Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pennu’r incwm a’r cyfalaf sy’n berthnasol i’ch cais

Os ydych yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith (seiliedig ar incwm), Cymhorthdal Incwm, neu Gredyd Pensiwn Gwarantedig, nid yw’r adran hon yn berthnasol i chi am y byddwch yn derbyn yr uchafswm o ran Budd-dal Tai a Threth Cyngor.

Beth ydych yn ei ystyried i fod yn incwm i mi?

Byddwn yn diystyru’r incymau hyn wrth asesu eich incwm:

Noder, er bod yr incymau hyn yn cael eu diystyru wrth bennu eich budd-dal, byddwn er hynny am weld prawf ohonynt er mwyn inni fedru gwneud penderfyniad sy’n gywir.

Sut fyddwch chi’n pennu fy incwm a enillwyd?

Ar sail y wybodaeth a rowch ar eich ffurflen gais, a’i rhoi inni fel tystiolaeth o’ch incwm, byddwn yn penderfynu beth yw eich incwm wythnosol cyfartalog. Bydd y ffigwr hwn yn ffigwr net wedi didyniadau treth, yswiriant gwladol a hanner eich taliadau pensiwn.

Mae’n bwysig eich bod yn darparu o leiaf pum wythnos neu ddeufis o fanylion incwm, er mwyn i’r wybodaeth adlewyrchu eich incwm cyfredol.

Ar gyfer y rhai hynny sydd ag incwm a enillir, mae’n bosib y byddwn hefyd yn diystyru’ch incwm o’n hasesiadau, ac yn y rhan fwyaf o achosion £5.00 yr wythnos fydd hyn ar gyfer hawlwyr sengl, a £10 yr wythnos ar gyfer cyplau. Mae sawl diystyriad arall uwch ar gyfer rhieni unigol, unigolion sy’n sâl neu’n anabl, ac ar gyfer y rheiny sydd mewn galwedigaethau arbennig. Byddwn yn pennu a oes gennych hawl i’r diystyriad yma ar sail y wybodaeth a rowch inni. Dim ond cyfradd uchaf y diystyriad yma a gymhwysir.

Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, mae’n bosib y byddwch yn gymwys i dderbyn dau diystyriad ychwanegol. Cymhwysir y diystyriad yma i’ch cais yn ychwanegol i’r rhai a nodir uchod.

Sut fyddwch chi’n pennu fy holl incwm?

Os ydych yn gwneud gwaith am dâl byddwn yn ychwanegu eich incwm net a enillwch yn wythnosol at unrhyw fudd-dal neu gredydau treth a gewch, ac unrhyw ffurfiau incwm eraill sydd gennych, ynghyd ag unrhyw incwm a gewch o gyfalaf (os yw rhwng £6,000 ac £16,000). Dyma fydd eich incwm wythnosol a aseswyd.

Os ydych yn derbyn Budd-daliadau’r Wladwriaeth byddwn yn gwneud cyfrifiad tebyg, ond heb y cyfrifiad ar gyfer incwm a enillir.

Sut mae swm y cyfalaf sydd gennyf yn effeithio fy nghais?

Y Terfyn Uchaf

Os ydych islaw’r oedran cymhwyso ar gyfer Credyd Pensiwn neu’ch bod yn derbyn dim ond Credyd Cynilion, y terfyn uchaf ar gyfer cyfanswm y cyfalaf y cewch chi a’ch partner ei gael i fod yn gymwys i hawlio Budd-dal Tai a Threth Cyngor yw £16,000.

Y Terfyn Isaf

Os oes gennych chi a’ch partner lai na £6,000 o asedau cyfalaf, bydd y Cyngor yn anwybyddu’r swm hwn wrth gyfrifo eich hawl i Fudd-dal Tai a Threth Cyngor. Noder y bydd yn rhaid i’r Cyngor wirio bod gennych lai na’r swm hwn felly bydd gofyn ichi ddarparu prawf o’ch cyfalaf.

Mae gen i gyfalaf sydd rhwng £10,000 a £16,000.

Os ydych o oedran pensiwn a bod gennych chi a’ch partner dros £10,000 ond llai na £16,000, byddwn yn ystyried bod gennych incwm o’ch cyfalaf sydd gywerth â £1 yr wythnos ar gyfer pob lluosrif o £500 (ei dalgrynnu i fyny i’r £500 nesaf), rhwng £10,000 a £16,000.

Os ydych o oedran gweithio a bod gennych chi a’ch partner fwy na £6,000 ond dim mwy na £16,000, byddwn yn ystyried bod gennych incwm o’ch cyfalaf sydd gywerth â £1 yr wythnos ar gyfer pob lluosrif o £250 (ei dalgrynnu i fyny i’r £250 nesaf), rhwng £6,000 a £16,000.

Gelwir yr incwm hwn yn incwm tariff neu incwm tybiedig o gyfalaf.

Ar gyfer cwpl oed pensiwn sydd â £10,520 eu hincwm tybiedig o’r ffigwr cyfalaf fydd £2 yr wythnos. Bydd hyn yn cael ei ychwanegu at eich incwm wythnosol a aseswyd.

Ar gyfer cwpl oedran gwaith sydd â £10,520, eu hincwm tybiedig o ffigwr cyfalaf fydd £19 yr wythnos. Byddwn yn ychwanegu hwn at eich incwm wythnosol a aseswyd.

Beth felly sy’n cyfri fel cyfalaf?

Mae cyfalaf yn cynnwys arian parod, cyfrifon cyfredol, cyfrifon eraill mewn banc, cymdeithas adeiladu a swyddfa’r post, ymddiriedolaethau uned, ISAs, TESSAs, Tystysgrifau Cynilion Cenedlaethol, cyfranddaliadau, bondiau premiwm ac eiddo, heblaw am y cartref yr ydych yn byw ynddo, a thir sy’n eiddo i chi.

Mae’n bwysig eich bod yn cynnig tystiolaeth ddiweddar i’r Cyngor o’ch holl asedau cyfalaf. Byddwn am weld llyfrau cyfrifon banc a chymdeithasau adeiladu a datganiadau yn dangos o leiaf deufis o drafodion er mwyn pennu eich cais.