Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddog Galluogi ym Maes Tai yng Nghefn Gwlad

Caiff y Swyddog Galluogi ym Maes Tai yng Nghefn Gwlad ei gyllido ar y cyd rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cynghorau Wrecsam a Sir y Fflint a Chymdeithas Dai Wales & West, Chymdeithas Dai Clwyd Alyn a Chymdeithas Dai Clwyd. Brocer annibynnol yw Swyddog Galluogi ym Maes Tai yng Nghefn Gwlad sy’n datblygu tai fforddiadwy ar gyfer cymunedau gwledig, trwy weithio gydag awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a chymunedau lleol,. 

Gan roi cyngor a chefnogaeth annibynnol, mae’r Swyddog Galluogi ym Maes Tai yng Nghefn Gwlad yn gweithredu fel hyrwyddwr i nodi a gweld bod tir ac eiddo gwag yn cael eu defnyddio ar gyfer tai fforddiadwy. Gan weithio gyda Chynghorau Cymuned, tirfeddianwyr lleol, Swyddogion Cynllunio, Cymdeithasau Tai ac unigolion a sefydliadau perthnasol eraill, bydd y Swyddog Galluogi ym Maes Tai yng Nghefn Gwlad yn helpu cael hyd i atebion ymarferol i ddiwallu anghenion tai cymunedau gwledig ar hyd a lled Wrecsam a Sir y Fflint.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch affordablehousing@wrexham.gov.uk.