Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2016/17 (Drafft ar gyfer ymgynghori)

Mae'r arolwg hwn wedi cau.

Ar ddiwedd bob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i bob cyngor yng Nghymru gyhoeddi adroddiad gwasanaethau cymdeithasol.

Mae yna fersiwn drafft o’n hadroddiad ar y dudalen hon.

Mae’n edrych ar ba mor dda y cafodd ein gwasanaethau eu darparu yn 2016-17, ac mae’n amlygu unrhyw welliannau angenrheidiol. 

Hefyd, mae’n egluro sut yr ydym yn mynd i helpu pobl yn ystod y flwyddyn i ddod.

Mae angen eich help chi arnom

Mae’r modd y darperir gwasanaethau cymdeithasol yn cael effaith anferthol ar fywydau pobl, ond mae’r heriau a wynebir yn fwy nag erioed.  Mae gennym lai o adnoddau ond mae’r galw’n cynyddu.    

Felly mae hon yn ddogfen bwysig iawn a hoffem glywed eich barn – am y pethau yr ydym wedi’i wneud a’r hyn yr ydym wedi dweud y byddwn yn ei wneud. 

Hefyd, hoffem wybod eich barn ar sut y cafodd yr adroddiad ei ysgrifennu.  A yw’n hawdd i'w ddeall?

Os ydych yn defnyddio ein gwasanaethau neu’n adnabod rhywun arall sy’n eu defnyddio (neu os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith yr ydym yn ei wneud), dyma eich cyfle i roi eich barn. 

Lawrlwythwch y drafft ac anfonwch eich sylwadau neu gwestiynau trwy e-bost, y post neu dros y ffôn erbyn dydd Llun, 24 Ebrill 2017

Byddwn yn defnyddio eich adborth i wella’r adroddiad – a byddwn yn cyhoeddi’r fersiwn terfynol erbyn diwedd Gorffennaf (2017).