Hafan Budd-daliadau

Efallai eich bod wedi clywed am gynlluniau Llywodraeth y DU i ddiwygio'r system budd-daliadau lles o fis Ebrill 2013. Mae Budd-dal Treth y Cyngor yn un o'r budd-daliadau a effeithir gan y newidiadau ac o'r flwyddyn nesaf ymlaen, mae'r cyfrifoldeb o helpu pobl gyda'u biliau treth y cyngor yn cael eu trosglwyddo i Lywodraeth Cymru.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu cynllun newydd yn lle'r Budd-dal Treth y Cyngor yng Nghymru a byddwn yn ysgrifennu atoch gyda mwy o wybodaeth pan gyflwynir y cynllun newydd.

Os ydych ar incwm isel ac yn ei chael hi’n anodd talu’ch rhent a threth cyngor, efallai eich bod yn gymwys i dderbyn Budd-dal Tai a Threth Cyngor.

Mae gwneud cais am Fudd-dal Tai a Threth Cyngor yn hawdd ac ni fydd yn effeithio’ch hawl i fudd-daliadau eraill.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi dyfarnu arian i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i gynyddu’r niferoedd sy’n derbyn Budd-dal Tai a Threth Cyngor, ac mae’r wefan hon ar ei newydd wedd yma i’ch cynorthwyo i hawlio’r budd-daliadau sydd ar gael i chi.

Sut i ddefnyddio’r safle hwn

Mae’r safle hwn wedi ei gynllunio gyda hawlwyr newydd neu hawlwyr potensial mewn golwg. Fe welwch tri eicon ar frig y dudalen sy’n rhoi’r wybodaeth a’r cymorth sydd ei angen arnoch i hawlio Budd-dal Tai a Threth Cyngor:

 • Ffurflenni Cais am Fudd-daliadau a dogfennau perthynol.
 • Gofynion Tystiolaeth – pa wybodaeth fydd yn rhaid ichi ei ddarparu.
 • Cyfrifydd Ystafell a Chyfraddau Lwfans Tai Lleol – ar gyfer tenantiaid preifat yn unig. Darganfyddwch faint o Fudd-dal Tai y gallech ei gael cyn rhentu eich cartref newydd.

I’r chwith o’r dudalen hon mae dewislen sy’n dangos dolenni perthynol:

 • Manylion Cyswllt – ble i yrru’ch cais a chael cyngor.
 • Taflenni Cyngor – ystod o daflenni mewn iaith blaen sydd ar gael mewn nifer o ieithoedd gwahanol.
 • Hawlwyr Newydd – ceir yma lawer o wybodaeth am sut byddwn yn gwneud penderfyniad ynglŷn â’ch cais am fudd-dal a phwy sy’n gymwys/nad sy’n gymwys i hawlio.
 • Hawlwyr presennol – ceir yma lawer o wybodaeth am bopeth sy’n berthnasol i weinyddiaeth gyfredol eich cais.

Wedi’r adrannau hyn ceir dwy ddolen bellach ar gyfer pobl sydd angen cymorth ariannol ychwanegol gyda’u rhent a’u Treth Cyngor:

 • Ad-daliad Ail Unigolyn – ar gyfer talwyr Treth Cyngor sydd ag oedolyn arall yn byw gyda nhw (heblaw am eu partner), sydd ar incwm isel.
 • Budd-dal Tai Dewisol – ar gyfer pobl sy’n ei chael hi’n anodd talu eu biliau er eu bod yn derbyn Budd-dal Tai.

Mae’r penodau canlynol yn ymwneud â beth ddylech ei ddisgwyl gennym ni:

 • Ein Perfformiad – y safonau a gyrhaeddwn.

Mae gennym adran arbennig ar gyfer landlordiaid:

 • Landlordiaid – sy’n cynnwys yr holl wybodaeth y mae landlord ei angen ei wybod ynglŷn â Budd-dal Tai.

Ac mae gennym bedair adran arall i’ch cynorthwyo i fordwyo’r safle hwn a phopeth am fudd-daliadau:

 • Dolenni Defnyddiol – sy’n cynnwys dolenni i wefannau sydd o ddiddordeb penodol i bobl sy’n hawlio Budd-dal Tai a Threth Cyngor.
 • Geirfa – adran sydd wedi ei neilltuo er mwyn egluro rhywfaint o’r derminoleg anodd a ddefnyddir wrth drafod Budd-daliadau Tai a Threth Cyngor.
 • Cwestiynau Cyffredin – amrywiaeth o gwestiynau a ofynnir yn aml.
 • Gwefap – i’ch cynorthwyo i leoli’r dudalen berthnasol.

Gobeithiwn y cewch chi’r wybodaeth sydd ar y tudalennau hyn yn ddefnyddiol a llawn gwybodaeth. Noder nad ydynt yn ceisio rhoi sylw i sefyllfa pob unigolyn ond rydym yn ceisio rhoi sylw i’r amgylchiadau y bydd mwyafrif llethol o’n dinasyddion yn eu profi. Os nad yw’r wybodaeth yr ydych chi ei hangen ar gael ar y safle hwn cysylltwch â’r adran Fudd-daliadau a fydd yn barod i’ch helpu.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynglŷn â’r safle hwn a fyddech gystal â chysylltu â’r adran Fudd-daliadau. Rydym yn gweithio’n barhaus i wella ein gwasanaeth i chi.

yn ôl i'r brig