Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gofynion Tystiolaeth

Os byddwch yn gwneud cais am Fudd-dal Tai a Threth Cyngor gofynnir ichi wirio’r dudalen hon cyn danfon eich cais at y Cyngor.

Mae’n hanfodol bwysig eich bod yn darparu’r dystiolaeth a nodwyd gennym cyn gynted ag sydd bosib, er mwyn inni fedru gwneud penderfyniad am eich cais cyn gynted ag y bo modd.

Heb y dystiolaeth sydd ei hangen arnom nid oes modd inni wneud penderfyniad o’ch plaid, mewn geiriau eraill, byddwn yn cymryd nad ydych yn gymwys i dderbyn budd-dal.

Os nad oes gennych y dystiolaeth sydd ei hangen arnom ar yr union adeg pan fyddwch am wneud cais am fudd-dal, peidiwch ag oedi wrth ddanfon eich ffurflen gais am fudd-dal atom neu fel arall gallech golli rhywfaint o fudd-dal. Byddwn yn gofyn ichi ddarparu’r dystiolaeth yn nes ymlaen.

Mae’r rhestr wirio hefyd ar gael yn y ffurflen gais am Fudd-dal Tai a Threth Cyngor.

Beth nawr?

Nawr eich bod wedi gwneud eich cais am Fudd-dal Tai a Threth Cyngor efallai yr hoffech wybod mwy ynglŷn â phwy sy’n gymwys i hawlio Budd-dal Tai a Threth Cyngor, sut rydym yn cyfrifo’ch hawl, a sut a phryd y byddwch yn derbyn eich budd-daliadau. Os felly, cliciwch y ddolen “Hawlwyr Newydd”.