Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymorth Grant Ar Gyfer Tai Fforddiadwy

Grant Tai Cymdeithasol

Caiff Grant Tai Cymdeithasol (SHG) ei roi i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig gan Lywodraeth Cynulliad Cymru gyda’r nod o ddarparu tai newydd fforddiadwy ar rent neu berchenogaeth cost isel.

Mae SHG yn talu am gynlluniau tai sy’n ateb anghenion a blaenoriaethau lleol fel y nodwyd gan awdurdodau lleol.

Mae modd defnyddio SHG i ddarparu tai ar rent neu berchenogaeth cost isel trwy adeiladu o’r newydd neu ddefnyddio adeiladau presennol.

Mae modd defnyddio SHG i gefnogi:

Yn Wrecsam, mae Grant Tai Cymdeithasol wedi cynorthwyo trwy ddatblygu nifer o ddatblygiadau tai newydd ynghyd â chynlluniau tai â chymorth ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu a materion iechyd meddwl.

Mae Grant Tai Cymdeithasol hefyd wedi cynorthwyo talu am gynllun Gofal Ychwanegol cyntaf Wrecsam ym Mhlas Madoc. 

Cronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol (SCIF)

Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n gweithredu Cronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol (SCIF) a chaiff ei defnyddio i dalu am brosiectau a rhaglenni amrywiol yng Nghymru, gan gynnwys prosiectau tai cymdeithasol.

Caiff arian i ddatblygu rhagor o dai cymdeithasol ei neilltuo i bob awdurdod lleol a chaiff Cymdeithasau Tai eu gwahodd i gynnig am y cymorth ariannol, sydd ar gael i brynu eiddo newydd, gwerthu tir a Chymorth Prynu.

Mae SCIF eisoes wedi talu am nifer o eiddo newydd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam gan gynnwys eiddo yn Llannerch Banna a Gerddi Victoria yn Wrecsam.