Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sut mae hysbysu twyll budd-daliadau?

Os ydych yn amau ​​bod rhywun yn twyllo, gallwch roi gwybod am hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd:

Twyll Budd-daliadau

Rhoi Gwybod Am Twyll Budd-daliadau Arlein

Dros y Ffôn: Llinell gymorth Twyll Budd-daliadau Cenedlaethol yr Adran Gwaith a Phensiynau - 0800 854 440, (ffôn testun 0800 320 0512). Gall siaradwyr Cymraeg ffonio 0800 678 3722

Drwy’r Post: NBFH, PO Box 224, Preston, PR1 1GP

Twyll nad ydyw’n ymwneud â budd-daliadau

Rhoi Gwybod Arlein

Dros y ffôn: 01978 292728

Dros y rhyngrwyd: Llenwch ffurflen atgyfeirio ar-lein (Dolen gyswllt)

Dros e-bost: stampoutfraud@wrexham.gov.uk

Drwy’r Post: Rhoi’r gorau i dwyll, Blwch Post 2069, Wrecsam

Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Pa wybodaeth sydd angen i mi roi?

Po fwyaf o wybodaeth y gallwch ei rhoi ynghylch twyll honedig, mwyaf tebygol fyddwn ni o’i atal, ond peidiwch â digalonni os nad oes gennych lawer o wybodaeth i’w rhoi.

Rydym wedi rhoi rhestr o fanylion fyddai’n ddefnyddiol i ni wybod, os ydych yn gallu rhoi’r wybodaeth hon:

Os byddwch yn amau pobl o beidio â datgan eu bod yn gweithio:

Os nad yw pobl yn datgan eu bod yn byw gyda’u phartner:

Os nad yw rhywun mwyach yn byw mewn cyfeiriad:

Os nad yw pobl yn datgan eu holl incwm:

Mae dau ddarn arall o wybodaeth sy’n gallu bod yn hanfodol i ni:

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth. Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw wybodaeth y gallwch ei rhoi’n fawr a bydd bob amser yn cael ei thrin yn hollol gydgyfrinachol.