Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Faint o arian ydw i angen i fyw arno yn ôl y Llywodraeth?

Unwaith inni bennu cyfansoddiad eich cartref yna bydd angen inni ddiddwytho faint o sydd ei angen arnoch, yn ôl y Llywodraeth, i gwrdd â’ch anghenion byw sylfaenol. Dyma yw eich swm cymwys.

Mae’ch swm cymwys yn cynnwys eich lwfans personol a phremiymau sy’n adlewyrchu cyfansoddiad ac amgylchiadau arbennig eich cartref. Bydd y swm cymwys a bennwn ni ar gyfer eich cartref yr un fath yng nghyfrifiad eich Budd-dal Tai a Threth Cyngor.

Unwaith inni fod wedi pennu eich swm cymwys byddwn yn ei gymharu yn erbyn yr incwm y mae’ch cartref yn ei dderbyn. Os yw’ch incwm yn llai na’ch swm cymwys yna byddwch yn derbyn y gyfradd uchaf o Fudd-dal Tai a Threth Cyngor.

Os yw’ch incwm uwchlaw’r swm cymwys a osodir gan y Llywodraeth byddwn yn lleihau swm y Budd-dal Tai a Threth Cyngor drwy gyfrifiad graddfa symudol.

Os ydych yn derbyn Lwfans Ceisio Gwaith (seiliedig ar incwm), Cymhorthdal Incwm neu Gredyd Pensiwn Gwarantedig ni fydd raid inni bennu eich swm cymwys, ac fe gewch y gyfradd uchaf o Fudd-dal Tai a Threth Cyngor.

Lwfansau Personol a Phremiymau

Lwfansau personol yw symiau a osodir gan y Llywodraeth sy’n adlewyrchu cyfansoddiad ac oed eich teulu. Ceir sawl cyfradd wahanol ar gyfer hawlwyr unigol, yn ôl eu hoed ac a ydynt yn rhieni unigol ai peidio. Hefyd ceir gwahanol gyfraddau ar gyfer cyplau, yn ôl eu hoed, a symiau penodol ar gyfer pob plentyn neu berson ifanc yn y teulu. Does dim lwfans personol ar gyfer annibynyddion sy’n byw yn eich cartref.

Dyrennir premiymau pan ddiwallir amodau hawlio, ac yn y rhan fwyaf o achosion y sbardun yw aelod o deulu’r hawliwr yn derbyn budd-dal penodol gan y wladwriaeth. Y premiwm mwyaf cyffredin yw’r premiwm teulu a ddyrennir pan fo o leiaf un plentyn neu berson ifanc yn nheulu’r hawliwr. Mae premiymau eraill yn tueddu i adlewyrchu graddau o anabledd neu salwch y person, eu gofynion o ran gofal, ac yn tueddu i fod yn fyw cymhleth.

Gall yr union ffordd y byddwn yn pennu eich swm cymwys fod yn gymhleth ac mae’r cyfraddau a bennir gan y Llywodraeth yn cael eu hadolygu’n flynyddol. Am y rhesymau hyn anymarferol fyddai disgrifio’r holl senarios posib allai gyfrannu tuag at swm cymwys hawliwr.