Am Ddim Mesurau Gwresogi ac Inswleiddio i Gymru

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref (HEES)
Freefone: 0800 316 2815

Beth yw'r cynllun effeithlonrwydd ynni yn y cartref?

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (y Cynulliad) sy'n ariannu'r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref (HEES). Mae'n darparu grant o hyd at £2,700 i wneud eich cartref yn gynhesach, yn fwy ynni effeithiol ac yn fwy diogel.

Bydd HEES yn canolbwyntio ar y bobl sy'n wynebu'r peryglon iechyd mwyaf - sef pobl hyn. pobl gyda phlant o dan 16 oed a rhai sy'n anabl neu'n sâl iawn.

Penodwyd yr Eaga Partnership i redeg y cynllun ar ran y Cynulliad.

Pwy sy'n gymwys am grant?

Targedwyd y cynllun at deuluoedd, sy'n derbyn rhai budd-daliadau, allai fod angen cymorth i gadw'n gynnes a diogel.

Rhannwyd y cynllun yn ddwy; sef HEES:

HEES ar gyfer teuluoedd gyda phlant o dan 16 oed.

HEES Plws teuluoedd un rhiant gyda phlant o dan 16, pobl dros 60 oed a'r rheiny sy'n anabl neu'n sâl iawn.

Mae'r Cynulliad wedi cydnabod fod pobl dros 60 oed, teuluoedd un rhiant a phobl sy'n anabl neu'n gronig sâl ac ar incwm isel yn wynebu problemau arbennig. Dyna pam mae'n darparu cymorth ychwanegol ar ffurf HEES Plws.
Anelwyd y cynllun yn benodol at bobl sy'n berchen eu cartrefi a rhai sy'n rhentu tai gan landlordiaid preifat, gan mai dyma'r grwpiau sy'n cynnwys y nifer fwyaf o bobl sy'n wynebu problemau dyrys.

Beth fydd yn costio?

Ni fyddwch yn gorfod talu unrhyw beth cyn belled bod cost y gwaith yn dal o fewn y grant cymwys.

Pwy fydd yn gwneud y gwaith?

Fe drefnwn fod cwmnïau profiadol lleol, wedi'u cofrestru gyda ni, yn gwneud y gwaith.

Beth nesaf?

Bydd un o'n harolygwyr yn galw heibio i esbonio'r cynllun, eich helpu i lenwi'r ffurflenni a phennu pa fesurau sy'n addas ar gyfer eich cartref.

Gwybodaeth Gyfredinol

Gofynnwch am brawf identiti bob tro byddwn ni, neu un o'n cynrychiolwyr, yn ymweld â'ch cartref. Fe ofynnwn i chi am brawf eich bod yn hawlio budd-dâl neu rywbeth sy'n nodi'ch oedran. Bydd yn rhaid i chi lofnodi ffurflen gais yn cadarnhau eich bod am i ni wneud y gwaith. Gallwn ateb unrhyw gwestiynau fydd gennych am y Cynllun pan ymwelwn â'ch cartref.

Byddwn yn defnyddio system cyfrinair er mwyn eich diogelu. Cofiwch ddefnyddio'r cyfrinair a gytunwyd bob amser.

Ein nod yw trefu gwaith o'r safon uchaf posibl a byddwn yn archwilio cyfran o'r gwaith a wneir er mwyn sicrhau hynny.

Grant HEES

Mae'n bosibl bydd yr isod yn gallu hawlio grant o hyd at £1500 o dan yr HEES:

 • Deiliaid cartrefi sy'n derbyn Credyd Treth Teluoedd mewn Gwaith (cyfanswm incwm hyd at £11250 cyn treth)

 • Deiliaid cartrefi gyda phlentn o dan 16 sy'n derbyn un neu ragor o'r budd-daliadau isod:

 • Cymhorthdal Incwm

 • Budd-dâl Tai

 • Budd-dâl Treth Gyngor

 • Lwfans Ceisio Gwaith ar sail Incwm

Beth yw'r grant yn darparu?

Bydd HEES yn darparu pecyn inswleiddio a gwresogi wedi'i deilwrio ar gyfer anghenion pob cartref, yn cynnwys mesurau addas o'r rhestr isod.

Mesurau inswleiddio

 • Inswleiddio croglofftydd

 • Atal drafftiau

 • Inswleiddio waliau dwbl

 • Siaced tanc dwr poeth

Systemau gwresogi

 • Gwresogyddion ystafell nwy gyda thermostat

 • Gwresogyddion stôr trydan

 • Siaced tanc dwr poeth

Mesurau ychwanegol

 • Cyngor ynni

 • 2 fwlb ynni isel

Ffoniwch Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref (HEES) â Freefone 0800 316 2815 i ffurflen cais.

Grant HEES Plws

Yn ogystal â mesurau'r HEES, gall HEES Plws hefyd gynnig systemau gwresogi canolog trydan neu nwy.

Mae'n bosibl bydd yr isod yn gallu hawlio grant o hyd at £2700 o dan HEES Plws:

 • Pobl dros 60 oed a theuluoedd un rhiant gyda phlentyn o dan 16 sy'' derbyn un o'' budd-daliadau isod:

  • Cymhorthdal Incwm

  • Budd-dâl Tai

  • Budd-dâl Treth Gyngor

  • Lwfans Ceisio Gwaith ar sail Incwm

 • Deiliaid cartrefi sy'n anabl neu'n gronig sâl ac yn derbyn un o'r budd-daliadau isod:
  • Cymhorthdal Incwm (sy'n gorfod cynnwys premiwm anabledd)

  • Budd-dâl Tai (sy'n cynnwys premiwm anabledd)

  • Budd-dâl Treth Gyngor (sy'n gorfod cynnwys premiwm anabledd)

  • Credyd Treth Person Anabl

  • Lwfans Gweini

  • Lwfans Byw i'r Anabl

  • Budd-dâl Anabledd Anaf Diwydiannol (sy'n gorfod cynnwys Lwfans Gweini Cyson)

  • Pensiwn Anabledd Rhyfel (sy'n gorfod cynnwys atodiad symudoledd, Lwfans Gweini Cyson neu Lwfans Gweini)

 • Teuluoedd gyda phlentyn o dan 16 sy'n hawlio Budd-dâl Plant a ble mae'r plentyn yn derbyn un o'r isod:

  • Lwfans Gweini

  • Lwfans Byw i'r Anabl

Beth yw'r grant yn darparu?

Yn ogystal â mesurau'r HEES, gall HEES Plws hefyd gynnig systemau gwresogi canolog trydan neu nwy.

Os ydych dros 60, berchen eich cartref a ddim yn hawlio budd-dâl, yna fe allech fod yn gymwys i gael grant o 25% tuag at gost mesurau inswleiddio, hyd at uchafswm o £375.

Os ydych dros 60 oed ac yn byw mewn ardal arbennig, fe allwn gynnig mesurau diogelwch megis cloeon drysau a ffenestri (cyllidwyd gan y Swyddfa Gartref a'r Cynulliad). Holwch i weld os ydych yn byw mewn ardal gymwys. Fe allwn helpu i drefnu'r pecyn gorau ar eich cyfer.

Ffoniwch Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref (HEES) â Freefone 0800 316 2815 i ffurflen cais.

yn ôl i'r brig