Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sut y byddwn yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Gwella’ch Cartrefi

Beth ydi Safon Ansawdd Tai Cymru a sut mae'n effeithio ar denantiaid y Cyngor?

Un o brif amcanion Llywodraeth Cymru ydi sicrhau bod holl drigolion Cymru, gan gynnwys tenantiaid tai cymdeithasol, yn cael y cyfle i fyw mewn cartrefi o ansawdd da ac mewn cymunedau diogel.

I sicrhau bod pob cartref yn cael ei wella i safon dderbyniol, mae Llywodraeth Cymru wedi llunio dogfen o’r enw Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Dyma safon ar gyfer ansawdd a chyflwr eiddo ac mae’n cynnwys nifer o dargedau y bydd yn rhaid i gartrefi eu cyrraedd.

Mae dogfen SATC yn gofyn i dai cymdeithasol fod:

 • Mewn cyflwr da
 • Yn ddiogel
 • Wedi eu gwresogi'n ddigonol, yn effeithlon o ran tanwydd ac wedi eu hinswleiddio'n dda
 • Â cheginau ac ystafelloedd ymolchi modern
 • Wedi eu lleoli mewn ardal ddeniadol a diogel
 • Wedi eu rheoli’n dda

Mae gan awdurdodau lleol yng Nghymru tan 2020 i sicrhau bod eu holl dai cymdeithasol yn tico’r bocsys hyn ac yn cyrraedd y safon. Mae hyn yn golygu y bydd angen gwella'r tai nad ydyn nhw’n cyrraedd y safon hon ar hyn o bryd.

Sut mae Gwasanaeth Tai Cyngor Wrecsam yn mynd i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru?

Mae Gwasanaeth Tai Cyngor Wrecsam yn berchen ar dros 11,300 o dai cymdeithasol, y nifer mwyaf mewn unrhyw awdurdod Cymreig ac eithrio Caerdydd ac Abertawe. Mae'r stoc yma’n cynnwys eiddo o oedrannau, siapiau a meintiau amrywiol a adeiladwyd o bob mathau o wahanol ddeunyddiau. Mae’n rhaid i bob eiddo gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

I sicrhau bod y safon yn cael ei chyrraedd, mae'r Gwasanaeth Tai yn gweithredu rhaglen gynhwysfawr o welliannau i wella tai cymdeithasol Wrecsam. Bydd y rhaglen waith yn cymryd tua 4 blynedd i'w chwblhau, mewn union bryd i gwrdd â’r terfyn amser (2020).

Sut mae'r gwaith yn cael ei ariannu?

 • Bob blwyddyn bydd y Cyngor yn gosod cyllideb flynyddol ar gyfer gwaith gwella tai
 • Yn 2016/17 buddsoddwyd £54m yn y gwaith – y swm mwyaf erioed
 • Yn 2017/18 bydd £56.4m ychwanegol yn cael ei fuddsoddi mewn gwella tai– record newydd arall i Gyngor Wrecsam.
 • Daw’r arian o gyfuniad o incwm o rent tai cyngor, arian a fenthycwyd (benthyca darbodus) ac incwm o werthiant tiroedd ac eiddo’r Cyngor
 • Mae Cyngor Wrecsam hefyd yn derbyn Lwfans Gwaith Atgyweirio Sylweddol, sef grant o £7.6m y bydd Llywodraeth Cymru’n ei ddyfarnu i awdurdodau lleol i’w cynorthwyo i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru.

Pa welliannau fydd yn cael eu gwneud i’m heiddo?

 • Bydd eiddo yn cael cynnig cegin ac ystafell ymolchi newydd.
 • Bydd gwaith mewnol ac allanol ychwanegol yn cael ei wneud lle bo angen, i sicrhau bod yr eiddo yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.
 • Efallai y bydd rhai eiddo eisoes yn cyrraedd y safon ac felly ddim angen unrhyw waith mewnol nac allanol ychwanegol, ond efallai y bydd cartrefi eraill angen cryn dipyn o waith arnyn nhw.
 • Os oes angen gwneud gwelliannau i’ch eiddo chi, byddwch yn derbyn digon o rybudd.

Dyma grynodeb o'r gwaith mewnol ac allanol a all fod yn angenrheidiol:

Mewnol

 • Ceginau
  Gosod unedau cegin, unedau wal a sinc newydd, gosod gorffeniadau llawr diogel a ffannau echdynnu a gwaith cysylltiedig
 • Ystafelloedd Ymolchi
  Gosod swît ymolchi newydd (a thoiled ar wahân), cawod, llawr a ffannau echdynnu a gwaith cysylltiedig.
 • Ailweirio/Gwres Canolog
  Gosod boeleri a systemau gwres canolog newydd ac ailweirio. Lle bo'n bosibl, bydd y gwaith yma’n cael ei wneud ochr yn ochr â gosod ceginau/ystafelloedd ymolchi newydd er mwyn peidio â tharfu gormod arnoch chi

Gwaith Allanol

 • Tynnu Asbestos
 • Adeiladwaith Allanol
  Ail-bwyntio waliau, atgyweirio neu ailosod rendr confensiynol, gan dynnu unrhyw gladin a phwyntio neu ail-adeiladu cyrn simnai.
 • Atgyweiriadau Anhraddodiadol
  Inswleiddio waliau allanol ac unrhyw waith cysylltiedig. D.S. Os oes angen inswleiddio waliau allanol, efallai y bydd angen ail-doi hefyd.
 • Gwaith Allanol Cymunedol
  Gosod system drysau mynediad newydd, drysau cymunedol a goleuadau.
 • Materion Allanol Eraill
  Cryfhau neu ailgodi waliau cerrig, gwaith ar systemau draenio ac atgyweirio elfennau concrid gwan. Gall hefyd gynnwys atgyweirio, adnewyddu neu wella (lle bo angen a lle bo’n berthnasol) llwybrau troed, tai allanol/siediau, cyfleusterau sychu dillad, ffiniau (ffensys, waliau ac ati).

Pryd fydd y gwaith yn cael ei wneud?

Sut mae gwaith yn mynd rhagddo?

Yn 2017/18 bwriedir gwneud y gwaith canlynol

 • 2,000 o gartrefi i gael ceginau newydd
 • 2,400 o gartrefi i gael ystafelloedd ymolchi newydd
 • 450 o gartrefi i gael systemau gwres canolog newydd
 • 700 o gartrefi i gael eu hailweirio
 • 950 o gartrefi i gael toeau newydd
 • 280 o gartrefi i gael deunydd insiwleiddio waliau allanol

Pwy fydd yn gwneud y gwaith?

Mae'r Gwasanaeth Tai yn gweithio mewn partneriaeth â dwsinau o gontractwyr i sicrhau bod pob agwedd ar y gwaith gwella yn cael ei wneud i safon uchel.

A fydd y gwaith yn tarfu arnaf ac a oes unrhyw gymorth a chyngor ar gael?

 • Bydd ymgymryd â gwaith gwella ar y raddfa hon yn golygu y byddwch yn cael eich effeithio rhywfaint a bydd gwaith mewnol fel gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi yn tarfu’n arbennig arnoch chi. Rydym ni’n gobeithio y bydd y cynnyrch gorffenedig yn werth y drafferth ac, os ydych chi’n poeni am unrhyw beth, mae cymorth ar gael:
 • Mae'r Gwasanaeth Tai wedi cyflogi Swyddogion Cyswllt Tenantiaid a fydd yn cadw mewn cysylltiad â chi, yn ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych chi ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt rhyngoch chi a'r Gwasanaeth Tai.
 • Hefyd, mae gan ein contractwyr eu Swyddogion Cyswllt â Phreswylwyr eu hunain ac felly mi fydd yna wastad berson cyfeillgar y gallwch chi gysylltu ag o yn ystod y gwaith petai gennych chi unrhyw broblem.

Sut mae'r Gwasanaeth Tai yn monitro ansawdd y gwaith sy'n cael ei wneud?

 • Bydd pob agwedd ar y gwaith yn cael ei harolygu gan Glerc Gwaith y Gwasanaeth Tai cyn y bydd y gwaith yn cael ei nodi fel gwaith wedi ei gwblhau. Mae’n rhaid i'r Clerc fod yn fodlon bod y gwaith yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru cyn llofnodi’r datganiad cwblhau.
 • Mae'r Gwasanaeth Tai yn defnyddio Grwpiau Gwella Gwasanaeth, sy'n cynnwys tenantiaid etholedig, sy'n ymweld ag eiddo yn rheolaidd, yn siarad efo tenantiaid ac yn cynnal archwiliadau 'siopwr dirgel’ ar eiddo sy’n cael ei wella. Mae eu canfyddiadau yn cael eu hadrodd yn ôl i'r Gwasanaeth Tai i'n helpu ni gynnal gwaith o safon uchel a mynd i'r afael ag unrhyw fater sy’n codi.
 • Rydym ni hefyd yn dosbarthu holiaduron.

Beth os ydi’r arian yn darfod cyn y bydd y gwaith yn cael ei wneud ar fy eiddo?

Mae’n rhaid i bob tŷ cymdeithasol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020. Rydym ni’n ymrwymo ac yn addo i chi, y tenant, y bydd yr holl gartrefi yn cyrraedd y safon yn y pedair blynedd nesaf. Ni fydd unrhyw gartref yn cael ei adael ar ôl.

Beth yw Cynlluniau ‘Budd Cymunedol’?

Mae Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Tai Cyngor Wrecsam yn ymrwymo i sicrhau bod yr economi leol yn derbyn y gwerth mwyaf posibl o bob ceiniog sy’n cael ei gwario ar y gwaith i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru.  

Mae cymalau yn awr yn cael eu cynnwys yn yr holl brif gontractau, sy’n golygu bod yn rhaid i’r contractwyr sy’n gweithio gyda’r Gwasanaeth Tai ymrwymo i ‘roi rhywbeth ychwanegol’ yn ôl i’r economi leol trwy Gynlluniau Budd Cymunedol.  

Gall cynlluniau gynnwys noddi prosiectau lleol megis gerddi cymunedol a thimau chwaraeon, neu adnewyddu ysgolion, neuaddau pentref, canolfannau cymunedol ac ati.
Gall Buddion Cymunedol gynnwys cyflogi gweithwyr lleol, sefydlu cynlluniau prentisiaeth a phrynu stoc a chyflenwadau gan fusnesau lleol.  

Dros y 12 mis diwethaf mae Cynlluniau Budd Cymunedol wedi arwain at:

 • Dros 60 o brentisiaid modern yn cael eu cyflogi
 • Darparu 114 wythnos o brofiad gwaith
 • Mae 36 o weithwyr wedi cael gwaith tymor byr
 • Mae 34 o weithwyr wedi cael gwaith hir dymor
 • Mae £63,197 wedi’i roi fel arian parod neu mewn nwyddau i sefydliadau neu brosiectau yng Nghymru