Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Preswylwyr diweddar i’r D.U. – Fedra i hawlio?

Ni all rai pobl hawlio Budd-dal Tai a Threth Cyngor am eu bod yn cael eu hystyried i fod yn “berson o dramor”. Bydd y bennod hon o gymorth ichi benderfynu os ydych chi’n gymwys i hawlio Budd-dal Tai a Threth Cyngor ai peidio.

Ydw i yn cael fy ystyried i fod yn berson o dramor?

Defnyddir tri phrawf i benderfynu a ydych yn berson o dramor:

  1. Y prawf statws mewnfudo;
  2. Y prawf hawl preswylio;
  3. Y prawf preswylio arferol.

O basio’r profion hyn byddwch yn gymwys i hawlio Budd-dal Tai a Threth Cyngor.

Y Prawf Statws Mewnfudo

Mae hyn yn golygu bod eich amodau mynediad i’r D.U. yn rhoi llai na hawl cyflawn i aros yma a gweithio. Fe’ch ystyrir yn berson sy’n destun rheolaeth mewnfudo os:

Os ydych yn destun rheolaeth mewnfudo, heb gwrdd â’r amodau canlynol ni fedrwch hawlio Budd-dal Tai a Threth Cyngor waeth ba mor hir y buoch yn byw yma.

Y Prawf Hawl Preswylio

Mae gennych hawl i breswylio yn y D.U. os ydych yn:

Mae gen i hawl preswylio yn y D.U. ond rwy’n bensiynwr, y rhiant unigol neu’n chwilio am waith

Mae gan bawb sy’n byw mewn Ardal Economaidd Ewropeaidd yr hawl i breswylio yn y D.U. am gyfnod cychwynnol o 3 mis heb fod yn hunangynhaliol yn economaidd. Fodd bynnag rhaid i bersonau sy’n boddhau’r amod hon ddangos:

Mae’n bosib y bydd Gwladolion AEE sydd heb fawr o obaith dod o hyd i waith neu o fod yn hunangyflogedig yn cael eu hystyried i fod yn faich dianghenraid ac ni fyddent yn gymwys i dderbyn budd-dal.

Daw Gwladolion AEE o Awstria, Gwlad Belg, Denmarc, Y Ffindir, Yr Almaen, Gwlad Groeg, Gwlad yr Iâ, Yr Eidal, Liechtenstein, Lwcsembwrg, Yr Iseldiroedd, Norwy, Portiwgal, Sbaen a Sweden.

Prawf Preswylio Arferol

Wrth benderfynu a ydych yn breswyliwr arferol yn y wlad hon byddwn yn gwneud dyfarniad gwybodus ynglŷn â:

Byddwch yn cael eich ystyried i fod yn preswylio yma’n arferol os ydych:

Nodiadau arbennig ynglŷn â Cheiswyr Lloches

Ni all ceisiwr lloches hawlio Budd-dal Tai a Threth Cyngor nes i’w cais am loches a statws ffoadur gael ei gymeradwyo.

Rhwng cyrraedd y D.U. a chaniatáu eu statws fel ffoadur, yr unig hawl sydd gan geisiwr lloches yw drwy gynllun cefnogi ffoaduriaid y Swyddfa Gartref a reolir gan y Gwasanaeth Cefnogi Ceiswyr Lloches Cenedlaethol (NASS). Yn ystod y cyfnod hwn ni all ceisiwr lloches hawlio Budd-dal Tai a Threth Cyngor.