghoriad statudol llawn ar gynnig yr Awdurdod Lleol i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn awr wedi dod i ben.

Ar ôl ystyried yr adroddiad gwrthwynebiadau statudol, gwnaeth y Bwrdd Gweithredol y penderfyniad terfynol ar y cynnig ar 10 Gorffennaf 2018, sef i weithredu’r cynnig fel y manylir isod.

Cynnig i sefydlu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gyfle i’r gymuned leol ac ehangach ddysgu mwy am y cynigion i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd.

Yn ddiweddar cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd. Mae’r cyfnod ymgynghori wedi ei estyn er mwyn ymgysylltu ymhellach ag ymgyngoreion.

Bydd y cyfnod ymgynghori'n para rhwng 18 Rhagfyr 2017 a 30 Ionawr 2018.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno ceisio barn partïon â diddordeb ynghylch y cynnig i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg newydd. Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn cynnwys y wybodaeth y bydd angen i’r rhai yr ymgynghorir â nhw ei hystyried er mwyn cymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori. Mae’r broses yn dilyn arweiniad rheoleiddiol Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn cychwyn ar 26 Medi 2017 ac yn dod i ben ar 7 Tachwedd 2017.

Hysbysiad o’r Amserlen Ddiweddaraf ar gyfer cyhoeddi Dogfennau Ymgynghori sy’n cynnig sefydlu Ysgol Cyfrwng Cymraeg newydd.

Byddwch yn ymwybodol fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi rhedeg Ymgynghoriad yn ddiweddar ar gyfer sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd. Y cyfnod ymgynghori oedd 26 Medi 2017 hyd at 7 Tachwedd 2017.

Roedd yr Adroddiad Ôl Ymgynghori i fod yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Gweithredol ar 12 Rhagfyr 2017, bydd yr adroddiad bellach yn cael ei gyflwyno ar 13 Mawrth 2018.

Yr Ymgynghoriad

Bydd y cyfnod hysbysiad statudol yn dechrau ar 23 Ebrill 2018 a bydd yn dod i ben ar 22 Mai 2018.

O fewn cyfnod o 28 diwrnod i ddyddiad cyhoeddi'r cynnig hwn, hynny yw erbyn 22 Mai 2018, gall unrhyw un wrthwynebu'r cynigion. Dylid cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau yn ysgrifenedig a'u hanfon at:

Y Pennaeth Addysg
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Y 3ydd Llawr
Stryt y Lampint
Wrecsam
LL11 1AR

neu drwy e-bost at: newwelshmediumconsultation@wrexham.gov.uk

Sylwch, byddwch yn cael ymateb ysgrifenedig llawn i’ch adborth am yr ymgynghoriad maes o law.