Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfraddau Lwfans Tai Lleol

Mae’r Lwfans Tai Lleol, LTLl, yn dibynnu ar ba ardal yr ydych yn byw ynddi a nifer yr ystafelloedd gwely sydd eu hangen ar bawb sy’n byw yn y tŷ.

Rhennir Wrecsam yn dair ardal LTLl a elwir yn Ardaloedd Marchnad Rhenti Eang neu AMRhE. Mae’r AMRhE yng Nghymru yn cael eu gosod gan Wasanaeth y Swyddogion Rhenti, sy’n rhan o Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae AMRhEau yn Lloegr yn cael eu gosod gan y Gwasanaeth Rhenti, asiantaeth weithredol o’r Adran Gwaith a Phensiynau. Cytunir ar AMRhEau trawsffiniol ar y cyd gan y ddau wasanaeth. Mae Gwasanaeth y Swyddogion Rhenti a’r Gwasanaeth Rhenti yn annibynnol o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Gan gyfrif pob preswylydd unwaith yn unig ac yn y grŵp cyntaf y maent yn perthyn iddo, caniateir un ystafell wely ar gyfer:

Mae hawliwr sengl o dan 35 mlwydd oed yn gallu cymhwyso am dreth ystafell rhannol.

Lefelau rhent Lwfans Tai Lleol Ebrill 2015 (wythnosol)

Nifer ystafelloedd Wrecsam
Ystafell a rennir £65.65
1 Ystafell wely £84.21
2 Ystafell wely £105.94
3 Ystafell wely £123.58
4 Ystafell wely £156.89

Newidiadau i Lwfans Tai Lleol o 1 Ebrill 2013

Ni fydd hawl y rhai sy’n hawlio Budd-dal Tai y mae eu hawl i fudd-daliadau yn cael ei asesu yn unol â rheolau Lwfans Tai Lleol yn cael ei adolygu 12 mis ar ôl y dyddiad hawlio o hyn ymlaen. 

O fis Ebrill 2013 ni fydd yr hawliadau yn cael eu hadolygu 12 mis ar ôl hawlio’r budd-dal tai yn wreiddiol. Yn hytrach bydd y gyfradd Lwfans Tai Lleol ar gyfer yr holl hawliadau yn cael ei adolygu ar 1 Ebrill bob blwyddyn, neu’r dydd Llun cyntaf yn dilyn y dyddiad hwn, os yw’r rhent yn ddyledus yn wythnosol.    

Yn hytrach na bod yn gysylltiedig â lefelau rhent lleol, o fis Ebrill 2013 bydd cyfraddau Lwfans Tai Lleol yn cynyddu yn ôl swm chwyddiant y Mynegai Prisiau Defnyddwyr, a disgwylir y bydd y Gwasanaeth Rhent yn cyhoeddi cyfraddau Lwfans Tai Lleol Ebrill nesaf ym mis Rhagfyr 2012. 

Os yw’r rhent yn is na’r gyfradd Lwfans Tai Lleol o Ebrill 2013, a bod y rhent yn  cynyddu, byddwn yn medru ymdrin â’r cynnydd hwn hyd at y gyfradd Lwfans Tai Lleol. Os yw’r rhent eisoes yn uwch na’r gyfradd Lwfans Tai Lleol a’i fod yn cael ei gynyddu, ni fyddwn yn medru ymdrin â’r newid nes bo’r gyfradd Lwfans Tai Lleol yn cynyddu’n uwch na’r lefel rhent newydd.

Er mwyn osgoi ailasesu’r Lwfans Tai Lleol yn agos at ei gilydd i rai hawlwyr, ni fydd y rhai y dylid eu hadolygu rhwng Ionawr 2013 a Mawrth 2013 dan y drefn bresennol yn cael eu hadolygu tan Ebrill 2013.

Bydd unrhyw hawliadau budd-dal y mae’r newidiadau hyn yn effeithio arnynt yn cael eu hailasesu’n awtomatig ar yr adeg priodol.