Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tenantiaethau Rhagarweiniol (maent hefyd yn cael eu galw’n denantiaethau ar brawf)

Ers Deddf Tai 1996, mae gan Awdurdodau Lleol y dewis o roi Tenantiaethau Rhagarweiniol i denantiaid newydd. Pan fydd Cynghorau'n dewis Cynllun Tenantiaeth Ragarweiniol, yna rhaid i hwnnw fod yn berthnasol i bob tenantiaeth newydd.

Mae'r mwyafrif o denantiaethau'r Cyngor yn Denantiaethau Diogel. Maent yn cynnwys nifer o hawliau cyfreithiol sy'n ymwneud â chyfnod cyfan y denantiaeth.

Fodd bynnag, bydd Tenantiaeth Ragarweiniol yn para am y 12 mis cyntaf (y cyfnod prawf). Os na cheir unrhyw broblemau gyda’r denantiaeth yn ystod y cyfnod hwn, yna bydd y denantiaeth yn dod yn Denantiaeth Ddiogel yn awtomatig ar ben-blwydd y dyddiad y dechreuodd y denantiaeth.

Bydd gan y tenant, wedyn, holl hawliau a chyfrifoldebau tenant diogel.

Mae gan Denantiaid Rhagarweiniol lai o hawliau na thenantiaid diogel, ac mae'n haws eu troi allan o'u cartref.

Bydd eich Cytundeb Tenantiaeth yn rhoi gwybod i chi p'un ai a ydych yn Denant Rhagarweiniol ynteu'n Denant Diogel.