Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Plas Madoc - Moderneiddio Eich Stad

Llynedd bu i ni gyhoeddi y bydd tai Stad Plas Madoc yn cael eu gwella’n sylweddol.

Mae’r gwelliannau’n rhan o brosiect Cyngor Wrecsam i sicrhau bod pob cartref yn y Fwrdeistref Sirol yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Llywodraeth Cymru erbyn 2020.

Bydd y gwelliannau’n cynnwys inswleiddio waliau allanol a gwaith toi ar 400 o dai Cubbitt (ffrâm ddur).

Bydd hyn hefyd yn gyfle i ni wella amgylchedd a thirwedd y stad. Gall y gwelliannau yma gynnwys ailgynllunio mannau cyhoeddus, mannau parcio, gosod ffensys newydd, ehangu gerddi a chodi tai newydd.

Cymerwyd cam mawr cyntaf y prosiect ym mis Ebrill 2016 pan gymeradwyodd Bwrdd Gweithredol y Cyngor y gwaith o ddymchwel 22 eiddo tri llawr yn ardaloedd Peris a Gwynant ym Mhlas Madoc. Bydd y gwaith dymchwel yn cael ei wneud ddechrau 2017.

Ewch i'r dudalen hon o Ddydd Iau 19 Ionawr i weld fideo o sut y gallai Plas Madoc edrych pan mae gwaith gwella wedi'i gwblhau.

Mae’r fideo wedi’i gynhyrchu gan bartneriaeth rhwng Adran Tai ac Economi Cyngor Wrecsam a Phrifysgol Glyndŵr.  Gwnaeth y myfyrwyr Dylunio a Thechnoleg Pensaernïol, Thom Gordon, Darren Pleavin a Ben Turner greu’r fideo yn ogystal â model pren pen bwrdd mawr o’r ystâd i helpu tenantiaid i weld y gwaith gwella posibl.

Gwnaeth y bartneriaeth ennill y wobr am ‘Arfer Gorau mewn Ymgysylltu â Thenantiaid’ yng Ngwobrau Ymgysylltu â Thenantiaid Cymru a gynhaliwyd yn Llandrindod y llynedd.

Darparwyd nawdd ar gyfer y prosiect gan gontractwyr Cyngor Wrecsam Top Notch, Novus Property Solutions a Travis Perkins.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith gwella tai sy'n cael ei wneud i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru, ewch i www.wrecsam.gov.uk/satc