Sut mae hysbysu twyll budd-daliadau?

Os byddwch yn amau bod rhywun yn cyflawni twyll budd-daliadau gallwch gysylltu â’r Cyngor mewn amrywiaeth o ffyrdd:

Drwy’r post: Stamp Out Fraud
Blwch Post 2069
Wrecsam
Dros y ffôn: 01978 292728
Trwy decstio: 07808 787558
Trwy e-bost: stampoutfraud@wrecsam.gov.uk
Ar-lein: Ffurflen Hysbysu Twyll Ar-lein
Bydd holl alwadau, e-byst a llythyrau’n cael eu trin yn hollol gydgyfrinachol.

Pa wybodaeth sydd angen i mi roi?

Po fwyaf o wybodaeth y gallwch ei rhoi ynghylch twyll honedig, mwyaf tebygol fyddwn ni o’i atal, ond peidiwch â digalonni os nad oes gennych lawer o wybodaeth i’w rhoi.

Rydym wedi rhoi rhestr o fanylion fyddai’n ddefnyddiol i ni wybod, os ydych yn gallu rhoi’r wybodaeth hon:

 • Enw llawn a chyfeiriad pwy bynnag yr ydych yn amau o gyflawni twyll budd-daliadau.
 • Beth ydych chi’n amau y maent yn ei wneud yn anghywir, er enghraifft peidio â datgan eu bod yn gweithio, neu eu bod yn byw gyda rhywun na wyddom ni ddim amdanynt.
 • Disgrifiad o bwy bynnag yr ydych yn ei amau, er enghraifft, taldra, corffolaeth, lliw gwallt, marciau adnabod, dull arferol o wisgo.

Os byddwch yn amau pobl o beidio â datgan eu bod yn gweithio:

 • Enw a chyfeiriad eu cyflogwr
 • Faint o amser maent wedi bod yn gweithio
 • Nifer yr oriau y byddant yn gweithio
 • Eu horiau gwaith

Os nad yw pobl yn datgan eu bod yn byw gyda’u phartner:

 • Enw bwy bynnag yr ydych yn amau sy’n byw gyda nhw
 • Disgrifiad o hwnnw neu honno
 • Y dyddiad yr ydych yn amau y symudodd ef neu hi i mewn

Os nad yw rhywun mwyach yn byw mewn cyfeiriad:

 • Y dyddiad y gadawyd y cyfeiriad
 • Y cyfeiriad y symudwyd iddo efallai
 • A fydd rhywun yn dal i ddod i gasglu’r post?

Os nad yw pobl yn datgan eu holl incwm:

 • Beth yw’r incwm arall, pa mor aml y caiff ei dderbyn, a faint?

Mae dau ddarn arall o wybodaeth sy’n gallu bod yn hanfodol i ni:

 • Os oes ganddynt gerbyd, mae’n ddefnyddiol gwybod ei wneuthuriad (e.e. Vauxhall), model (e.e. Vectra), ei liw ac, os oes modd, ei rif cofrestru. Os oes ganddynt gerbyd masnachol mae hefyd yn ddefnyddiol gwybod am unrhyw arwyddion, marciau neu fanylion busnes sydd ar y cerbyd.
 • Os ydych yn amau eu bod yn dreisiol, neu gyda phroblem allai fod yn beryglus i’n swyddogion, cofiwch sôn am hyn.

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth. Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw wybodaeth y gallwch ei rhoi’n fawr a bydd bob amser yn cael ei thrin yn hollol gydgyfrinachol.

yn ôl i'r brig