Yn gymwys i gael help?

Mae’n bosibl na fydd rhai grwpiau o bobl yn gymwys i gael help, er enghraifft:

  • Os nad ydych wedi byw yn y DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw am y 5 mlynedd ddiwethaf, ac nad ydych yn cael eich ystyried yn drigolyn sefydlog yma;
  • Os ydych yn ddinesydd Ewropeaidd sydd wedi torri ‘Gorchymyn Preswyliad’;
  • Os ydych wedi hawlio lloches ers cyrraedd y wlad hon o wlad dramor, a bod eich cais yn parhau i gael ei ystyried gan y Swyddfa Gartref;
  • Os ydych yn fewnfudwr anghyfreithlon;
  • Os ydych wedi byw yn y DU yn hirach nag y dylech;
  • Os oes gennych ganiatâd cyfyngedig i aros yn y wlad hon (er enghraifft fel myfyriwr neu ymwelydd), ac nad ydych yn cael hawlio cymorth ariannol na chymorth o ran llety o gronfeydd cyhoeddus;
  • Os nad ydych yn gymwys, byddwch yn derbyn llythyr sy’n esbonio’r rhesymau dros y penderfyniad.  Byddwch yn derbyn cyngor a chymorth ynghylch yr help a allai fod ar gael i chi gan asiantaethau eraill neu ffyrdd eraill o ddod o hyd i lety addas;
  • Os ydych yn gymwys i gael cymorth, bydd angen i’ch Swyddog Digartrefedd  ganfod a ydych yn ddigartref a phenderfynu pa gymorth y gallwn ei gynnig i chi.

yn ôl i'r brig