Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Am Ddim Mesurau Gwresogi ac Inswleiddio i Gymru

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref (HEES)
Freefone: 0800 316 2815

Beth yw'r cynllun effeithlonrwydd ynni yn y cartref?

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (y Cynulliad) sy'n ariannu'r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref (HEES). Mae'n darparu grant o hyd at £2,700 i wneud eich cartref yn gynhesach, yn fwy ynni effeithiol ac yn fwy diogel.

Bydd HEES yn canolbwyntio ar y bobl sy'n wynebu'r peryglon iechyd mwyaf - sef pobl hyn. pobl gyda phlant o dan 16 oed a rhai sy'n anabl neu'n sâl iawn.

Penodwyd yr Eaga Partnership i redeg y cynllun ar ran y Cynulliad.

Pwy sy'n gymwys am grant?

Targedwyd y cynllun at deuluoedd, sy'n derbyn rhai budd-daliadau, allai fod angen cymorth i gadw'n gynnes a diogel.

Rhannwyd y cynllun yn ddwy; sef HEES:

HEES ar gyfer teuluoedd gyda phlant o dan 16 oed.

HEES Plws teuluoedd un rhiant gyda phlant o dan 16, pobl dros 60 oed a'r rheiny sy'n anabl neu'n sâl iawn.

Mae'r Cynulliad wedi cydnabod fod pobl dros 60 oed, teuluoedd un rhiant a phobl sy'n anabl neu'n gronig sâl ac ar incwm isel yn wynebu problemau arbennig. Dyna pam mae'n darparu cymorth ychwanegol ar ffurf HEES Plws.
Anelwyd y cynllun yn benodol at bobl sy'n berchen eu cartrefi a rhai sy'n rhentu tai gan landlordiaid preifat, gan mai dyma'r grwpiau sy'n cynnwys y nifer fwyaf o bobl sy'n wynebu problemau dyrys.

Beth fydd yn costio?

Ni fyddwch yn gorfod talu unrhyw beth cyn belled bod cost y gwaith yn dal o fewn y grant cymwys.

Pwy fydd yn gwneud y gwaith?

Fe drefnwn fod cwmnïau profiadol lleol, wedi'u cofrestru gyda ni, yn gwneud y gwaith.

Beth nesaf?

Bydd un o'n harolygwyr yn galw heibio i esbonio'r cynllun, eich helpu i lenwi'r ffurflenni a phennu pa fesurau sy'n addas ar gyfer eich cartref.

Gwybodaeth Gyfredinol

Gofynnwch am brawf identiti bob tro byddwn ni, neu un o'n cynrychiolwyr, yn ymweld â'ch cartref. Fe ofynnwn i chi am brawf eich bod yn hawlio budd-dâl neu rywbeth sy'n nodi'ch oedran. Bydd yn rhaid i chi lofnodi ffurflen gais yn cadarnhau eich bod am i ni wneud y gwaith. Gallwn ateb unrhyw gwestiynau fydd gennych am y Cynllun pan ymwelwn â'ch cartref.

Byddwn yn defnyddio system cyfrinair er mwyn eich diogelu. Cofiwch ddefnyddio'r cyfrinair a gytunwyd bob amser.

Ein nod yw trefu gwaith o'r safon uchaf posibl a byddwn yn archwilio cyfran o'r gwaith a wneir er mwyn sicrhau hynny.

Grant HEES

Mae'n bosibl bydd yr isod yn gallu hawlio grant o hyd at £1500 o dan yr HEES:

Beth yw'r grant yn darparu?

Bydd HEES yn darparu pecyn inswleiddio a gwresogi wedi'i deilwrio ar gyfer anghenion pob cartref, yn cynnwys mesurau addas o'r rhestr isod.

Mesurau inswleiddio

Systemau gwresogi

Mesurau ychwanegol

Ffoniwch Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref (HEES) â Freefone 0800 316 2815 i ffurflen cais.

Grant HEES Plws

Yn ogystal â mesurau'r HEES, gall HEES Plws hefyd gynnig systemau gwresogi canolog trydan neu nwy.

Mae'n bosibl bydd yr isod yn gallu hawlio grant o hyd at £2700 o dan HEES Plws:

Beth yw'r grant yn darparu?

Yn ogystal â mesurau'r HEES, gall HEES Plws hefyd gynnig systemau gwresogi canolog trydan neu nwy.

Os ydych dros 60, berchen eich cartref a ddim yn hawlio budd-dâl, yna fe allech fod yn gymwys i gael grant o 25% tuag at gost mesurau inswleiddio, hyd at uchafswm o £375.

Os ydych dros 60 oed ac yn byw mewn ardal arbennig, fe allwn gynnig mesurau diogelwch megis cloeon drysau a ffenestri (cyllidwyd gan y Swyddfa Gartref a'r Cynulliad). Holwch i weld os ydych yn byw mewn ardal gymwys. Fe allwn helpu i drefnu'r pecyn gorau ar eich cyfer.

Ffoniwch Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref (HEES) â Freefone 0800 316 2815 i ffurflen cais.